• Nu inleds reformeringen av svensk sjukvård

  – en kristdemokratisk hjärtefråga

  Redan när Göran Hägglund var socialminister drev Kristdemokraterna frågan om århundradets vårdreform, vi drev den framgångsrikt i senaste valrörelsen och nu ser vi de första stegen mot ett förverkligande av en kristdemokratisk hjärtefråga.

  Sverige behöver en jämlik vård över hela landet som sätter patientens behov i fokus. Vi ser idag långa vårdköer, brister i tillgängligheten, arbetsmiljöproblem och det är inte främst ett ekonomiskt problem utan organisatoriskt.

  Vid dagens regeringssammanträde tas ett viktigt beslut om att tillsätta en parlamentarisk sammansatt kommitté som ska utreda frågan om att ta över ansvaret för hälso- och sjukvården från regionerna. Under två år ska beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården tas fram. Detta är den viktigaste sjukvårdspolitiska reformen inom ramen för Tidöavtalet och har majoritet i Sveriges riksdag.

  ”Vi ser att vi behöver ett reformskifte för att kunna lösa problemen i sjukvården på ett mer effektivt sätt, regionerna har haft många decennier på sig utan att lyckas med uppgiften” säger Anna Zelvin (KD) regionråd i Region Kronoberg

  Syftet med utredningen är att lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienterna och tar hänsyn till medarbetarnas behov på ett bättre sätt än nuvarande ordning. Beslutsunderlaget ska omfatta huvudmannaskapets samtliga delar och behandla allt ifrån resursfördelnings- och finansieringsmodell till samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården via utbildnings-, forsknings- och arbetsgivaransvaret vid ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap.

   

  Anna Zelvin (KD)

  Regionråd Region Kronoberg