Angående lokalplanering för barn och skola

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Lidköpings kommunfullmäktige 2015-03-30
I Strategisk plan och budget, investeringar, 2015-2017 listas ett antal objekt som varandes utanför planperioden. Majåkers skola är ett av dessa objekt.
I samband med verksamhetsbesök fick jag ta del av rektorers, pedagogers och elevers upplevelse av skol- och fritidsmiljö. Därefter visades lokalerna upp under rundvandring.
Min bedömning av Majåkersskolans lokaler är att de inte är funktionella för den verksamhet som bedrivs och att lokalerna utifrån arbetsmiljösynpunkt har många brister.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:

När ska beslut om renovering/nybyggnation av Majåkers skola och fritidshem tas?

Maria Edström Kristdemokraterna

Införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

Till Lidköpings kommunfullmäktige.

Motion angående införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden.

Kristdemokraterna tillsammans med miljöpartiet lade fram en motion 2010-04-26 till
kommunfullmäktige om en familjecentral. Som ett resultat av denna motion invigdes
Guldvingens familjecentral 2012-10-30, i den östra delen av staden.
Lidköpings kommun arbetar med tidigt samordnade insatser, TSI, vilket innebär att
verksamheter oavsett förvaltningstillhörighet vilkas målgrupp är barn, ungdomar och
föräldrar samordnar sina insatser. Att erbjuda alla föräldrar stöd och hjälp under hela
barnets uppväxttid kan förebygga framtida problem såsom utanförskap, arbetslöshet
och kriminalitet.
Det är viktigt att kommunen bistår föräldrar med extra stöd när behovet finns. Det är
en utmaning att räcka till som förälder, inte minst för tonårsföräldrar, nya svenskar
och ensamstående. Målsättningen är en trygg och säker uppväxt för barn och
ungdomar så de får möjligheten till att bli självständiga ansvarstagande människor.
En viktig faktor för att lyckas i skolan är att man får stöd hemma hos sina närmaste.
Kristdemokraterna yrkar
– att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda lämplig lokalisation och utformning
av ytterligare en familjecentral, belägen i västra delen av Lidköping.
– att kommunfullmäktige ger i uppdrag att ge familjecentralerna ett bredare uppdrag
som också riktar sig till familjer med tonåringar och nya svenskar.

Lidköping 2014-10-31

Upptagen som gruppmotion

Maria Edström

Stefan Gustafsson

Kristdemokraterna

Inrättande av ett ungdomsråd

Till Lidköpings kommunfullmäktige

Motion angående inrättande av ett ungdomsråd.

 Vi vill att fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter och Lidköpings kommun vill vara en kommun som uppmuntrar till dialog.

Vi vill uppmuntra till engagemang genom att skapa en arena där ungdomar känner att de lyssnas på.

En viktig grupp som måste fångas upp i dialog är de unga. Detta skulle kunna ske genom ett ungdomsråd i Lidköping.

I rådet skulle unga i olika åldrar från skola, olika idrotter och föreningsliv finnas representerade. Detta genom att de väljs av sina representativa grupper såsom elevråd, is- och fotbollsallianser, Motorsportarenan, handikappförbund med flera.

För att ge ungdomsrådet inflytande i kommunal beslutsprocess skall rådet vara en remissinstans inför beslut i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Kanske skall det finnas en ungdomssamordnare som kontakt mellan ungdomsråd och politik.

Ungdomsrådet kan ordna dialogträffar där ungdomar möts och diskuterar frågor som berör skola, fritid och kultur.

Vi Kristdemokrater vill göra det enklare för ungdomar att påverka och delta politiskt.

Med detta som bakgrund föreslår vi Kristdemokrater att fullmäktige beslutar

– att ett ungdomsråd i Lidköping utreds och förslag till beslut om införande utarbetas.

Lidköping 2014-06-16

 

Stefan Gustafsson

Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

 

Upptagen som gruppmotion

Tommy Larsson

Vitsippspriset 2014

Vitsippspriset 2014 tilldelas Villa Lidköpings BK pensionärsgrupp med motiveringen:

Gruppen visar med engagemang och medmänsklig värme hur man kan höja livskvalitén och göra vardagen gladare med hjärta och trevlig samvaro.
Inte bara genom att ta hand om varandra, utan också genom utåtriktade verksamheter som t.ex. promenader med boende på Skogsgläntan.

Priset som delas ut av Kristdemokraterna en gång om året kallas för Vitsippspriset och ges för att hedra en person eller grupp av personer för deras samhällsengagemang, ofta i det tysta.

x-default

På bilden ses Stefan Gustafsson överlämna priset till Harry Ahlén.

