• Låt oss lära av krisen!

  Låt oss lära av krisen så vi står bättre rustade i framtiden.

  Redan i mars gick Mikael Oscarsson (KD) ut och krävde att en kriskommission skulle tillsättas. Och under maj meddelade socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) att en expertgrupp för vården behövs.

  Landsting, kommuner och myndigheter har i månader arbetat dag och natt för att hantera coronaviruset. Just nu när arbetet pågår för fullt är det viktigt att dokumentera viktiga erfarenheter. Vilka arbetsmetoder är framgångsrika? Vilka förutsättningar har saknats för att kunna bedriva effektiv vård? Och hur stort behöver Sveriges beredskapslager av vårdmateriel vara?

  Situationen i framförallt vård och omsorg är otroligt ansträngd. Personalen går på knäna. Blickar vi framåt ser vi att redan långa köer till operationer och specialistvård kommer bli ännu längre. Operationer och besök skjuts på framtiden för att skydda riskgrupper. Mycket pekar också på att människor avstår~från att söka vård av rädsla för smitta. Risken är att de i väntan på vård blir ännu sjukare, och kommer behöva ännu mer sjukvård längre fram.

  Krisen är fortfarande inte över, men vi måste redan nu börja planera för hur vi ska hantera den stora vårdskuld som nu byggs upp och ta tillvara de erfarenheter som krishanteringen har gett oss.

  Därför behövs en expertgrupp för vården och en kriskommission. Det behövs för att dokumentera, analysera och utvärdera arbetet. En sådan skulle öka möjligheten att tidigt dra viktiga lärdomar av hela samhällets krishantering. Det skulle också bli lättare att i ett senare skede bedöma effekten av de åtgärder som nu vidtas.

  Oftast tillsätts en kriskommission i efterhand. Det får till följd att utredningen tvingas rekonstruera stora delar av händelseförloppet och att viktiga erfarenheter riskerar att gå förlorade på grund av bristande dokumentation. Relevanta erfarenheter för framtiden får inte försvinna.

  Den svenska sjukvården och äldreomsorgen har under de senaste månaderna gjort en enastående insats inte minst givet sina förutsättningar. Detta har vi sett i vården av enskilda patienter och i den nästan ofattbara omställningen av hela vårdapparaten. Men det har, återigen, skett trots den föråldrade organisationsmodellen, inte tack vare densamma.

  Kristdemokraterna har under nära ett decennium haft uppfattningen att dagens organisationsmodell för svensk sjukvård är suboptimal och mycket dåligt rustad för att möta de framtidsutmaningar som vi vet kommer.

  Syftet med en expertgrupp och kriskommission är inte att jaga regeringen eller att fördela skuld mellan olika myndigheter. En granskning som sätts igång redan nu syftar till att vi ska stå bättre rustade i framtiden eller nästa gång en kris drabbar vårt land. För god beredskap är en ständig lärandeprocess. För att stärka Sveriges motståndskraft behöver vi fortlöpande utvärdera vårt agerande, även mitt under pågående kris, speciellt i ett fall som detta där krisen sannolikt kan bli långvarig.

  Tillsammans gör vi Sverige starkare!