Riksting

Med 💙 för Sverige!
I helgen har Kristdemokraternas riksting 2021 genomförts. 500 motioner och en sjukvårdsproposition har behandlats!
Karlskoga representerades av Ann-Catrin Örtquist, Anna Blomquist, Katarina Herlitz och Thorbjörn Svensson. Kristdemokraterna Karlskoga hade med flera motioner som behandlades. Våra motioner handlade om allt från hur vi kan göra Sverige tryggare, minska ungdomsbrottsligheten, ge socialtjänsten mer befogenheter så att barn som far illa kan få hjälp i tid, göra det enklare att odla industrihampa i Sverige samt att kommunen borde få vitesbeloppet istället för staten, det är trots allt kommunen som utför jobbet.
Vi är också väldigt glada och stolta över att Soheila Fors blev omvald till ersättare i Partistyrelsen!
Vi har lyssnat till intressanta debatter, Kloka beslut har fattats och vi är grymt taggade på valår!

KD:s budgettal för Alliansens gemensamma budget 2019

Anna Blomquists tal för Alliansens gemensamma budget i Kommunfullmäktige i Karlskoga innan den antogs:

Ordförande, ledamöter, åhörare och radiolyssnare

Idag är ekonomin i fokus och skattepengar ska omvandlas till nytta.Våra medborgare måste kunna lita på att vi politiker tar ansvar för att varje skattekrona används på ett riktigt sätt, att vi visar respekt för de skattemedel vi fått förtroende att förvalta och att välfärd kommer före skrytbyggen.

Vi i Kristdemokraterna har tillsammans med Alliansen lagt fram ett budgetförslag som ger utrymme för våra vallöften. I valrörelsen har vi bland annat lyft fram kärnfrågor som rör barn och ungdomar, äldreoch trygghet. I den gemensamma alliansbudgeten har vi lagt konkreta satsningar för att kunna genomföra det här. 

Under valrörelsen pratade vi Kristdemokrater bland annat om vikten av en förskola där alla barn hinner bli sedda av förskolepedagogerna. Där pedagogerna kan gå hem med en känsla av att ha räckt till under dagen. Vårt mål är därför att införa ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i resterande barngrupper.

Inom Alliansens förslag till budget finns nu medel för att påbörja processen att minska antalet barn i barngrupperna.

Vi har också under valrörelsen lovat en ramförstärkning till skolan om 30 miljoner kronor, vilket nu också finns med i alliansens förslag till budget.

Vi Kristdemokrater har under långt tid arbetat för att återinföra fältassistenter i Karlskoga kommun. Detta då vi anser att det förebyggande arbetet för ungdomar är av stor vikt. Att arbeta förbyggande måste ses som en investering på lång sikt, både ekonomiskt men också för kommuninvånarnas välmående. I dag har vi många orosanmälningar över barn och unga som misstänks fara illa och ungdomar som inte mår bra i kommunen, med fältassistenter har vi möjlighet att upptäcka och fånga upp unga på glid i tid. Vidare kan fältassistenter också skapa en högre känsla av trygghet.

Utifrån detta finns nu i alliansens förslag till budget 2 miljoner kronor budgeterat för fältassistenter.

När det gäller våra äldre så blir vi allt friskare och är mer medvetna. Alla medborgare ska kunna åldrars med värdighet och utan att behöva göra avkall på sitt sätt att leva. Många kommuner har infört en värdighetsgaranti, som ger något utöver vad man enligt lag har rätt till. Karlskoga har också en värdighetsgaranti men den är generellt hållen.

Vi kommer att arbeta för att även Karlskoga inför en värdighetsgaranti som skall ge ett konkret mervärde för den enskilde.

Av landets 290 kommuner har 160 infört lagen om valfrihet, LOV, och ytterligare 7 kommuner har beslutat om att LOV ska införas. Vi Kristdemokrater vill öppna upp för privata företag att komma in på marknaden och ge våra äldre en ökad valfrihet, att själva välja sina välfärdstjänster.

 

Vi Kristdemokrater lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar.

Utifrån detta yrkar jag bifall till Alliansens förslag till budget.

 

Anna Blomquist

Gruppledare för Kristdemokraterna i Karlskoga

 

Ökning i Opinionen

Det går uppåt för Kristdemokraterna i Opinionen. Vi ökar för varje mätning. I årets val ställer Kristdemokraterna i Karlskoga upp med ett nytt fräscht lag av kandidater. Vi är beredda att ta ansvar för Karlskogas utveckling framåt. Dessa punkter anser vårt första namn på listan Anna Blomquist var särskilt viktiga.

1. Idag ökar psykisk ohälsa bland äldre och ofrivillig ensamheten är en stor bidragande faktor till det. Ensamheten kan också leda till otrygghet för de äldre. Vi behöver agera nu för att se till så att färre äldre drabbas av ofrivillig ensamhet. För att motverka ensamheten och öka tryggheten vill jag införa all including boenden i Karlskoga. Där äldre bor i egen lägenhet, men har möjlighet till restaurang och lokaler anpassade för gemenskap och möten mellan människor.

2. Föräldrar ska också känna trygghet med att lämna sina barn på förskolan och veta att barngrupperna är små och att förskolelärarna har möjlighet att se och möta alla barn. Idag är barngrupperna stora i Karlskoga, vilket inte minst är olyckligt för små barn som har svårt att anknyta till många personer. Jag vill se ett maxtak inom kommunen på max 12 barn i småbarnsgrupperna och max 15 i övriga grupper.

3. Trygghet handlar också om att inte behöva gå hem på kvällen med nycklarna hårt hållna i handen. Idag finns det parker och områden i Karlskoga som helt saknar belysning. Jag kommer arbeta för en bättre ljussättning av kommunen, för att öka tryggheten.

 

Med det sagt, hoppas jag att du lägger din röst på Kristdemokraterna i kommunvalet.

Möt våra Toppkandidater!

Möt valets toppkandidater!

Nu har vi Kristdemokrater formerat ett starkt lag inför höstens kommunalval som vi hoppas kommer innebära en förändring till ett varmare Karlskoga. Vår toppkandidat är Anna Blomquist som är beredd att ta ansvar och ta strid för våra viktigaste frågor.

– Minska antalet barn i grupperna på förskolan
– Återinför servicehusen
– Ökad trygghet för yngre, återinför fältassistenter
– Mer pengar till vägar

 

Våra tre toppkandidater är:

  1. Anna Blomquist
  2. Thor-Björn Svensson
  3. Katarina Herlitz