• Partidistriktet

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Vy över Eskilstunaån. Foto: Privat.


  Partidistriktsordförande

  Ulf Rosén
  Mobil: 070-522 10 50
  E-post: ulf@remrod.se

  Ombudsman 
  Joakim Widell
  Mobil: 070-266 80 36
  E-post: joakim.widell@kristdemokraterna.se

  Politisk sekreterare Region Sörmland
  Ronny Freiman
  Mobil: 076-810 64 67

  E-post: ronny.freiman@regionsormland.se

   

  Om partidistriktet
  Alla Kristdemokraternas partiavdelningar i Södermanlands län ingår i partidistriktet. Partidistriktsstämman, partidistriktets årsmöte, är partidistriktets högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet och lägga förslag. Rösträtt har dock bara de som partiavdelningarna har utsett som sina ombud. På partidistriktsstämman väljs en partidistriktsstyrelse som har ansvar för regionpolitiken och för att utse dem som ska representera partiet i landstingets styrelse och olika nämnder, utskott och beredningar. På partidistriktsstämman väljs också ombud som ska representera partidistriktet på partiets riksting.

  Partidistriktsstyrelsen har till uppgift att leda partidistriktets arbete mellan stämmorna och verkställa de beslut som partidistriktsstämman fattar. Partidistriktet stödjer partiavdelningarna i deras arbete med att värva medlemmar, arrangera utbildningar och aktiviteter, driva kommunpolitik med mera. Man ansvarar också för att lösa uppgifter som är för omfattande för en enskild partiavdelning och som bättre löses gemensamt för flera partiavdelningar. När det är dags för val leder partidistriktet den regionala valrörelsen och samordnar valarbetet inom partidistriktet.