• Ett Karlskoga att växa i!

  Minska barngruppernas storlek på förskolan.
  Karlskoga ska erbjuda och informera om pedagogisk omsorg i familjedaghem.
  Fortsätta arbetet med att fånga upp unga på glid i tid.
  Vi har flera förslag för att öka tryggheten.

  Barn och unga

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.

  Barnomsorg ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds för ett livslångt lärande. Barns och föräldrars behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov. Barngrupperna inom förskolan behöver fortsätta minska. Detta inte minst för de yngsta barnen som har svårare att anknyta till många olika personer.

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. En skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.

  I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning samt i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus.

  Barnkonventionen är numera lag och detta ger en bra grund att driva barnets rättigheter. Ett exempel är att barnkonventionen ger barn rätt till en religiös identitet och mot den bakgrunden är det en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Fortsatt arbete med att minska antalet barn i barngrupperna på förskolan. Barn som är tre år eller yngre ska inte behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn. Barn som är äldre än tre år ska ha ett maxtak på 15 barn.
  • Kommunen ska erbjuda och informera om pedagogisk omsorg i familjedaghem.
  • Fortsätta arbetet med att fånga upp unga på glid i tid.
  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid, det administrativa arbetet ska minska.
  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag.
  • Varje grundskola ska aktivt och utan dröjsmål uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.
  • Barn med NPF-problematik ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas tillgängliga för dessa barn.
  • I enlighet med Barnkonventionen ska det vara en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.
  • Förbättra och renovera kommunens lekplatser.
  • Ta fram en strategi för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt svaga hushåll.