• Kommunprogram

  Med hjärta för Karlskoga

  Kommunalt valprogram 2022

  I tider av oro och förändring behövs samhällskrafter med en trygg värderingskompass som inte ryggar för att göra skillnad. Kristdemokraterna är ett sådant parti. Vår politik vilar på kristen människosyn och värdegrund. Vi sätter människovärdet högst. Alla har rätt till trygghet, frihet och att få förverkliga sina liv på det sätt man önskar.

   

  Trygghet

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  För att Karlskoga ska vara attraktiv krävs det att medborgarna upplever kommunen som trygg. Att bygga en kommun där människor känner sig trygga handlar om att ta till sig en mängd olika perspektiv. Alltifrån att skapa naturliga mötesplatser och hur vi arbetar med ljussättning, att människor har ett hem att sova i, till att bekämpa brottslighet och allt däremellan. I grunden handlar det om ett samhälle där medborgarna känner tillit – tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. Här fyller det civila samhället en betydelsefull roll. I föreningsengagemang fostras vi till ansvarstagande, tillit och civilkurage.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Att lekplatser, gångbanor och cykelbanor ska ha bra belysning.

  • Installera övervakningskameror där vi vet att brott kan förekomma.

  • Fortsätta arbeta för ett starkt samarbete mellan kommun, polis och säkerhetsföretag.

  • Föreningsstödet i kommunen ska vara utformat så att inte antidemokratiska föreningar ges bidrag.

  • Kommunen ska utveckla arbetet med att upptäcka och förebygga våld i nära relationer liksom hedersrelaterat våld och förtryck.

  • Införa ”bostad först”- modellen i kommunens arbete mot hemlöshet.

   

  Barn och unga

  Förskoleverksamheten ska vara flexibel till sin karaktär och möta det enskilda barnets behov. Familjer ska kunna välja mellan olika omsorgsformer. God valfrihet för föräldrarna förutsätter mångfald i utbudet.

  Barnomsorg ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. En god och stimulerande omsorg möjliggör för föräldrarna att arbeta, studera eller söka jobb, men har också ett pedagogiskt uppdrag där barnen förbereds för ett livslångt lärande. Barns och föräldrars behov ska vara utgångspunkten för barnomsorg och förskola. Barnomsorg och förskola har också en särskild uppgift att fylla för barn som kommer från familjer som av olika skäl har svårt att tillgodose barnets behov. Barngrupperna inom förskolan behöver fortsätta minska. Detta inte minst för de yngsta barnen som har svårare att anknyta till många olika personer.

  Kristdemokraternas vision är en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. En skola där varje barn och elev får utvecklas efter sin fulla potential, till vidare studier, ett meningsfullt yrkesliv och delaktighet i samhällsgemenskapen. En skola där varje barn finner trygghet, kamratskap och får utlopp för sin kunskapstörst, där varje barn får känna lycka när bokstävernas betydelse faller på plats, där matematiken blir en spännande lek och där sinnena vidgas och världen öppnas upp allteftersom barnet blir äldre.

  I den skolan får läraren tid att vara lärare, tid att se varje barn och möjlighet att utvecklas i sin roll som lärare tillsammans med lärarkollegor och skolledning samt i samspel med övriga professioner i teamet kring eleven. I vår vision för skolan står kunskap och bildning i fokus.

  Barnkonventionen är numera lag och detta ger en bra grund att driva barnets rättigheter. Ett exempel är att barnkonventionen ger barn rätt till en religiös identitet och mot den bakgrunden är det en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Fortsatt arbete med att minska antalet barn i barngrupperna på förskolan. Barn som är tre år eller yngre ska inte behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn. Barn som är äldre än tre år ska ha ett maxtak på 15 barn.

  • Kommunen ska erbjuda och informera om pedagogisk omsorg i familjedaghem.

  • Fortsätta arbetet med att fånga upp unga på glid i tid.

  • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid, det administrativa arbetet ska minska.

  • En elevhälsogaranti ska finnas som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag.

  • Varje grundskola ska aktivt och utan dröjsmål uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta de åtgärder som krävs för att få tillbaka elever som har omfattande problematisk frånvaro.

  • Barn med NPF-problematik ska ha rätt till en lämplig lärmiljö samt en fysisk skolmiljö och pedagogik som gör det möjligt att klara skolgången. Särskilda resursklasser eller undervisningsgrupper ska finnas tillgängliga för dessa barn.

  • I enlighet med Barnkonventionen ska det vara en självklarhet att skolavslutning ska kunna ske i en kyrka.

  • Förbättra och renovera kommunens lekplatser.

  • Ta fram en strategi för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt svaga hushåll.

   

  Äldre

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Den goda äldreomsorg vi har i Karlskoga ska fortsätta utvecklas tillsammans med personalen och de äldre och de äldre ska fortsatt erbjudas olika aktiviteter dagligen.

  Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som kommunen och det offentliga inte fullt kan tillfredsställa. Av den anledningen ska äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis föreningar, barnomsorg, kyrkor och andra ideella krafter.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Öka samverkan mellan vårdboenden och kommunens barnomsorg.

  • Öka valfriheten inom vård och omsorg.

  • Att kommunen ska ha ansvar för frågan gällande flextrafik för de äldre.

  • Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.

  • Arbeta för att minska antalet delade turer.

  • Arbeta för att privata aktörer ska driva mellanboende i Karlskoga.

  • Användandet av välfärdsteknologi bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet och självbestämmande.