Fria bussresor för unga i Lidköping.

Till Lidköpings kommunfullmäktige

Motion angående fria bussresor för unga i Lidköping.

Lidköpings kommun har under de senaste åren satsat på en utbyggnad av kollektivtrafiken inom tätorten med såväl flera linjer som tätare turlista. En viss ökning av antalet resenärer har noterats men tyvärr så går fortfarande bussarna alldeles för tomma.

Samtidigt så skjutsar många föräldrar, med bil, dagligen sina barn till och från skola och olika fritidsaktiviteter.

Vi Kristdemokrater anser att vi långsiktigt måste försöka förändra resemönstret hos Lidköpingsborna och ett bra sätt är att börja med barnen. Vi måste göra det mer attraktivt att ta bussen. Låt inte kostnaden för bussbiljetten bli den spärr som medför att man fortsätter i gamla invanda mönster.

Förvisso kommer gratis bussresor för barn att innebära kostnader för kommunen men nyttoeffekterna är många.

  • Unga kan deltaga i kultur- och fritidsaktiviteter oavsett familjens tillgång till bil/skjuts.
  • Deltagande i fritidsaktiviteter även under den mörka årstiden utan att känna otrygghet.
  • Främjar framtida bussresande. Har man som barn fått vanan att åka buss så är det lättare att fortsätta som vuxen.
  • En positiv effekt på miljön genom att en minskning av biltrafiken då vuxna inte behöver skjutsa till skolor och fritidsaktiviteter i samma omfattning.
  • Lika för alla barn – det är inte social eller ekonomisk status som avgör om man kan ta sig till eller ifrån biblioteket, Sockerbruket, teatern, fotbollsträningen eller den fritidsaktivitet man nu önskar delta i.

Investerar vi i våra barn och ungdomar förebygger vi både ohälsa och utanförskap och bygger ett samhälle där barn och ungdomar är delaktiga.

Vi Kristdemokrater vill med hänvisning till ovanstående att ett införande av fria bussresor för unga utreds för följande åldersgrupper. Barn i mellanstadiet , högstadiet och gymnasiet.

Med detta som bakgrund föreslår vi Kristdemokrater att fullmäktige beslutar

  • att kostnads- och nyttoeffekterna med fria bussresor för unga i Lidköping utreds och förslag till beslut om införande utarbetas.

Vi anser att ett införande är en investering för framtiden!

Lidköping 2014-05-20

 

Stefan Gustafsson

Ledamot i Kultur och fritidsnämnden

 

Upptagen som gruppmotion

Tommy Larsson

EU – För fredens skull

Vad ska vi ha EU till? Inför det kommande EU valet är det en berättigad fråga.

Självklart ska beslut fattas på den nivå de hör hemma. De vardagsnära besluten ska förbli
vardagsnära. Brysselbyråkrati och slöseri med EU-medel ska bekämpas.

Den europeiska gemenskapen byggdes på tanken om varje människas okränkbara värde. Det måste också genomsyra vägen framåt, oavsett om vi diskuterar miljögifter, jobbpolitik eller flyktingmottagande.

För 100 år sedan startade det första världskriget och några år därefter det andra. Under dessa två krig dödades 75 miljoner i själva krigen. Dessutom dog 50 miljoner i Spanska sjukan som direkt kan relateras till första världskriget. Det innebär att 125 miljoner dog till följd av dessa två krig. En ofattbar siffra och främst ett ofattbart mänskligt lidande.

Kort efter det andra världskriget startar EU:s historia. Tre ledande statsmän, alla tre
Kristdemokrater, R Schuman, utrikesminister i Frankrike, K Adenauer kansler i Tyskland och A de Gasperi premiärminister i Italien, insåg att ingenting var viktigare än att nu bygga ett fredens Europa.

Detta är även i dag den viktiga frågan. Upprinnelsen och den tändande gnistan till de två världskrigen var till stor del de nationalistiska strömningarna. Tyvärr är dessa strömningar åter starka i dagens Europa.

Vilka värderingar som får styra i EU är avgörande för vilken väg Europa ska ta. Vi behöver samarbeta på flera områden som miljö, bekämpande av organiserad brottslighet, företagande och handel för att bekämpa arbetslöshet. Men det finns också många områden som vi ska bestämma om själva och som EU inte ska syssla med.

Den europeiska gemenskapen byggdes på tanken om varje människas okränkbara värde. Detta är lika aktuellt idag och avgörande om vi ska bevara freden och öppenheten i Europa. Din röst i Europaparlamentet påverkar Europa och framtiden!

