• Motion 2009-11-30 Barnrättsombud

  Barnrättsombud:
  Motion till Lidköpings Kommunfullmäktige
  Anders Ader/Kd Gun-Britt Holgersson/Kd

  Om barn skall vara delaktiga i samhällslivet och komma till tals i alla frågor som rör dem måste vi fråga oss hur vi skall göra för att förstå deras perspektiv. Barn är ju helt beroende av att vi vuxna kan göra oss till tolkar för dem.
  Om barns behov låg till grund för samhällsplaneringen skulle vår yttre miljö se annorlunda ut. Frågan är om vi vuxna kan eller vill anta ett barnperspektiv?
  Om vi vuxna antar denna utmaning kommer vi att få lämna många invanda föreställningar och tankemönster.

  FN:s Barnkonvention skall enligt beslut i Lidköpings kommunfullmäktige genomsyra arbetet i alla kommunala verksamheter.

  Arbetet med barnkonventionen och dess anda i våra beslutande organ i Lidköping kan utvecklas och förbättras om barnperspektivet blir en naturlig del när kommunen planerar och beslutar i olika frågor.
  För att driva på detta arbete vill vi att ett barnrättsombud inrättas med ansvar för barnrättsfrågor. Barnrättsombudet skulle kunna vara den funktion som initialt ser till att barnperspektivet får sin rättmätiga plats i kommunal planering och i kommunala beslut.

  Vi föreslår följande:
  Att ett barnrättsombud inrättas genom att en ansvarig person, fristående i förhållande till förvaltningar och verksamheter i övrigt.

  Arbetet kan omfatta bl.a. följande arbetsuppgifter:

  • Svara för att samordna och driva på arbetet med att förverkliga barnkonventionens intentioner inom kommunens verksamheter.
  • Ta fram ett policydokument som tydligt beskriver de mål för barn och ungdom som kommunen satt upp, hur målen konkret skall uppfyllas och hur arbetet med detta skall utvärderas.
  • Övervaka att alla kommunens verksamheter gör barnkonventionsanalyser inför beslut som rör barn/ungdomar.
  • Bevaka och följer upp beslut som fattats enligt ovan.
  • Bevaka barns och ungdomars behov, intressen och rättigheter genom att granska kommunala planer och program.
  • Informera och utbilda politiker, tjänstemän och övriga om barnkonventionen.
  • Föra barns och ungdomars talan i frågor om förändringar i verksamheter och i frågor som berör barnens arbetsmiljö.

  Finansiering av Barnrättsombudet sker genom samverkan mellan de nämnder/förvaltningar som arbetar och beslutar i frågor som berör barn och ungdomar.
  Detta kan ske inom befintlig ram.

  Kristdemokraterna i Lidköping 2009-11-30
  Anders Ader, Gun-Britt Holgersson,Tommy Larsson