• Partidistriktet

  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

  Vy över Eskilstunaån. Foto: Privat.


  Partidistriktsordförande

  Anna Jernemalm
  Mobil: 0708-23 67 43
  E-post: anna.jernemalm@kristdemokraterna.se

  Ombudsman 
  Joha Frondelius
  Mobil: 073-6587677
  E-post: joha.frondelius@kristdemokraterna.se

  Sociala medier-ansvarig
  Paul Sabo
  Mobil: 070-4104104
  E-post: Paul.sabo@kristdemokraterna.se

  Politisk sekreterare
  Maria Sköld Wilhelmsson
  Mobil: 072-1421977
  E-post: maria.skold.wilhelmsson@dll.se

  Om partidistriktet
  Alla Kristdemokraternas partiavdelningar i Södermanlands län ingår i partidistriktet. Partidistriktsstämman, partidistriktets årsmöte, är partidistriktets högsta beslutande organ. Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet och lägga förslag. Rösträtt har dock bara de som partiavdelningarna har utsett som sina ombud. På partidistriktsstämman väljs en partidistriktsstyrelse som har ansvar för landstingspolitiken och för att utse dem som ska representera partiet i landstingets styrelse och olika nämnder, utskott och beredningar. På partidistriktsstämman väljs också ombud som ska representera partidistriktet på partiets riksting.

  Partidistriktsstyrelsen har till uppgift att leda partidistriktets arbete mellan stämmorna och verkställa de beslut som partidistriktsstämman fattar. Partidistriktet stödjer partiavdelningarna i deras arbete med att värva medlemmar, arrangera utbildningar och aktiviteter, driva kommunpolitik med mera. Man ansvarar också för att lösa uppgifter som är för omfattande för en enskild partiavdelning och som bättre löses gemensamt för flera partiavdelningar. När det är dags för val leder partidistriktet den regionala valrörelsen och samordnar valarbetet inom partidistriktet.