Tommy Larsson
Kristdemokrat

Daglig motion i skolan – en tidig insats för hälsa och goda studieresultat

Till Lidköpings kommunfullmäktige

Motion angående daglig motion i skolan – en tidig insats för hälsa och goda studieresultat.

Det har konstaterats att allt fler barn och ungdomar får problem med värk i nacke och rygg orsakade av frekvent användande av datorer, läsplattor och mobiltelefoner.

För mycket stillasittande påverkar är också negativt för studieresultaten.

Forskning baserad på det riksbekanta Bunkefloprojektet visar att daglig idrott i skolan ger bättre slutbetyg i årskurs nio och fler behöriga till gymnasiet.

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 som ett samverkansprojekt mellan Ängslättskolan/Sundsbroskolan i Bunkeflostrand, Universitetssjukhuset MAS, Malmö högskola och idrottsföreningen LB07, tidigare Bunkeflo IF. I projektet studerades effekten av daglig schemalagd fysisk aktivitet på 45 minuter per skoldag hos barn från årskurs ett fram till årskurs nio.

Projektet blev ett av Sveriges mest uppmärksammade och efterfrågade hälsoprojekt under 2000-talet med stor nationell spridning.

På Ängslättskolan och Sundsbroskolan i Bunkeflostrand följde universitetslektor Ingegerd Ericsson, Malmö Högskola, tre årskullar barn från lågstadiet till årskurs nio. Hon jämförde barn med daglig idrott plus extra motorisk träning på schemat med en kontrollgrupp med barn som hade två idrottslektioner i veckan. Under nio år genomfördes motorikobservationer av balans och koordinationsförmåga. Vidare jämfördes resultaten i diagnostiska prov i årskurs två samt slutbetygen i årskurs nio mellan de två grupperna.

Ingegerd Ericsson och professor Magnus Karlsson, ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus har nu sammanställt en slutrapport, som visar att:

  • I årskurs nio hade 93 % av eleverna med daglig idrott god motorisk förmåga jämfört med 53 % i kontrollgruppen.
  • 96 % av eleverna i gruppen med daglig idrott klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskola att jämföra med 89 % i kontrollgruppen. Det är framför allt pojkarnas resultat som har förbättrats.
  • Pojkarna i gruppen med daglig idrott hade dessutom signifikant bättre betyg i svenska, engelska, matematik samt idrott och hälsa jämfört med kontrollgruppen. Det förelåg inte längre någon skillnad mellan pojkar och flickor jämfört med kontrollgruppen där flickor hade bättre betyg än pojkar.
  • Betygen var högre bland elever med god motorik jämfört med elever med bristande motorisk förmåga.

Studien är helt unik då den jämför barn under en tidsperiod av nio år och barn med samma bakgrund (samma skola, föräldrar med jämförbar utbildning, inkomst och intresse för fysisk aktivitet).

Det vetenskapliga resultatet, baserat på Bunkefloprojektet, visar att daglig schemalagd idrott och medveten motorisk träning förbättrar inte bara motorik utan också skolprestationerna.

Med detta som bakgrund föreslår vi Kristdemokrater att fullmäktige beslutar

–     att Skolorna i Lidköpings kommun inför daglig motion enligt Bunkefloprojektet.

Lidköping 2014-04-22

Besöksnäringen stärker Lidköping

Besöksnäringen stärker Lidköping

Det är mycket glädjande att ta del av den starka utveckling som sker inom besöksnäringen i Lidköping. Det visar att politiker, näringsliv och invånarna har förstått vikten av att stötta en framtidsbransch. Näringen har också ett Skaraborgsperspektiv. Turisten känner inga gränser och bryr sig inte om vilken kommun man vistas i, det är upplevelsen som är i fokus. En destination som välkomnar besökaren, erbjuder kvalitet och ett gott värdskap har goda förutsättningar att bli uppmärksammad.

Lidköpings geografiska läge ger unika möjligheter att uppleva kultur och natur. Satsningen på biosfärsområdet är ett led i detta. Det finns miljoner stressade invånare i de europeiska huvudstäder som aldrig fått uppleva sådana naturupplevelser. De är bara några timmar härifrån. Den stora utmaningen är att få dem att förstå vad området kan erbjuda.

Det pågår också en stark utveckling kring mat och matupplevelser. Den senaste utmärkelsen som Hvita Hjorten erhöll – Årets Nära Gastronomi – visar att det inte bara är storstädernas krögare som tillhör eliten. Att Lidköpings kommun har flera restauranger i White Guide är ett bevis på detta.

