• Kristdemokraterna i Uppsala Kommun

  Kristdemokraterna vill ha ett Uppsala som kännetecknas av trygghet, personlig frihet och socialt ansvar. Våra högst prioriterade frågor är de om en fungerande integration, ett tryggare Uppsala och en bättre äldreomsorg där de äldre behandlas med värdighet. Utöver detta vill vi även se sänkt skatt för alla uppsalabor och en försiktig utbyggnad av stadskärnan.

  Kommunalråd i opposition är Jonas Segersam, som också är gruppledare för kommunfullmäktigegruppen.

  I Uppsala ska trygghet inte bara vara ett politiskt slagord – det ska vara ledord i kommunens samtliga verksamheter. Invånarna ska garanteras trygga gator och torg; barnen ska garanteras en trygg uppväxt, och äldre ska garanteras en trygg omsorg. Man ska helt enkelt kunna lita på att den grundläggande välfärden fungerar.

  Våra viktigaste förslag för tryggare gator och torg:

  1. Värderingar och normer bör ges en större del i integrationsarbetet.
  2. Kommunens ordningsföreskrifter ska ses över för att reglera var tiggeri inte får förekomma för att säkra trygghet och trivsel i vår offentliga miljö.
  3. Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet för att undvika att miljöer skapas som upplevs otrygga.


  Våra viktigaste förslag för tryggare familjer:

  1. Barngruppernas storlek ska minska till max 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper.
  2. Möjlighet att få ett eget hus ökar genom trädgårdsstäder (som Stabby) och egnahemsområden i stadsnära lägen och 1000 nya småhus per år.
  3. Barn i behov av stöd ska kunna fångas upp i tid genom bättre samverkan, inte minst barnen som växer upp i familjer med exempelvis missbruksproblem.


  Våra förslag för tryggare äldreomsorg

  1. Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i anpassat boende, exempelvis särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
  2. Hemtjänsten behöver ses över med ny områdesindelning och förbättrad kvalitet exempelvis genom minskat antal hemtjänstpersonal.
  3. Öppna fler träffpunkter för äldre som erbjuder exempelvis motion och seniorrestauranger, även på landsbygden.