Örebro kommun satsar på besöksnäringen

Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar idag satsningar på sammanlagt 5,5 miljoner för att förstärka besöksnäringen ytterligare de kommande två åren. Besöksnäringen är en av delarna i Örebros näringsliv som växer snabbast och i år är prognosen en omsättning på 2.3 miljarder. Sammanlagt genererar besöksnäringen 1700 helårsarbeten. Målet är att Örebro skall bli Sveriges främsta kommun för möten och evenemang utanför de tre storstadsregionerna.

– Tillväxten inom besöksnäringen är resultatet av långsiktigt politiskt arbete, men framförallt beror det på att vi har många duktiga företagare inom branschen i Örebro. När vi nu satsar ytterligare 5.5 miljoner innebär det en injektion som ska stimulera till nyföretagande och tillväxt i redan befintliga företag. Detta är bra för Örebros näringsliv, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor

Läs mer

Nu moderniserar vi välfärden i Örebro kommun

Idag presenterade den politiska ledningen den största satsningen på att modernisera, digitalisera och effektivisera kommunens verksamheter någonsin. Örebro kommun inrättar nu en investeringsfond på 120 miljoner kronor redan till årsskiftet 2016-2017. Ytterligare 80 miljoner kronor avsätts fram till och med 2018. Dessa 200 miljoner ska förenkla vardagen för såväl medarbetaren som medborgaren i Örebro kommun. Målet är högt – en mer kostnadseffektiv och modern organisation som står väl rustad inför framtiden. Som ett första steg i moderniseringen införs nyckelfri hemvård redan under 2017.

– Vi sätter igång är ett omfattande arbete som kommer att pågå under flera år. Vi tar dessutom ett viktigt steg för att rusta oss inför framtida kostnadsökningar för att kunna möta framtiden som en mer modern och effektiv kommun. Kommundirektören kommer få uppdraget att hantera hur projekten styrs, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

bondeson-webb

Läs mer

Nu förstärker vi skolan med 28 miljoner kronor

 

Idag presenterade den politiska ledningen i Örebro kommun en stor budgetförstärkning på skolområdet. 2017 utökas skolans budgetram med 28 miljoner kronor årligen. Pengarna ska bidra till att skolresultaten i Örebro kommun stärks. Målet är tydligt – Örebro ska nå det övergripande målet att vara Topp 25 år 2025 i SKL:s sammanvägda ranking över skolresultat.

– Målet är högt satt och det kommer krävas tid och resurser att uppnå det. De här extra pengarna behövas i arbetet för att nå målet, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

Läs mer

Sju miljoner till sommaraktiviteter och social sammanhållning

Den politiska ledningen i Örebro kommer att stärka den sociala sammanhållningen, öka vuxennärvaron och möjliggöra för fler aktiviteter som riktar sig till barn och unga i Örebro kommun. Fem miljoner kronor satsas på att öka kommunens närvaro i Örebros större bostadsområden. Två miljoner kronor riktas årligen till att stärka möjligheter att genomföra satsningar som riktar sig till barn och unga under sommaren.

– Det här gör framförallt skillnad för barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer. De sommaraktiviteter vi tidigare genomfört har inneburit att hundratals ungar fått uppleva saker som annars inte hade varit möjliga. Nu vill vi utveckla arbetet samtidigt som vi tar ett större grepp genom partnerskapet, Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

bondeson-webb

Läs mer

Klimatsmart och hälsofrämjande satsning på kommunens personal

Den politiska ledningen för Örebro kommun har beslutat att införa möjlighet till förmånscykel för alla sina anställda. Det innebär att kommunens drygt 11 000 anställda kommer erbjudas möjlighet att hyra en cykel på samma sätt som förmånsdatorerna fungerande i slutet på 1990-talet. Cykelhyran dras på bruttolönen vilket medför att det blir ett ekonomiskt fördelaktigt upplägg för den anställde.

Örebro kommuns klimatstrategi säger bland annat att kommunen, både som organisation och som geografi, skall minska sin klimatbelastning. Strategin slår fast att det finns en stor potential att förändra resvanorna som skulle påverka klimatbelastningen orsakad av resor till och från jobbet. Genom att välja cykel framför bilen minskas koldioxidutsläppen.

