• Stort gensvar på landsbygdsenkäten

  För att få en bättre bild av vad som behövs för att det ska fungera bra att bo på landsbygden har Kristdemokraterna frågat boende utanför tätorterna vad man har för behov och hur man ser på dagens utveckling.

  Frågorna ställdes i en öppen enkät som låg ute under april och delar av maj månad. 47 personer valde att ge sin syn på  utvecklingen och vad man anser behövs. Det är inte en statistiskt gjord undersökning så svaren är representativa för de som svarat och inte för landsbygden som helhet.

  Frågorna var:

  1. Vad är viktigast för dig för att du ska kunna bo och verka där du bor? (Flera val möjliga)
  2. Utveckla gärna dina svar med vad som är problem och vilka lösningar du ser för de alternativ du markerat ovan.
  3. Hur ser du på dagens utveckling av Knivstas byar och landsbygd? Vad är bra och dåligt?
  4. Hur ser du på utvecklingen av Knivsta och Alsike tätorter? Vad är bra och dåligt?

  Några av svaren var:

  • Bättre kollektivtrafik
  • Upprustning av vägar, gång- och cykelvägar
  • Lokal tillgång till skola och barnomsorg
  • Fiberanslutning
  • Tydliga regler för bygglov

  I bilagorna nedan finns samtliga svar samt en sammanfattning:

  Sammanställning av landsbygdsenkät 2022

  Powerpoint Sammanställning landsbygdsenkät 2022

  Vi tackar för engagemanget och svaren! Politik bygger på att flera uttrycker sina åsikter och tar ställning i olika frågor. Detta underlag tar vi med oss i det fortsatta arbetet med förslag som kan bidra till goda möjligheter att bo och verka i hela Knivsta kommun.