• Alliansen Motalas budget 2021 | Ansvar – Utveckling – Balans

  Jan Arvidsson (C), gruppledare, Kenneth Söderman (L), tjänstgörande KS-ordförande, Annelie Almérus (M), tillträdande KS-ordförande, Erik Forslund (KD), gruppledare

  Alliansen Motala har som mål att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus och med ledorden, Ansvar – Utveckling – Balans.

  Förutsättningarna inför 2021 är i skrivande stund mycket osäkra då det är svårt att göra säkra prognoser på grund av coronautbrottet, covid-19. Alliansen Motala lägger därför en ansvarsfull och återhållsam budget som samtidigt andas framtidstro. Då år 2021 blir unikt väljer vi att tillfälligt sänka budgetens resultat till 1,0 procent av intäkterna för skatter och utjämning. Vår budget innehåller många satsningar och vi lyfter några särskilda områden nedan. Detaljerna beskrivs i kapitel 2 för respektive resultatmål kopplat till lokalt utvecklingsprogram (LUP).

  Barn, skola och fritid
  Under 2019/20 startade vi ett omfattande arbete för att utveckla vår organisation. Målsättningen är en ökad måluppfyllelse och vi kommer nå det genom en större kunskap om den egna organisationen. Ett uttryck för detta är att vi startar upp en särskild undervisningsgrupp för elever med störst behov. En djupare analys av förskoleverksamheten visar att större enheter leder till en mer kostnadseffektiv organisation med högre kvalitet. I barnkonventionens anda stärker vi arbetet mot missbruk och kriminalitet hos unga. Alliansen värnar och utvecklar Motalas rika kultur- och fritidsliv med en rad satsningar.

  Omsorg
  Antalet äldre över 80 år ökar, liksom antalet unga. Samtidigt ökar den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder i en mycket liten utsträckning. Balanseringen mellan behov och resurser fortsätter genom fortsatt effektiviseringsarbete. Kärnverksamheten fortsätter stå i fokus. Det innebär att verksamheter kan komma att omprövas och avvecklas. Omsorg och annan verksamhet ska alltid leva upp till höga förväntningar.

  Sysselsättning
  Vi kommer troligen notera en högre arbetslöshet under 2021 och därmed högre kostnader för försörjningsstödet. Vi har inlett ett fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten som bl a handlägger försörjningsstödet. På så vis erbjuds individer en väg till arbete samtidigt som vi kan dämpa kostnadsökningarna på detta område.

  Stadsbyggnad
  Vi har ökat takten att få fram fler detaljplaner, vilket leder till betydligt fler byggbara tomter under 2021. Dessa tomter gäller både villor och fler-bostadshus med olika upplåtelseformer. Långsiktigt vill vi också pröva bebyggelse längs Vättern norr om Motala, utmed rv 34 mot Borensberg samt längs Göta kanal. Förslagen ger flertalet satsningar för en levande landsbygd, så som bredband, inventering av tomma hus och fortsatt dialog med landsbygdsråden som ges ökade möjligheter att prioritera.

  Underhåll och hållbarhet
  Vi fortsätter att lägga stort fokus på att underhålla fastigheter för att inte vältra över kostnader till kommande generationer. De globala målen för hållbarhet i Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet. Digitaliseringen ser vi som ett av flera effektiva sätt att förverkliga detta, där vi samtidigt kan öka delaktigheten och innovationsförmågan att jobba smartare så vi förbrukar mindre resurser. Därmed blir det lättare att få ihop ekvationen med hänsyn till ekonomi, ekologi och social hållbarhet i vår kommun.

  Alliansen Motala
  Kenneth Söderman (L), tjänstgörande kommunstyrelsens ordförande
  Annelie Almérus (M), tillträdande kommunstyrelsens ordförande
  Jan Arvidsson (C), gruppledare
  Erik Forslund (KD), gruppledare


  > Mål och Resursplan (MoR) 2021 (pdf, Alliansen Motala)
  > Mål och Resursplan (MoR) 2021 (pdf, Motala kommun)