• Motion mot ofrivillig ensamhet

  Motion till Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun

  Sociala relationsskapande insatser för att bryta ofrivillig ensamhet

   Bakgrund

  Enligt SCBs mätning från 2016-2017 har 13 procent av svenskarna ingen nära vän som de kan prata med. Om man skulle överföra detta på Älvkarleby kommun kan det röra sig om drygt 1000 personer. Den ofrivilliga ensamheten är ett samhällsproblem som slår brett, drabbar alla åldrar, alla samhällsklasser, stad som landsbygd. Men kanske drabbar ensamheten äldre och barn allra värst. Var tredje person över 85 år uppgav ensamhet och var sjätte var socialt isolerad senast SCB mätte. Bris rapporterar att många barn känner ensamhet, ofta även när det finns vuxna i barnets närhet, men också i relation till sina jämnåriga. Detta hänger ihop med barns psykiska ohälsa och barn som känner sig ensamma löper tre gånger högre risk att inte nå målen i skolan.

  Många är idag överens om att människor förutom sömn, bra kost och fysisk aktivitet, är i behov av social samvaro för sin hälsa. I studier har man även sett att socialt aktiva pensionärer löper mindre risk att få problem med minnet och andra kognitiva funktioner.

  Ofrivillig ensamhet förs idag fram som en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och bör klassas som en folksjukdom. Den leder till en ökad förekomst av demens, depression, sömnsvårigheter, hjärt – och kärlsjukdomar, stroke, smärta och fysisk inaktivitet vilket förutom minskat lidande medför extra vård- och omsorgskostnader. I Storbritannien har man t.o.m. tillsatt en minister med ansvar för dessa frågor.

   

  Kommunen bör i högre grad uppmärksamma den ofrivillig ensamhet som råder.  Ofta är det svårt att bryta den då den är förknippad med skamkänsla för den enskilde, som leder till en negativ spiral. Att inte ha kompisar eller vänner spär på nedstämdheten.

  I en mindre kommun som Älvkarleby borde det vara möjligt att identifiera personer som upplever sig ofrivilligt ensamma. Elevhälsan, hemtjänstpersonalen, kultur och föreningslivet träffar många och har möjlighet att slå larm.

  Det finns olika modeller att organisera och ta tillvara frivilligas engagemang och civilsamhällets erfarenheter med goda exempel bör uppvärderas. Fler personer går i pension och lämnar arbetslivet och söker nya områden som kan ge innehåll i livet.  När man mister kontakten med arbetskamrater och det yrkesverksamma sammanhanget kan det bli ganska ensamt och tomt för många. Då kan arbetet som volontär vara ett alternativ som berikar livet, då man känner sig behövd.

  Kristdemokraterna menar att kommunen bör föra en dialog med förenings- och näringsliv för att stimulera och skapa sociala och relationsskapande aktiviteter.

  Föreningarna har ett brett utbud och är ju fria att organisera sin egen verksamhet. De har mycken erfarenhet och ett stort socialt engagemang i samhället. Men för att samarbeta och göra gemensamma riktade insatser för personer som lever i ofrivillig ensamhet, behöver dock hjälp från kommunen med strategier och samordning.

   

  Kristdemokraterna yrkar att Fullmäktige ger utbildnings och omsorgsnämnden i uppdrag

  Att samordna och föra en dialog med civilsamhället hur man på bästa sätt kan göra gemensamma riktade insatser för att minska den ofrivilliga ensamheten i vår kommun

   

  Skutskär 27 november 2019

  Marianne Nygren KD