  • Arbeta för att antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare inte ska vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.

  • Personer som fyllt 65 år ska erbjudas trygghetslarm utan biståndsbedömning om man anser sig vara i behov av detta.

   

  Landsbygd/miljö

  Klyftan mellan stad och land växer. Skillnaderna i livsstil, värderingsmönster och materiella intressen mellan storstadsbor och landsbygdsbor skaver allt mer. Detta hänger samman med att skillnaderna i livsvillkor mellan stad och land ökar. De politiska besluten från riksdag och regering uppfattas ofta som om de är fattade utan insikt i landsbygdens förhållanden. Landsbygdens perspektiv behöver få genomslag även i rikspolitiken.

  Sveriges behov av elenergi kommer öka om vi ska klara omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi investera i ny kärnkraft. Kristdemokraterna vill säkerställa att inte fler reaktorer läggs ner och att investeringar i ny, uppgraderad och säkrare kärnkraft inte hindras. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig kolkraft. Småskalig kärnkraft är det bästa alternativet för befolkningen, ekonomin och miljön.

  Idag är det landsbygden som får ta de största konsekvenserna av den politik som förs i Stockholm. Exempelvis i klimatomställningen. Bränslepriser som skjuter i höjden, en förväntan av att alla ska kunna ta bussen, traktorer och skördetröskor ska gå på el. En omställning där lantbrukare och skogsbrukare får stå för ökade kostnader men ändå förväntas leverera till samma pris. Där av är delar av de punkter vi lyfter nedan också punkter som vi i kommunen inte kan påverka på lokal nivå, men som vi driver i vår rikspolitik.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Nej till vindkraftverk vid ekologiskt känsliga områden samt nära bebyggelse.
  • Fler ska kunna ta bussen, kommunen ska ha mer påverkan på den lokala kollektivtrafiken.
  • Fler laddstolpar på strategiska platser.
  • Mer närproducerad mat på kommunala verksamheter.
  • En ny modell för beskattning av vägtrafik, fordon och bränsle ska tas fram, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonets miljöpåverkan.
  • Drönare ska få användas vi vildsvinsjakt.
  • En statlig snabbutredning bör tillsättas för att ge förslag på hur jakten på överetablerade viltarter kan utökas så som exempelvis varg och hjort.
  • Det kommunala vetot vid ansökan om etablerandet av vindkraftparker ska värnas.
  • Det lokala inflytandet över strandskyddsbesluten ska stärkas.
  • Jämlika villkor oavsett vart i landet man bor, regeringen ska se till så det finns fungerande bredbandsuppkoppling i samband med att kopparnätet monteras ned.

   

  Integration

  Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet av vårt lands lagstiftning och rättstradition. Denna etiska grund utgör ett sammanhållande kitt för ett mångkulturellt samhälle, som innebär att många kulturer, religioner, livsstilar, språk och erfarenheter lever sida vid sida och berikar varandra. En vital samhällsgemenskap innebär att medborgarna känner delaktighet och tar ansvar för sig själv och för hela samhället. Delaktighet, tillit och ansvarstagande är avgörande för en god samhällsgemenskap. Men frågan om samhällsgemenskap kan inte reduceras till ett politiskt sakområde, utan förutsätter ett helhetsperspektiv. Hur en kommun planläggs är lika viktigt som de värden som förmedlas genom undervisning.


  De två viktigaste faktorerna för en god integration är egen försörjning och egen bostad. Genom heldagsaktiviteter redan under asyltiden minskar utanförskapet och integrationen underlättas.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Karlskoga kommun ska från dag ett arbeta för att nyanlända ska hitta ett långsiktigt hållbart boende.
  • SFI ska erbjudas även under föräldraledighet, exempelvis genom ”SFI med baby”.
  • Karlskoga kommun ska uppmuntra och stödja föreningar som arbetar aktivt med att få med nyanlända i sina verksamheter.
  • Utveckla och utöka kombinationsutbildning och praktisk SFI.

   

  Sjukvård

  Det är region Örebro och dess regionpolitiker som fattar beslut om den hälso- och sjukvård som erbjuds på Karlskoga lasarett. Trots att vi som kommunpolitiker inte kan fatta beslut om dessa frågor, anser vi det viktigt att markera våra kommunpolitikers och Kristdemokraternas övergripande ståndpunkt i frågan.

  Svensk hälso- och sjukvård rankas högt i internationella jämförelser när det gäller kvalitet, men har brister i tillgänglighet och jämlikhet som blir tydliga i jämförelser mellan de 21 regionerna. Cancervården är ett allvarligt exempel på detta. Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa regionens sjukvårdsansvar.

  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården. Ambitionen är att sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor där det är den enskilda människan som är i fokus och inte sjukdomsbilden. Hälsofrämjande och förbyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare ska vara en självklarhet.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Avskaffa regionens sjukvårdsansvar.
  • Förlossningen och BB ska öppna i Karlskoga, NU!
  • Det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • En barnmorska per födande.
  • Den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.
  • Den största utmaningen för regionerna är kompetensförsörjning på kort och lång sikt och därför behöver personalfrågorna få större uppmärksamhet och prioritering i regionernas arbete.
  • Karriär- och utvecklingsvägarna för förlossningspersonal bör förstärkas genom exempelvis möjlighet till specialistutbildning med bibehållen lön.

   

  Vi är redo att fortsätta förbättra och utveckla Karlskoga kommun!

  Vill du vara med? Bli medlem: KD.nu/blimedlem