Örebro växer mer än någonsin

Örebro växer mer än någonsin. Inte ens under tillväxtåren på 1960-talet ökade befolkningen lika mycket som nu. När SCB (statistiska centralbyrån) idag presenterar den slutliga befolkningsstatistiken för 2016 innebär det en ny rekordnotering med en befolkningsökning på 2431 personer. Örebro växer med nästan sju personer varje dygn. Sista december 2016 bodde det 146 631 personer i Örebro kommun.

– Vi ser resultatet av långsiktiga politiska satsningar på att göra Örebro attraktivt. Evenemang, kongresser, universitet, logistiknav och många andra pusselbitar samverkar. Bilden av Örebro har förändrats mycket positivt de senaste åren, både vår egen självbild och andras bild av oss. Nu präglas bilden av att vi är en mötesplats för kultur, möjlighetstänkande och tillväxt, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Läs mer

Vi vill att partiets migrationspolitik ses över

16 februari höll Kristdemokraternas partiavdelning i Örebro sitt årsmöte. En ny styrelse valdes, verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 lades till handlingarna och en verksamhetsplan och budget 2017 fastställdes.

Tre motioner till partiets högsta beslutande organ, Rikstinget, behandlades. Årsmötet ställde sig bakom samtliga tre. Den första gäller framtagandet av ett kulturpolitiskt program.

Läs mer

Första köpeavtalet i Södra Ladugårdsängen

Idag har det första köpeavtalet för Södra Ladugårdsängen skrivits på. Botryggs bostäder är en del av den första etappen och de första örebroarna kommer att flytta in i husen i slutet på året. Om några år kommer cirka 6000 örebroare att ha sitt hem i området, och bygget av förskolor, skolor och annan service pågår redan.

Läs mer

Örebros skolor och fritidshem blir kostnadsfria

Från och med den 1 mars 2017 blir skolan och fritidshemmen i Örebro kommun kostnadsfria. Detta innebär att extra kostnader för till exempel friluftsdagar, matsäck och sportutrustning kommer att tas bort.

Förskolan i Örebro kommun gjordes kostnadsfri under 2016 och nu är det skolans och fritidshemmens tur att göra verksamheterna fria från dolda kostnader. Den 9 februari klubbas beslutet i Grundskolenämnden, och börjar gälla ute i de kommunala verksamheterna från och med den 1 mars.

Läs mer

Andelen kommuninvånare med tillgång till bredband ska öka

Vid sitt möte 9 februari fastställer Landsbygdsnämnden sin verksamhetsplan och budget för 2017. Ett av de prioriterade områdena är bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den bredbandsstrategi som kommunstyrelsen fastställde hösten 2016 har som övergripande mål att 90 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband senast 2020.

Under 2017 är målet att 1800 hushåll och ett antal på landsbygden ska få möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. Örebro kommun satsar 60 miljoner på bredbandsutbyggnad under de kommande tre åren. De geografiska områden som prioriteras under 2017 är Närkes Kil och delar av Östernärke.

Läs mer

Örebro kommun inför rehabiliterande arbetssätt

Idag tar Kommunstyrelsen beslutet att Örebro kommun ska påbörja införandet av ett rehabiliterande arbetssätt inom programområdet Social välfärd. Förändringsarbetet har redan börjat genomföras i flera nordiska kommuner där Odense, Danmark är en av de mest framstående.

Omställningen handlar om att göra en förflyttning från ett traditionellt arbetssätt där professionen utgår ifrån att man ska lösa individens problem till ett arbetssätt där individen ses som en likvärdig aktör, deltagare och samarbetspartner. Det rehabiliterande arbetssättet ska bygga på ett partnerskap där den enskilde och de professionella tillsammans kan genomföra en förändring som bidrar till att individen får leva det liv denna önskar. Arbetssättet har sin utgångspunkt i den enskildes målsättning och inte i vilka insatser hen har behov av.

Läs mer

Fler sommargågator i vår

Nytänkandet om hur Örebros gator används på sommaren fortsätter. Till sommaren 2017 kommer två platser att användas för folkliv och stadsliv: Fisktorget får en efterföljare till ”Rosa gatan” och ”Gröna gatan” och nytt för i år är att en del av Olaigatan blir en sommargågata, som ett test inför en framtida ombyggnad.

– Sommargågatorna bidrar till att Örebro blir en trevligare sommarstad. Jag hoppas att den avstängda Olaigatan blir en plats för mingel och mänskligt umgänge, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD), Programnämnd Samhällsbyggnad.

Läs mer

Örebro kommun höjer ambitionerna i arbetet mot våld i nära relationer

Örebro kommun ska bli bättre på att arbeta mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen kommer den 7 februari anta en handlingsplan som sträcker sig fram till 2024. Handlingsplanen är ett styrdokument för alla Örebro kommuns verksamheter och presenterar på ett samlat sätt kommunens övergripande målsättning och utvecklingsområden.

– Frihet från våld är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett långsiktigt hållbart och jämställt samhälle. Jag är glad för civilsamhällets engagemang i detta arbete, som remissinstanser men framförallt som väldigt viktiga aktörer för att upptäcka och hjälpa när våld och förtryck inträffar, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Läs mer

Rekordstor befolkningsökning väntas 2016

2381 nya Örebroare under 2016 visar färska preliminära siffror från Skatteverket.

– Vi är en kommun som ser framåt, som vill låta människor, företag och föreningar vara involverade i vår kommuns utveckling. Örebro har en stark attraktionskraft som vi ska stärka ytterligare. Att näringslivet är välmående och att vi bygger mest i landet är stora anledningar till att vi ser den här starka utvecklingen, säger Lennart Bondeson, (KD), kommunalråd.

Läs mer