– Det ska vara lätt att göra rätt! Med förmånscyklarna kommer det bli lättare för många Örebroare att cykla mer. I klimatstrategi har vi satt målen högt, 2030 skall kommunkoncernen vara klimatneutral. Med förmånscyklar som erbjuds alla anställda tar vi oss i riktning mot målen, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

bondeson-webb

Läs mer

Boendekostnader som passar fler plånböcker

I budget 2017 lanserar den politiska ledningen att rimliga boendekostnader ska bli ett villkor vid vissa markförsäljningar. Under 2017 ska utformningen av ett juridiskt bindande villkor tas fram som gör att vissa kommunalt ägda tomter framöver bara kommer att säljas till fastighetsägare som sätter ”rimliga hyror”.

– Arbetet som nu sker inom ÖBO i kombination med arbetet med den nya modellen för markförsäljningar ger oss två bra verktyg för att sänka boendekostnaderna i samband med nyproduktion. Vi hoppas åstadkomma boendekostnader som passar fler plånböcker än tidigare, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD) i Programnämnd Samhällsbyggnad.

ingalill-hemsida

Läs mer

Gott resultat för politisk satsning för att avlasta socialsekreterare

”Spar jättemycket tid”, ”de är nu oumbärliga”, ”behåll och utveckla dessa tjänster” och ”mycket bra att resursförstärkningarna finns!” – det är några av de omdömen som socialsekreterare gör på socialkontoret i Örebro när satsningen på administrativt stöd och transportörer nu har utvärderats. Majoritetspolitikerna, som initierade satsningen för över ett år sedan, är nöjda.

– Transportörerna gör ett viktigt arbete för socialsekreterarna och gruppledarna, och det är tydligt att under förra årets stora mottagande av ensamkommande flyktingbarn var deras arbete absolut nödvändigt. När det inte krävs att en socialsekreterare är med är det bättre att en transportör utför resor där klienter ska skjutsas till boenden eller andra verksamheter runt om i Sverige., säger Sara Maxe (KD), vice ordförande i Socialnämnd öster.

sara-maxe-webb

Läs mer

Landsbygdsskolorna ska stärkas

Programnämnd barn och utbildning fattar i dag beslut om delrapport 2 i landsbygdsutredningen. Den innehåller bland annat förslag på hur skoldagen och skolskjutsarna kan anpassas bättre till varandra, hur landsbygdsskolan resursmässigt ska kunna möta upp elever med neurologiska funktionsnedsättningar samt åtgärder för att underlätta tillsättning av korttidsvikarier på landsbygdsskolor.

Landsbygdsutredningen kan identifiera att det i landsbygdsskolorna finns ett ökande behov av anpassningar och stöd, men ett begränsat beredskapsutrymme för att möta upp dessa behov.

– Vi kommer nu kartlägga elevers behov av anpassningar och stöd vid samtliga grundskolor. Det är en fråga som behöver prioriteras i alla skolor. Det behöver kartläggas på central nivå vilka behov av anpassningar och stöd som behövs i alla grundskolor. På så vis kommer vi i framtiden kunna planera för att prioritera resurser utifrån för att alla elever ska få större möjlighet att nå kunskapsmålen, säger Anders Östman (KD), vice ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.

Anders Östman webb

Läs mer

Förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen!

–  Att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen måste vara en prioriterad fråga för Örebro kommun. Inte minst under sommarmånaderna med många vikarier aktualiseras frågan om vad som ska göras för att stärka kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Lars O. Molin ordförande för Kristdemokraternas partiavdelning i Örebro.

lars o fb

Läs mer

Örebroporten förvärvar vid Örebro Airport

Örebroporten Fastigheter förvärvar alla byggnader från Örebro Läns Flygplats. Affären är på 50 mkr och avser drygt 9 000 kvm lokalytor. Efter försäljningen kan flygplatsens ledning fokusera på att utveckla själva kärnverksamheten, fraktflyg och passagerarflyg med tillhörande infrastruktur. Samtidigt övertas byggnaderna av en professionell fastighetsförvaltare som redan innan denna affär äger och förvaltar 10 000 kvm lokaler vid flygplatsen.

– Flygplatsen är mycket viktig för hela Örebroregionen, särskilt för näringslivets och Universitetets utveckling, men även för besöksnäringen. Detta strategiska  beslut kommer att stärka och gynna regionens utveckling i stort, säger Lennart Bondeson (KD), styrelseordförande Örebroporten.

Läs mer