• Kommunpolitik sammanfattning av vårt vallöfte 2018-2022

  KD vill förenkla och förbättra Din vardag

   

  KD vill verka för ett samhälle som bygger på ökad frihet, gemenskap och socialt ansvarstagande.

  KD i Sollentuna vill vinna så stort väljarstöd att vi kan vara en stark part i ett politiskt majoritetssamarbete med andra allianspartier.

  KD sätter familjens och barnens livsvillkor i centrum där ekvationen jobb och barn blir direkt förenligt med familjernas vardagspussel och hälsa.

  KD stärker Sollentuna som en bra kommun för seniorer.

  Några av våra viktigaste löften i valet den 9 september 2018

  Omsorg om hela familjen

  • Barngruppernas storlek i förskolan ska minska, ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) ska eftersträvas och 15 i övriga grupper.
  • KD vill återinföra syskonförtur inom grundskolan för att underlätta livspusslet för familjer.
  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.
  • Teknikstöd i skolan är en viktig del av dagens utbildning. Rektor och lärare ska sätta ramar när mobilen bör vara avstängd.
  • Föräldrarnas roll för en elevs fostran och utveckling kan inte nog betonas. Ett ”ansvarskontrakt” mellan elev, föräldrar och skolpersonal är en bra metod.
  • Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen.
  • Familjerådgivning ska vara tillgänglig för alla – även som e-tjänst och samtal ska erhållas inom max fyra veckor.
  • Föräldrar, som vill vara hemma med sina små barn lite längre ska få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande
  • Ett brett spektrum av utbildningar på gymnasienivå ska erbjudas eleverna.
  • Ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet.

  Kultur, idrott och föreningsliv för en meningsfull fritid

  • Edsviksområdet är en del av kommunens erbjudande inom besöksnäringen. Detta område kan göras ännu mer attraktivt tillsammans med föreningsliv, företagare och privatpersoner.
  • Edsviksområdet och fler naturområden och kommunens alla sjöar och vattendrag ska utvecklas med bättre tillgänglighet och större möjlighet för bad och rekreation.
  • I en allt mer expansiv kommun behövs en ny kulturlokal för konserter, teater och dans.
  • I takt med att Sollentuna växer ska vi bygga fler idrottshallar och komplettera simhallen med en varmvattenbassäng.
  • Fler hundrastplatser behövs i en växande kommun som också vill vara djurvänlig.
  • Samhällsorienteringen för nyanlända ska vara tydlig med undervisning om svensk lagstiftning. Skadlig hederskultur ska motverkas. Värderingar om jämställdhet, individuellt ansvar samt sociala och etiska koder ska ingå i obligatorisk undervisning.
  • Kommunen ska uppmuntra och premiera föreningar som aktivt får med nyanlända i sina verksamheter.

  Trygghet ska stärkas i Sollentuna

  • Områdespoliser ska finnas i alla våra kommundelar i en tät samverkan med kommunen.
  • Fler trygghetskameror ska sättas upp i utsatta miljöer. Otrygga utemiljöer ska byggas bort.
  • Arbetet mot våld i nära relationer ska fortsatt vara högt prioriterat.
  • Kommunen ska stärka arbetet att upptäcka och förebygga hedersrelaterade brott.
  • Belysning ska vara bra, gröna ytor ska vara städade, välhållna och trygga.
  • Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera trygghet och trivsel i offentlig miljö. Exempelvis ska fyrverkeri endast förekomma vid särskilda tillfällen.

  Seniorer ska ses som en viktig tillgång

  • Samhällets stöd till det friska åldrandet möjliggörs av en aktiv fritid inom idrott, kultur och väntjänster.
  • Stärk tryggheten för äldre genom att all personal som ska arbeta i en persons hem, ska presentera ett utdrag ur belastningsregistret.
  • Trygghetsboenden ska prioriteras högt vid markanvisningar.
  • Personer över 85 år ska garanteras plats i ett särskilt boende när personen själv bedömer att behovet finns.
  • En komplettering till Sollentuna simhall med en varmvattenbassäng ska utredas.
  • Kommunens konkreta värdighetsgarantier inom omsorgen ska marknadsföras bättre.

  Sollentuna ska värna ett långsiktigt hållbart samhälle

  • Sollentuna kommuns företagsvänliga klimat ska värnas och utvecklas.
  • Kommundelar ska planeras så att vi stärker den sociala hållbarheten. Vi ska växa med förnuft.
  • Den ideella sektorns möjlighet till arbetsintegrerande företagande och då särskilt som utförare av välfärdstjänster ska uppmuntras och stödjas.
  • Pendeltågstrafiken är avgörande för att sollentunaborna ska få sitt livspussel att gå ihop. Skip-stoptrafiken ska avvecklas.
  • Vid stadsplanering ska hänsyn tas till omgivningens karaktär. Sollentuna är en blandning av flerbostadshus och villasamhälle och i de senare ska endast ansvarsfull förtätning tillåtas.
  • Kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidserbjudandet inom förskola, skola och äldreomsorg.
  • Fortsatt satsning på förnybara energikällor som exempelvis solceller och vindkraftverk.
  • Samverkan med Trafikverket ska bli mer offensiv för att kraftigt stärka bullerskydden längs med de vägar Trafikverket ansvarar för. Förebilder finns i övriga Europa.
  • Femte och sjätte spåret på Ostkustbanan staten reserverat mark för, ska vi tillsammans med Trafikverket hitta alternativa lösningar för som inte inkräktar på vår centrala stadsplanering.