• I kommunen

  Hela programmet hittar du i länken nedan

  Plattform för ett växande Jönköping

  Tio perspektiv

  Politik berör våra liv. På allvar. Året runt, vecka efter vecka, fattas beslut som på olika sätt påverkar enskilda medborgare och vår kommun. Det vardagliga, lokala, demokratiska arbetet kräver engagemang, uthållighet – och kunskap. Dessutom behöver politiken vila på en tydlig värdegrund, på en syn på samhället och människan som får utgöra kompass när ständigt nya sakfrågor och frågeställningar hamnar på politikens bord.

  Vår ambition är att dessa 10 perspektiv ska genomsyra vårt arbete i Jönköpings kommun:

  1. MÄNNISKAN – UNIK och OKRÄNKBAR Varje enskild människa är en unik person och det är samhällets uppgift att ge henne förutsättningar att få vara det – hela livet. Som personer, och självklara delar av olika gemenskaper, har vi olika behov och olika drömmar. I mötet med det offentliga, alltifrån barnomsorg till äldreomsorg, ska vi alla ges möjligheter att få utvecklas, växa och finna mening. Människan är alltid viktigare än systemen.

  Människovärdet är absolut och okränkbart – och oberoende av våra prestationer. Det goda samhället rymmer både rätten att misslyckas och möjligheten att resa sig igen. Vi har en stark tilltro till människans inneboende kraft och förmåga till personligt ansvarstagande. Med rättigheter följer också skyldigheter.

  2. FRIHET Vi vill se en kommun där frihet råder. Frihet att välja och välja bort, frihet att skapa sitt eget liv. Frihet att tänka, tro och uttrycka sig. Vi vill se utrymme för olikheter, en social rörlighet och kreativitet som tillåter individer och familjer att forma sin egen vardag. Min frihet får dock inte inkräkta på din frihet, inte förtrycka eller skada. Frihet är inte egoism utan en möjlighet till egenmakt.

  3. HOPP Vi bärs av en vision om att det är möjligt att bygga ett samhälle som håller ihop. Jönköping är på många sätt en fantastisk kommun med mycket goda förutsättningar. Hopp och framtidstro är krafter som styr ett samhälle bort från misströstan och polarisering. Hopp ger energi till det fortsatta samhällsbygget. Vi har löst problem förut och kommer att göra det igen.

  Hopp är också kopplat till en vision om hållbarhet. Genom kloka val och kloka beslut är det möjligt att ta förvaltarskap för vår miljö på allvar. Vi ska agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer. Miljöhänsyn behöver genomsyra alla politikområden. Hållbar utveckling förutsätter att ekologi, ekonomi och

  4 sociala hänsyn integreras. En livsstil som innebär ett slöseri med resurser är inte långsiktigt hållbar. Därför måste vi bli mycket mer effektiva i vårt resursutnyttjande.

  4. RESPEKT Vår plattform bygger på en respekt för det offentliga – och från det offentliga. Vi vill se en tydlig respekt för skattebetalarnas pengar, en försiktighet med våra gemensamma resurser och en effektiv förvaltning. Varje krona räknas. Men vi vill också se att det offentliga i sina system och sitt maktutövande visar respekt för sina medborgare, för familjers och enskildas olika val och behov, och för civilsamhällets särart. Det behöver finnas en gräns för det offentligas räckvidd. Kommunen kan inte, och bör inte, göra allt.

  5. FÖRETAGSAMHET Varje ny generation ska ges chanserna att själva kunna forma sitt liv och sitt arbete. Vi tror på kraften i det personliga initiativet. Företagsamhet ska uppmuntras och kommunen har ett ansvar att skapa ett gott klimat där enskilda människors idéer och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en god välfärd.

  6. TILLGÄNGLIGHET Vi vill bygga ett samhälle för alla; ett inkluderande samhälle som tar frågor om fysisk tillgänglighet på allvar i all samhällsplanering, men som också reflekterar kring enskilda individers behov och förutsättningar i relation till all kommunal service. Buller, störningar, språkbarriärer, digitalt utanförskap mm kan på olika sätt exkludera medborgare från att fullt ut delta i aktiviteter i det offentliga rummet. Denna medvetenhet om psykiska och fysiska funktionshinder måste finnas inför alla politiska beslut.

  Tillgänglighet handlar också om en kommun som säkerställer smidiga kontaktvägar. Medborgare ska enkelt hitta svar på sina frågor och mötas av en god service.

  7. TRYGGHET

  Övergrepp och kränkningar av medmänniskors integritet och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna är en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Men trygghet byggs framförallt underifrån. Trygga familjer, kloka vuxna, goda skolmiljöer och en självklar delaktighet i arbets- och föreningsliv skapar förutsättningar för ett tryggt samhälle som håller ihop. Men våld och brott är en realitet som vi alla har att förhålla oss till och den kommunala planeringen behöver därför bidra fullt ut till att skapa trygga miljöer: i hem, skolor och det offentliga rummet.

  8. JÄMSTÄLLDHET Lika villkor och lika möjligheter ska vara en självklarhet – oavsett kön. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Likaså behöver analysen av löner, sjuktal och arbetsmiljö präglas av en medvetenhet om att det finns könsskillnader som behöver åtgärdas. Jämställdhet handlar också om frihet, trygghet och oberoende. Men jämställdhet behöver alltid förhålla sig till rätten att göra individuella val, egna

  5 prioriteringar. Ingen relation eller familj är den andra lik.

  9. INTEGRATION All integration behöver bygga på ömsesidighet, öppenhet och nyfikenhet. Vi har skapat rum för nya svenskar, och vi kommer även framöver vara med och ta ansvar för det nationella flyktingmottagandet. Men nu behöver goda vardagsmöten stå i fokus. Jobb, utbildning, språkkunskaper och deltagande i föreningslivet är självklara vägar in i det svenska samhället. Likaså behöver vi tryggt förmedla en tilltro till att det finns grundläggande värderingar värda att förmedla; värderingar som inte är valbara.

  10. GEMENSKAP Gemenskap och värme bygger samhälle. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Det offentligas roll är inte att skapa gemenskap, men att ge förutsättningarna för att vi tillsammans ska kunna bryta ensamhet, isolering och utanförskap. Familjer och andra små gemenskaper ska uppleva att kommunen ger ett självklart stöd.

  Ett starkt civilsamhälle är enorm tillgång för en kommun som Jönköping. I föreningar, nätverk och församlingar växer vänskap och känslan av sammanhang. Vi blir frivilligt medspelare i något som är större än oss själva. Gemenskap föder också ansvarstagande, solidaritet och en önskan om att finnas för andra när livet är skört. Sann samhällsgemenskap skapar också en längtan efter en rättvis fördelning av livets goda.