• En skola där ingen lämnas efter

  Som en del av den styrande Mittenmajoriteten är det viktigt för oss i Kristdemokraterna att varje barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sin egen potential. Vi ska ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är otroligt viktigt för oss att också främja en politik som ger familjen stöd och mer tid tillsammans.

  En bra utbildning är grunden för ett självbestämmande och tryggt liv. Därför är skolan och förskolan högsta prioritet för oss i Mittenmajoriteten, precis som i förra årets budget. Detta innebär att vi höjer utbildningsnämndens budget med 25 miljoner kronor. Denna satsning är ett steg i ledet i Botkyrkas arbete mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Den förstärkta budgeten ger ökade möjligheter till att fortsätta den positiva resan genom fler vuxna i skolan, ökat fokus på trygghet, studiero och kunskapsresultat.

  Kristdemokraterna driver några av följande skolfrågor i förslag till Statsbudget 2021:

  Kristdemokraterna vill satsa på att alla elever som har behov av specialpedagogik ska få tillgång till det i skolan. Elever som har de största behoven ska få hjälp och stöd av de lärare som har den största kompetensen.

  Elever som mår bra lär sig bättre. En väl utvecklad elevhälsovård främjar också det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa.

  Den ångest och psykiska ohälsa som drabbar barn måste motas med vård- och omsorgssatsningar och evidensbaserade antimobbningsprogram. Det krävs också en kristdemokratisk politik som ger föräldrar stöd och familjer tid och ro.

  Kristdemokraterna vill ge elever mer lärarledd undervisningstid och anslår därför medel till detta syfte. Eftersom det idag råder brist på behöriga lärare kan anslagen under de första åren användas till att anordna fler platser för kompletterande utbildning för akademiker i andra yrken eller att sponsra deltidsstudier för lärarvikarier med ofullständiga betyg, så att de får legitimation.

  I vårt förslag till statsbudget föreslår vi också utbildningssatsning för att barn och vuxna i miljöer där barn befinner sig ska kunna lära sig mer om integritetsfrågor och vad man kan göra för att förhindra övergrepp. Pengarna ska kunna användas för kortare kurser inom idrottsföreningar, förskola och lågstadiet. Vuxna ska bli bättre på att upptäcka förövare som ofta söker sig till miljöer där många barn är. För de små barnen ska det handla om att lära sig rätten till sin egen kropp och att sätta gränser. Information bör också ingå i förskolelärarnas utbildningar.

  Läs mer om Kristdemokraternas förslag till Statsbudget 2021 och satsningar på skolan här :
  https://www.kd.nu/budgetmotion2021/kd_budgetmotion_2021.pdf

  Mittenmajoritetens Budget 2021:
  Mål och Budget 2021