• Stöd till idrotten och föreningslivet

  Kommunledningen i Örebro kommun har tidigare beslutat om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner under tre år samt i veckan kommunicerat ett stöd på ytterligare 12 miljoner kronor till det lokala näringslivet och idrottsföreningar i Örebro kommun.

  Nu är det klart att Örebro kommuns stöd till idrottsföreningar genom hyressubventioner uppgår till 1,5 miljoner kronor samt att Örebroporten därutöver ger hyreslättnader till särskilt påverkade hyresgäster på Eyrafältet,...

 • Två miljoner till sänkta hyror och avgifter för näringslivet

  Coronapandemin slår hårt mot ekonomin och vissa branscher är mer drabbade än andra, inte minst inom restaurang och besöksnäringen. Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat gavs möjligheten att redan i mars öppna uteserveringar och det har varit möjligt att ansöka om uppskov på hyror och andra avgifter. Kommunledningen vidtar nu ytterligare åtgärder för att stödja det lokala näringslivet och avsätter två miljoner kronor till detta. (...

 • Ytterligare 12 miljoner för att mildra effekterna av Corona

  I maj beslutade den politiska ledningen i Örebro kommun om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner under tre år. Insatser som kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att dämpa arbetslöshet och mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Nu tas ytterligare steg i att stötta det lokala näringslivet och idrottsföreningar i Örebro kommun.

  – Flera av de åtgärder vi planerar att genomföra tillsammans med de kommunala bolagen kommer att underlätt...

 • Fortsatt hjälp från Bryggan för hemmasittare

  Den individuellt anpassade undervisningen som sker genom den sociala investeringen Bryggan implementeras nu i ordinarie drift.

  Den sociala investeringen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse startade hösten 2017. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda ett sammansatt stöd i form av behandling i kombination med skolundervisning på hemmaplan till elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan. Utöver stöd till eleven ska Bryggan även erbjuda familjebehandlande insatser....

 • Örebro kommun ställer om för en meningsfull sommar på hemmaplan

  Till följd av Coronapandemin kommer sommaren 2020 se annorlunda ut för många kommuninvånare. Fler än vanligt bedöms stanna på hemmaplan under sommaren och det finns därför ett behov av att kunna delta i stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Därför omfördelas nu 1,4 miljoner kronor som på olika sätt kommer användas till aktiviteter under sommaren. Förutom att kommunala verksamheter kommer ges möjlighet att utöka sin verksamhet under sommaren kommer även fina...

 • Nu är det klart vilka aktörer som kommer vara med och skapa det nya bostadsområdet Tamarinden

  Nu är nästa steg för stadsdelen där människor möts och husen delar energi, Tamarinden taget och det är klart vilka fastighetsbolag som fått markanvisningar. I området kommer det byggas cirka 600 hem där förutsättningar skapas för att byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra.

  – Tamarinden kommer inte bli ett traditionellt bostadskvarter utan ska karaktäriseras av nytänkande och smarta och hållbara lösningar vilket är väldigt intressant både för Örebro oc...

 • Vi behåller lagen om valfrihet i hemvården

  Programnämnd social välfärd fattade på torsdagen beslut om ett nytt valfrihetssystem inom hemvården som börjar gälla den 2 november i år. Förändringarna berör hur ersättningen till utförarna av hemvård ser ut, utförandet av trygghetslarm samt hur fördelningen av utförare görs för dem som inte gör ett val av utförare.

  (mer…)

 • 40 miljoner till arbetsmarknadspaket i Örebro

  På Kommunstyrelsen i nästa vecka kommer den politiska ledningen i Örebro fatta beslut om ett arbetsmarknad- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner kronor under tre år. Insatserna kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Fokus på insatserna kommer ligga på utbildning och matchning samt att stödja befintliga och nya företag i deras kompetensförsörjningsarbete. (mer…)

 • Lunch till distansstuderande gymnasieelever efter påsk

  Örebro kommun kommer att erbjuda sina gymnasieelever lunch även under tiden som undervisningen är förlagd på distans. Erbjudandet gäller även de elever som inte är folkbokförda i Örebro kommun men som studerar på någon av de gymnasieskolor där kommunen är huvudman. (mer…)

 • Örebro kommun fortsätter arbeta för att främja näringslivet

  Örebro kommun fortsätter arbetet för att underlätta för det lokala näringslivet med anledning av Covid-19. Förra veckan togs beslut om att tidigarelägga möjligheten för restauranger att öppna sina uteserveringar och nu fattas också skarpa beslut för att ge anstånd kring kommunala taxor och avgifter.

  – I denna utmanande situation behöver vi alla örebroare hjälpas åt att få ett varmare och livskraftigt samhälle. Vi behöver hjälpa äldre som är isolerade, handla hos restaurang- och c...