• För en starkare och tryggare äldreomsorg

  För oss kristdemokrater är det oerhört viktigt att bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik. 

  Pandemin har synliggjort styrkor inom vår äldreomsorg och hur fantastisk hårt och engagerat vår personal arbetar, men också de svagheter och utvecklingspotential som finns. I en utmanande tid behöver vi stärka våra kärnområden och se till att trygga omsorgen om våra äldre. Vi kristdemokrater har tillsammans med de övriga partierna i Mittenmajoriteten arbetat fram olika kraftpaket innehållande satsningar för att stärka, skapa, bibehålla och utveckla hållbar stabilitet och trygghet i kommunens verksamheter. Genom att öka bemanningen, stärka kompetensen och skapa fler mötesplatser och trygga relationer säkerställer vi att vår omsorg levererar den kvalitet som våra medborgare förtjänar.

  Vi ökar bemanningen och skapar fler trygga anställningar

  • Fler undersköterskor och andra relevanta yrkeskategorier på samtliga vård- och omsorgsboenden utifrån boendets specifika behov. Tillgången till personal är en central faktor för att påverka kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen.
  • Mer personal på boenden som har demensinriktning. Högre personaltäthet bidrar till att skapa trygghet och är viktig för att bedriva en säker vård av demenssjuka.
  • Fler tillsvidareanställda som arbetar heltid och vi minskar antalet visstidsanställda. Fler heltidsanställda inom äldreomsorgen skapar bättre kontinuitet och mer personcentrerad vård med möjlighet till kompetensutveckling.

  Vi stärker kompetensen

  • Höjer den medicinska kompetensen och förbättra smittskyddet i all verksamhet. Det är viktigt att personalen förstår innebörden av smittförebyggande åtgärder för att skapa trygghet på arbetet. Kunskap om smittvägar och hur dessa bryts är en annan grundförutsättning för att uppnå ett generellt smittförebyggande tankesätt i arbetet.
  • Erbjuder omsorgsboenden med syriansk språkinriktning. Då Botkyrka kommun är en mångkulturell kommun med en stor andel äldre med ett annat modersmål än svenska, är behovet av äldreboende med särskild språklig och kulturell kompetens hos personalen stort. Fördelarna med ett profilboende är många, bl a att tillgodose språkbehovet samt den personcentrerade omvårdnad detta skulle kunna innebära med ökat välbefinnande och trygghet för de äldre.
  • Ökar anslagen inom funktionsnedsättningsområdet för metod- och aktivitetsutveckling.
  • Erbjuder visstidsanställda språkutbildning för att bättre kunna möta brukarnas behov i omsorgen. Språket är viktigt för patientsäkerheten och för de äldres trygghet. Detta är en särskild satsning för att höja kunskapsnivån i svenska språket och på så sätt förebygga att kvalitetsbrister uppstår i verksamheten till följd av språksvårigheter samt ge medarbetarna bättre förutsättningar i arbetet. Målet är att säkerställa kvalitet och trygghet för kommunens medborgare.

  Vi skapar fler mötesplatser och trygga relationer

  • Satsar extra på hemtjänsten genom att stärka kontaktmannaskapet och öka närvarotiden hos brukarna. Detta skapar ökad bättre kontakt och kontinuitet och följaktligen tryggheten för våra äldre med hemtjänst.
  • Stärker det nära ledarskapet för att förbättra kvaliteten på vård- och omsorgsboende. Ett nära ledarskap ger möjlighet att se medarbetarnas behov, så att alla som jobbar på vård- och omsorgsboende har möjlighet att lyckas i sina roller och med sina arbetsuppgifter och kan växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.
  • Öppna en mötesplats för äldre i Alby. Det finns en politisk vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats för äldre i varje stadsdel inom kommunen. Mötesplatserna är viktiga i att främja äldres hälsa både utifrån de aktiviteter som genomförs men också möjligheten till social gemenskap. Att få träffa andra människor har en stor betydelse för människors hälsa och ett sätt att motverka den ofrivilliga ensamheten som alltför många äldre lider av.