• Alltför snurrigt i Motala

  MVT Debattartikel 
  Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra en rondell i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen.

  När det gäller korsningen Platensgatan–Vadstenavägen så är det direkt olämpligt med en rondell. Detta på grund av busstrafiken, vilket också Östgötatrafiken påpekat. Varje rondell ökar på restiden och minskar bekvämligheten. Vill vi ha en bra kollektivtrafik, ska varje åtgärd som ökar restiden undvikas. Därför är den korsningen bättre lämpad för trafikljus, med prioritet för bussarna.

  Enligt ”Teknisk handbok” bör man väga in nedanstående, när rondeller planeras. Vi tycker det är punkter, väl värda att fundera över, i synnerhet de två sista. ”Erfarenheten visar också att cirkulationer ganska ofta blir fel utformade och att de ger upphov till många problem. Följande aspekter är viktiga för att uppnå de önskvärda positiva effekterna för cirkulationer:

  ● Ska storleksmässigt anpassas till den omgivande gatu och stadsstrukturen.
  ● Ska i första hand utformas med enkla körfält och överkörbart brätte.
  ● Ska utformas så att de ger en tydligt hastighetsdämpande effekt.
  ● Ska vara säkra och väl anpassade för cyklisters och gåendes behov (utom på platser där gc inte alls förekommer).
  ● Ska utformas så att de bidrar positivt till stadsmiljön och upplevelsen på platsen.
  ● Ska bara väljas om trafiksituationen motsvarar det behovet.
  ● Ska undvikas om man inte hittar en bra helhetslösning. Andra utformningar är ibland bättre.”

  Kristdemokraterna Motala
  Jan Gyllenhammar, gruppledare
  Nils-Ingvar Graan, ledamot

  Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/alltfor-snurrigt-i-motala-om4827245.aspx