• Vi bryr oss om de äldre!

  Vi är redo att fortsätta förbättra Karlskoga för de äldre!

  • Öka samverkan mellan vårdboenden och kommunens barnomsorg.
  • Öka valfriheten inom vården.
  • Att kommunen ska ha ansvar för frågan gällande flextrafik för de äldre.

   

  Äldre

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Människovärdet beror inte på ålder eller den äldres egen förmåga. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Den goda äldreomsorg vi har i Karlskoga ska fortsätta utvecklas tillsammans med personalen och de äldre och de äldre ska fortsatt erbjudas olika aktiviteter dagligen.

  Närhet och gemenskap är grundläggande mänskliga behov, något som kommunen och det offentliga inte fullt kan tillfredsställa. Av den anledningen ska äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis föreningar, barnomsorg, kyrkor och andra ideella krafter.

  Kristdemokraterna arbetar för:

  • Öka samverkan mellan vårdboenden och kommunens barnomsorg.

  • Öka valfriheten inom vård och omsorg.

  • Att kommunen ska ha ansvar för frågan gällande flextrafik för de äldre.

  • Vårdserviceteam ska utvecklas för att avlasta undersköterskor med icke-medicinska uppgifter.

  • Arbeta för att minska antalet delade turer.

  • Arbeta för att privata aktörer ska driva mellanboende i Karlskoga.

  • Användandet av välfärdsteknologi bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet, delaktighet, integritet och självbestämmande.

  • Arbeta för att antalet hemtjänstpersonal per hemtjänstmottagare inte ska vara fler än att den enskilde kan lära känna alla.

  • Personer som fyllt 65 år ska erbjudas trygghetslarm utan biståndsbedömning om man anser sig vara i behov av detta.