• Motion 2009-09-28 Föräldrastöd

  Föräldrastöd i samverkan mellan olika aktörer
  Motion till Lidköpings Kommunfullmäktige
  Anders Ader, Tommy Larsson, Veronica Berling (Mp) mfl

  Barn och ungdomar har rätt till bästa hälsa för att tillgodogöra sig undervisning och en aktiv fritid. Vi ser därför idag med oro på utvecklingen av barns och ungdomars hälsa, framför allt den psykiska hälsan.

  Föräldrar eller andra vårdnadshavare har huvudansvaret men kan behöva få stöd och hjälp i föräldraskapet. Under ett barns uppväxttid uppstår till och från tillfällen när föräldrarna är osäkra och rådvilla om hur man ska reagera och agera på barnets känslouttryck och beteenden. Det kan handla om konflikter, hur man sätter gränser, hur man främjar goda matvanor och fysisk aktivitet samt skyddar mot droger och annat missbruk.
  Därför kan ett utvecklat förebyggande föräldrastöd genom samverkan ge det som våra barn har rätt till, bästa hälsa och välbefinnande.

  Enligt socialtjänstlagen har föräldrarna rätt att få stöd av det offentliga t.ex. i form av utbildning, hälso- och sjukvård och genom information och rådgivning
  Av regeringens betänkande Föräldrastöd – en vinst för alla (SOU2008:131) framgår att kontakten med barnhälsovården försvinner efter barnets ett års ålder utan att ersättas med någon annan form av allmän föräldrautbildning. Det stöd som ges är i första hand riktat till föräldrar och barn som har hälsorelaterade och/eller social problem.

  Att erbjuda alla föräldrar stöd och hjälp under hela barnets uppväxttid kan förebygga framtida problem. Därför är det viktigt att bistå alla föräldrar med stöd och hjälp från samhällets sida. Det är av stor vikt att alla verksamheter, oberoende sektorstillhörighet och vars målgrupp är föräldrar, samordnar sina resurser. Såväl forskning som praktiska exempel visar att det finns stora möjligheter att påverka genom att samverka, samordna och samlokalisera sitt arbete. En särskilt viktig samverkansaktör är de idéburna organisationerna, en väl kompletterande sektor till den offentliga.

  För att nå ett bra resultat är det av stor betydelse att de samverkansformer som utvecklas är långsiktiga och integrerade i den ordinarie verksamheten.
  För att denna samverkan ska komma tillståndkrävs en politisk styrning. Därför bör en samordnad funktion finnas.

  Vi vill med vår motion
  att alla föräldrar i vår kommun ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxttid,
  att ett ökat föräldrastöd ska genom utökad samverkan mellan olika aktörer och att ett utökat antal hälsofrämjande mötesplatser skapas,
  att en åtgärdsplan tas fram för hur vår kommun kan stödja familjer och föräldraskapet,
  att om möjligt en utökad samfinansiering och samverkan kommer tillstånd med region, stat och EU.
  Lidköping den 28 september 2009