Resursskolor och cykelbanor

Under dagens kommunfullmäktige fattades beslut om finansiering av cykelbanor från Lindome, dels mot Spårhaga, och dels mot Kungsbacka.
Detta är en fråga som har levt länge och som vi Kristdemokrater har drivit i valet. Tyvärr har det tagit tid att få fram en bra finansieringslösning tillsammans med Trafikverket. Nu har äntligen finansieringen löst sig och under dagens sammanträde kunde finansieringen röstas igenom med bifallsyrkande av Kristdemokraternas Peter Nyqvist.

Ett annat viktigt ärende var inrättandet av en resursskola. För oss kristdemokrater är det viktigt att se varje barns unika behov. Tyvärr var den beredning som tagits fram undermålig. Kristdemokraternas Jenny Holf höll ett anförande där hon belyste flera uppenbara brister och frågor som inte är besvarade och yrkade på en återremiss:

Återremiss till Skolnämnden som får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med en redogörelse för:
– Hur kompetensförsörjning ska ske för att rekrytera och bibehålla den personal som kommer att behövas
– Det reella behovet av antal platser
– Geografisk placering och krav på lokaler
– Framtiden för CFSU och hur dessa elevers behov tillgodoses framgent
– Ekonomisk analys satt i relation till de, av KF tidigare avsatta medlen för särskilt stöd.

Vi tycker att inrättandet av en resursskola är viktig, men när den skall inrättas är det viktigt att man undersöker hur vi kan göra det så bra som möjligt och att inga barn kommer i kläm.

Även om vårt förslag till återremiss föll, så kommer vi Kristdemokrater att fortsätta arbeta för att vi skall ha en skola som ser alla barn, en skola där inget barn lämnas efter och inget barn hålls tillbaka.

Dessutom fattades det historiska beslutet om att godkänna exploateringsavslaget för Forsåker. Vi kristdemokrater tycker det är bra att vi äntligen kommer till skott, vi valde dock att lägga ner våra röster gällande mobilitetsavtalet, då vi ansåg att det inte är genomtänkt med avseende på de framtida invånarna. Kristdemokraterna, via Adam F. Laurén lade följande protokollanteckning:

Från Kristdemokraterna vill vi påpeka att detaljplanen är bra från ett övergripande plan. Dock hade vi velat se att:
– Mobilitetsplanen skulle innehålla fler parkeringsplatser inom plan
– Uteytan vore större för både förskola och skola
– Det byggs en fullstor idrottshall inom området.

Nej till ogenomtänkt omorganisation

Under vårens sista kommunfullmäktigesammanträde behandlades ärendet om en omorganisation inom stadsbyggnadsområdet, något som Mölndals-Posten nu skriver om.

Kristdemokraternas ståndpunkt var att även om det inte är fel med omorganisationer i sig var detta förslag väldigt dåligt genomarbetat. Som kristdemokrater så värnar vi skattebetalarnas pengar och de anställda i kommunens välbefinnande. Att då rösta igenom förslaget som fått kritik från både fack och anställda var för oss främmande.

Vi kristdemokrater yrkade på en återremiss, så förslaget kan utredas ytterligare, något vi fick med oss L, C, MP och V på.

Årsmöte i Kristdemokraterna Mölndal

Den 23 februari 2022 samlades lokalavdelningen i Folkets Hus för årsstämma.

Kvällen började med ett inspirerande anförande av vår regionrådskandidat Stefan Svensson från Alingsås. Han talade utifrån det faktum att Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna, främst för att kunna råda bot på den uppenbart bristfälliga organisationen av landets sjukvård.

Under mötet valdes ny styrelse för lokalavdelningen:
Kent Klarenius, ordförande
Anders Karlsson, vice ordförande
Jenny Holf, ledamot
Adam F Laurén, ledamot
Peter Nyqvist, ledamot
Christina Svensson, ledamot
Fredrik Adlercreutz, ledamot

Ett enhälligt årsmöte fastställde nomineringskommitténs förslag till lista inför valet till kommunfullmäktige i september. Nedan följer de första 12:
1. Adam F Laurén
2. Jenny Holf
3. Peter Nyqvist
4. Fredrik Adlercreutz
5. Anders Karlsson
6. Christina Svensson
7. Joachim Holst
8. Jakob Mattsson
9. André Zeidan
10. Urban Waldenström
11. Johanna Karlsson Deucher
12. Kent Klarenius
Stort tack till alla som vad där!

Mölndals budget 2022

Under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde avhandlades Mölndals budget för 2022.
Det budgetförslag som Kristdemokraterna var med och tog fram, tillsammans med övriga partier i Grönblå Samverkan, vann kammarens gillande.
Kristdemokraternas tre representanter var alla uppe i talarstolen och ger här sina kommentarer:

Adam F. Lauren:
Det är glädjande att vi redan inför 2022 kommer att satsa på ett särskilt elevstöd, bland annat för elever med neuro­psykiatriska funktions­nedsättningar (NPF), där vi hoppas att fler elever skall bli inkluderade genom ett individuellt stöd.
Vi ser stora och växande behov inom elevhälsan, och med ytterligare satsningar kommer vi att göra det lättare för elever att få tillgång till någon att prata med. Detta ger bättre förutsättningar, både för våra barn och unga, men även avlastning för pedagoger inom skolan.
Inom vård & omsorg har vi gjort och kommer fortsätta göra stora satsningar på vidareutbildning av personalen, det är viktigt med rätt kompetens. Vi satsar även på fler boendeplatser inom LSS och en förbättrad måltidsupplevelse på våra äldreboende.
Vi Kristdemokrater är oerhört glada att vi nu äntligen efter alldeles för många år av diskussion och politisk beslutsvånda är framme vid ett igångsättningsbeslut gällande en inbyggd isstadion. Vi kommer i närtid kunna starta projektet och påbörja arbetet under 2022. Det här kommer ge betydligt mer istid och en längre säsong för både föreningsliv, skola och allmänhetens åkning – KD gör skillnad för Mölndals idrottsföreningar!

Peter Nyqvist:
Två saker i den här budgeten gör mig lite extra glad, två saker som vi har bråkat med länge, och äntligen kommit fram till lösningar.
För något år sedan försvann seniorkorten, eftersom vi ville få till en annan modell där vi inte behövde betala för kort som inte används. Detta har dock Västtrafik inte gått med på, och vi har nu tröttnat på att vänta på att nå en alternativ lösning. Vi kommer nu att återinföra seniorkorten så som de var tidigare.
Kommunen har länge jobbat för ett övertagande av vägföreningarna i Kållered, Lindome och Tulebo, detta är vägar som i princip används på samma sätt som kommunala vägar. Det har dock visat sig mer komplicerat än vad vi först trodde. Nu kommer vi tå till stånd en dellösning, där vi övertar driften av vägarna, men inte själva vägarna. Detta kommer innebära stora lättnader för dessa vägföreningar.

Anders Karlsson:
Vi presenterar en budget med Hjärta för Kultur och fritid. Stor fokus kommer att läggas på stadens hundraårsjubileum som går av stapeln nästa år, det handlar inte bara om att vi ska ha ett glatt firande, utan det handlar om att skapa en gemenskap, en identitet och en gemensam historia. Förutom detta gör vi även stora satsningar på Åby arenastad och Åbybadet.
Vi kommer förbättra tillgängligheten, både fysiskt och digitalt, till Mölndals stadsmuseum. Dessutom så börjar vi med en förstudie för en mötesplats Balltorp.

Adam F. Lauren och Anders Karlsson

Nytt för detta fullmäktigemöte var att det sändes via webb-tv. Det går att se på i efterhand här.