Årsmöte 2024

Den 29 januari hade vi årsmöte i KD Mölndal.

Innan förhandlingarna fick vi lyssna på ett intressant föredrag av Elisabet Lann, kommunalråd i Göteborg och kristdemokraternas fjärdenamn i det kommande valet till Europaparlamentet.

Styrelsen 2024

Från vänster: Paniz Mansouri, Adam F. Laurén, Anders Karlsson, Tina Svensson, Jakob Mattsson, Jenny Holf, Peter Nyqvist.

Under förhandlingarna valde vi ny styrelse, de som kommer leda partier det kommande året är Tina Svensson (ordförande), Peter Nyqvist (vice ordförande), Jenny Holf, Adam F Laurén, Anders Karlsson, Jakob Mattsson och Paniz Mansouri.

 

Resursskolor och cykelbanor

Under dagens kommunfullmäktige fattades beslut om finansiering av cykelbanor från Lindome, dels mot Spårhaga, och dels mot Kungsbacka.
Detta är en fråga som har levt länge och som vi Kristdemokrater har drivit i valet. Tyvärr har det tagit tid att få fram en bra finansieringslösning tillsammans med Trafikverket. Nu har äntligen finansieringen löst sig och under dagens sammanträde kunde finansieringen röstas igenom med bifallsyrkande av Kristdemokraternas Peter Nyqvist.

Ett annat viktigt ärende var inrättandet av en resursskola. För oss kristdemokrater är det viktigt att se varje barns unika behov. Tyvärr var den beredning som tagits fram undermålig. Kristdemokraternas Jenny Holf höll ett anförande där hon belyste flera uppenbara brister och frågor som inte är besvarade och yrkade på en återremiss:

Återremiss till Skolnämnden som får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med en redogörelse för:
– Hur kompetensförsörjning ska ske för att rekrytera och bibehålla den personal som kommer att behövas
– Det reella behovet av antal platser
– Geografisk placering och krav på lokaler
– Framtiden för CFSU och hur dessa elevers behov tillgodoses framgent
– Ekonomisk analys satt i relation till de, av KF tidigare avsatta medlen för särskilt stöd.

Vi tycker att inrättandet av en resursskola är viktig, men när den skall inrättas är det viktigt att man undersöker hur vi kan göra det så bra som möjligt och att inga barn kommer i kläm.

Även om vårt förslag till återremiss föll, så kommer vi Kristdemokrater att fortsätta arbeta för att vi skall ha en skola som ser alla barn, en skola där inget barn lämnas efter och inget barn hålls tillbaka.

Dessutom fattades det historiska beslutet om att godkänna exploateringsavslaget för Forsåker. Vi kristdemokrater tycker det är bra att vi äntligen kommer till skott, vi valde dock att lägga ner våra röster gällande mobilitetsavtalet, då vi ansåg att det inte är genomtänkt med avseende på de framtida invånarna. Kristdemokraterna, via Adam F. Laurén lade följande protokollanteckning:

Från Kristdemokraterna vill vi påpeka att detaljplanen är bra från ett övergripande plan. Dock hade vi velat se att:
– Mobilitetsplanen skulle innehålla fler parkeringsplatser inom plan
– Uteytan vore större för både förskola och skola
– Det byggs en fullstor idrottshall inom området.

Nej till ogenomtänkt omorganisation

Under vårens sista kommunfullmäktigesammanträde behandlades ärendet om en omorganisation inom stadsbyggnadsområdet, något som Mölndals-Posten nu skriver om.

Kristdemokraternas ståndpunkt var att även om det inte är fel med omorganisationer i sig var detta förslag väldigt dåligt genomarbetat. Som kristdemokrater så värnar vi skattebetalarnas pengar och de anställda i kommunens välbefinnande. Att då rösta igenom förslaget som fått kritik från både fack och anställda var för oss främmande.

Vi kristdemokrater yrkade på en återremiss, så förslaget kan utredas ytterligare, något vi fick med oss L, C, MP och V på.

Årsmöte i Kristdemokraterna Mölndal

Den 23 februari 2022 samlades lokalavdelningen i Folkets Hus för årsstämma.

Kvällen började med ett inspirerande anförande av vår regionrådskandidat Stefan Svensson från Alingsås. Han talade utifrån det faktum att Kristdemokraterna går till val på att avskaffa regionerna, främst för att kunna råda bot på den uppenbart bristfälliga organisationen av landets sjukvård.

Under mötet valdes ny styrelse för lokalavdelningen:
Kent Klarenius, ordförande
Anders Karlsson, vice ordförande
Jenny Holf, ledamot
Adam F Laurén, ledamot
Peter Nyqvist, ledamot
Christina Svensson, ledamot
Fredrik Adlercreutz, ledamot

Ett enhälligt årsmöte fastställde nomineringskommitténs förslag till lista inför valet till kommunfullmäktige i september. Nedan följer de första 12:
1. Adam F Laurén
2. Jenny Holf
3. Peter Nyqvist
4. Fredrik Adlercreutz
5. Anders Karlsson
6. Christina Svensson
7. Joachim Holst
8. Jakob Mattsson
9. André Zeidan
10. Urban Waldenström
11. Johanna Karlsson Deucher
12. Kent Klarenius
Stort tack till alla som vad där!