Nytt verktyg ska förbättra arbetet inom LSS

För att förbättra livet för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer Örebro kommun börja använda Funca. Funca är ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS.

– Vi ansluter oss till systemet för att göra det både tryggare och enklare för både anställda och de som är i behov av stödinsatser. Med Funca ska hela teamet kring brukaren få ett gemensamt språk för att det ska bli smidigare att arbeta mot samma mål, säger Georg Barsom (Kd) ordförande Nämnden för funktionshindrade.

Läs mer

Vi fortsätter barnsäkra Örebro

Bilden ovan var framsida på vårt program i valet 2014. Vi håller vad vi lovar.

Örebro kommun förbereder sig inför att Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) blir svensk lag 1 januari 2018. Barnkonventionen slår fast att barn är individer med egna rättigheter. För att förbereda inför den förmodade lagstiftningsförändringen ska en handlingsplan för barns rättigheter tas fram. Utgångspunkten i arbetet är att stärka och sprida kunskap om vad barnkonventionen som ny lag innebär för Örebro kommuns verksamheter och hur kommunens verksamheter bör anpassas utifrån lagförändringen. Vid sitt möte idag, 18 april, fattade kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslut om att sätta igång arbetet med att ta fram en handlingsplan för barnets rättigheter. Målet är att handlingsplanen skall vara färdig vårvintern 2018.

– Barns rättigheter är ett jätteviktigt område att arbeta med. Jag är glad att vi genom detta beslut säkerställer att Örebro kommun ligger i framkant i arbetet med att implementera den nya lagen. För Örebros barn och unga är detta en viktig seger, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

Läs mer

Örebro kommun satsar på naturvägledning

Nyanlända barn och unga ska lära känna sitt nya land, integreras i samhället och utveckla språket med naturen som bas. Vid sitt möte 18 april beslutar kommunstyrelsen att inrätta två heltidstjänster för naturvägledning på flera språk. Verksamheten kom till efter initiativ från Naturskyddsföreningen och har funnits i olika projektformer under två år. Finansiering och organisatorisk placering i kommunen har varit oklar men blir nu tydliggjord på ett sätt som säkerställer kontinuitet och långsiktighet.

Läs mer