• Pedagogisk verksamhet

  Till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Englund

  Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

  Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera pedagogisk omsorg.

  Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

  Mot bakgrund av lagstiftningen vill jag ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande

  1) Varför har vi ingen pedagogisk omsorg  i vår kommun?

  2) Av Skollagen framgår att ”kommunen ska sträva efter att i stället för förskola och fritidshem erbjuda en bra pedagogisk omsorg, om vårdnadshavaren önskar det”. Strävar vår kommun efter detta? I så fall – på vilket sätt?

  Jennie Forsblom (KD)