Nu utvecklas fler matprodukter; ramslök, kräftor och kräftfiske, löjrom och siklöja är sådant som kan skapa genuina upplevelser. Sådant som vi tar för givet är unikt för många andra. De är dessutom villiga att betala för det.
Utvecklingen av Läckö slott fick uppmärksamhet då verksamheten fick Årets stora turismpris förra året. Det visar att man är i svensk toppklass. Konkurrensen är knivskarp. Läckö är ett av Sveriges viktigaste besöksmål. Hela Kållandsö har en stark utvecklingsmöjlighet. Spikens fiskeläge är en genuin upplevelse som många återvänder till regelbundet. I den kommunala planeringen är det angeläget att turismen också finns med i översiktsarbetet. Inte minst gäller detta för lägen i strandnära områden.

Skaraborg har också flera evenemang. Kultur- och porslinsfestivalen har en stor utvecklingsmöjlighet och att skapa happenings placerar en stad på kartan. Det senaste kring Melodifestivalen visar på vilket uppsving som en hel kommun kan få när man satsar tillsammans.
När entreprenörer, fastighetsägare, politiker och andra intressenter går i armkrok och bestämmer sig för att satsa tillsammans händer det saker. Det finns många verksamheter inom natur- och kulturområdet, bra genomförda evenemang och duktiga entreprenörer. Om man får äta gott, uppleva positiva miljöer och möta välkomnande människor, då trivs man som besökare. Då är man också villig att betala för sin upplevelse. För oss som ansvarar för regional och kommunal utveckling är det viktigt att verka tillsammans. Regionens turistråd kan bistå med kunskap och kompetens och då inte minst att hjälpa till med internationell marknadsföring.

Att besöksnäringen utvecklas positivt i Lidköping är bra för hela Skaraborg, men också för utvecklingen i hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans kan vi skapa en näring som ger fler jobb och skatteintäkter. Samverkan är ett viktigt ledord för näringens utveckling.

Conny Brännberg (KD), Vice ordförande Västsvenska Turistrådet, boende i Skövde
Sten-Eric Lager, (KD), Ledamot av kommunfullmäktige, boende på Kållandsö

Stöd till föräldrar med barn och ungdomar med funktionshinder

Motion till Lidköpings Kommunfullmäktige

Stöd till föräldrar med barn och ungdomar med funktionshinder

Föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning har en stor belastning. Föräldrarna få ofta själva bära hela ansvaret för att barnens behov ska bli tillgodosedda. Bl. a. får de ibland stödja upp i skolan för att skolarbetet ska fungera. Dessa krav och stress leder många gånger till långa sjukskrivningsperioder, vilket påverkar arbetet och ger inkomstbortfall.

Vid informations och debattkvällen den 25 april 2013 med föreningen Compassen framfördes bl. a. att familjer med barn med funktionshindrade har behov av avlastning på helger för att klara av sin familje- och arbetssituation.

Det saknas fortfarande en organisation och samordning i kommunen av de olika människor som är involverade för stöd och behandling för dessa föräldrars barn.(Motion KD den 2010 03 28)

Stöd till föräldrar med barn och unga med funktionsnedsättning är en insatts som först och främst är humanitär och en mänsklig investering. Kostnaderna för denna långsiktiga insats är en investering för kommunen, vilket är väl känt och vetenskapligt belagt. Därför bör kommunen i samverkan mellan Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen och föreningen Compassen, frivilliga organisationer, utarbeta en gemensam plan för stöd till föräldrar med barn och ungdomar med funktionshinder i Lidköpings kommun.

I Strategisk plan och budget för Vård- och omsorgsnämnden framgår det att nämnden inte har något specifikt politiskt formulerat uppdrag av Kommunfullmäktige för mandatperioden inom området ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning”.

Som ett led i kommunens satsning av tidiga insatser är att det finns ett uppdrag som är tydligt gällande funktionsnedsättning till ansvarig nämnd.

Plan för Stöd och service till personer med funksnedsättning har tagits fram av Vård och omsorgsnämnden och fastställd 2011- 12 13.

Med anledning av ovanstående föreslår vi

– att Vård och omsorgsnämnden får ett uppdrag av Kommunfullmäktige att ge Stöd och service till personer med funktionsnedsättning,

– att i nära samarbete med berörda parter utarbetar en plan för stödinsatser till föräldrar med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar,

– att medel avsätts för tidiga insatser för denna grupp.

 

Kristdemokraterna i Lidköping 2013-06-16

Tommy Larsson      Maj Ader       Carina Karlsson     Sten-Eric Lager

Vitsippspriset 2013

Compassen Lidköping tilldelades Vitsippspriset av Kristdemokraterna den 25 april. 

vitsippspris_Compassen_2013
Motivieringen löd:

”För engagerat och postivit stöd till familjer, barn och ungdomar i en utsatt situation när samhällets resurser inte räcker till”