• Gymnasieskola

  Kristdemokraterna vill betona vikten av en skola som har höga förväntningar på både elever och personal. En skola som möter varje elevs utmaningar med tro på elevens potential att lyckas efter sin bästa förmåga. En sådan skola sätter mål som både elev och föräldrar kan förstå.

  Genom samarbeten med andra kommuner kan vi säkerställa att vi bibehåller en bredd av utbildning på gymnasienivå. Samtidigt är det viktigt att kommunen inte släpper eleverna vind för våg när de lämnas över till en gymnasieskola i en annan kommun. Istället bör kommunen aktivt ta del av och följa upp elevens arbete. Känslan vi eftersträvar är en av själv-bestämmande kring gymnasieutbildningen som väljs, men att vi som kommun, som samhälle, bekostar utbildningen och därmed förväntar oss ett visst resultat av den investering som utbildning är.

  Kristdemokraterna i Gnesta kommun anser att:

  • kommunen ska fortsätta sitt aktiva samarbete med grannkommuner för att bibehålla möjligheten för ungdomar att välja gymnasieskola.
  • kommunikationer med buss och tåg ska premieras och säkerställas till de orter där gymnasieundervisning bedrivs för kommunens ungdomar.
  • kommunen ska genom Utbildningscentrum på ett aktivt sätt följa elever som studerar på gymnasieskolor utanför kommunen, till exempel genom regelbundna träffar som syftar till att följa upp gymnasiegången; samt som komplement till gymnasieskolan, för att på hemmaplan ge elever möjlighet att träffa utbildad studie- och yrkesvägledare för att kunna göra välgrundade studieval inför högskola.
  • kommunen ska verka för att alla ungdomar mellan 15–18 år erbjuds ett feriejobb, och samordning för att möta detta behov ska byggas upp mellan näringsliv och kommun.