• Stärker arbetsmiljöarbetet med 15 miljoner kronor

  På grund av Coronapandemin satsar Örebro kommun 15 miljoner kronor extra för att utöka stödet för kommunens medarbetare och deras arbetsmiljö.

  – I en utmanande tid behöver vi erbjuda gott stöd för kommunens medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Detta är välinvesterade pengar både med tanke på våra medarbetares hälsa men också med tanke på vad sjukskrivningar kostar, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd. (mer…)

 • Vi fortsätter att utveckla Örebro!

  På Programnämnd samhällsbyggnad kommer i veckan nämnden få presenterat för sig ett utvecklingsförslag för Stora Hyddan. Området ligger till söder om Gustavsviks camping och syftet är att beskriva planeringsförutsättningarna för områdets utveckling i vår växande stad, samt hur anpassningarna bör se ut till den lands- och stadsbygdskaraktär som finns idag. Utvecklingsförslaget är i sin struktur en produkt som förvaltningen tar fram för att i ett avgränsat område beskriva ställningstaganden som ...

 • En budget som värnar välfärden i hårda ekonomiska tider

  Den politiska ledningen i Örebro kommun presenterar sin budget för 2021. Med en demografisk utveckling där andelen äldre och yngre blir allt större ökar utgifterna för välfärden. Att bygga nya äldreboenden, skolor och förskolor leder självklart till högre driftkostnader. Därför är det viktigt att Örebro kommun nu hushåller med befintliga lokaler och resurser på bästa sätt. (mer…)

 • Framåt för en hållbar trafikutveckling

  År 2014 antogs Örebro kommuns trafikprogram. Nu har en rapport om uppföljning presenterats med en rad slutsatser och framtidsspaningar.

  Tillsammans färdas Örebroarna 4,1 miljoner km per dag, det innebär ca 100 varv runt jorden. Trafikutvecklingen visar att antalet motorfordon i centrala Örebro har minskat, men trots detta så görs ungefär varannan resa i Örebro med bil.

  – Det är positivt att trafikens miljöpåverkan har minskat i Örebro och visar att vi går i rätt riktning. ...

 • Ny förskola i Södra Ladugårdsängen

  I Södra Ladugårdsängen växer en ny stadsdel fram. Planeringen för att kunna erbjuda barnomsorg för barnen i området är därför i full gång. På fastigheten Biplanet kommer en förskola med fem avdelningar att byggas.

  – Behovet av förskoleplatser är stort i det här området och ju fler som flyttar in desto högre kommer trycket att bli. Därför är vi glada över att kunna berätta att en ny förskola nu är på gång, säger Marlene Jörhag (KD), ordförande programnämnd Barn och utbildning. (me...

 • Stöd till idrotten och föreningslivet

  Kommunledningen i Örebro kommun har tidigare beslutat om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner under tre år samt i veckan kommunicerat ett stöd på ytterligare 12 miljoner kronor till det lokala näringslivet och idrottsföreningar i Örebro kommun.

  Nu är det klart att Örebro kommuns stöd till idrottsföreningar genom hyressubventioner uppgår till 1,5 miljoner kronor samt att Örebroporten därutöver ger hyreslättnader till särskilt påverkade hyresgäster på Eyrafältet,...

 • Två miljoner till sänkta hyror och avgifter för näringslivet

  Coronapandemin slår hårt mot ekonomin och vissa branscher är mer drabbade än andra, inte minst inom restaurang och besöksnäringen. Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat gavs möjligheten att redan i mars öppna uteserveringar och det har varit möjligt att ansöka om uppskov på hyror och andra avgifter. Kommunledningen vidtar nu ytterligare åtgärder för att stödja det lokala näringslivet och avsätter två miljoner kronor till detta. (...

 • Ytterligare 12 miljoner för att mildra effekterna av Corona

  I maj beslutade den politiska ledningen i Örebro kommun om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner under tre år. Insatser som kommer bestå av utbildnings- och matchningsinsatser för att dämpa arbetslöshet och mildra effekterna till följd av Coronaviruset. Nu tas ytterligare steg i att stötta det lokala näringslivet och idrottsföreningar i Örebro kommun.

  – Flera av de åtgärder vi planerar att genomföra tillsammans med de kommunala bolagen kommer att underlätt...

 • Fortsatt hjälp från Bryggan för hemmasittare

  Den individuellt anpassade undervisningen som sker genom den sociala investeringen Bryggan implementeras nu i ordinarie drift.

  Den sociala investeringen Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse startade hösten 2017. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda ett sammansatt stöd i form av behandling i kombination med skolundervisning på hemmaplan till elever med problematisk skolfrånvaro i grundskolan. Utöver stöd till eleven ska Bryggan även erbjuda familjebehandlande insatser....

 • Örebro kommun ställer om för en meningsfull sommar på hemmaplan

  Till följd av Coronapandemin kommer sommaren 2020 se annorlunda ut för många kommuninvånare. Fler än vanligt bedöms stanna på hemmaplan under sommaren och det finns därför ett behov av att kunna delta i stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Därför omfördelas nu 1,4 miljoner kronor som på olika sätt kommer användas till aktiviteter under sommaren. Förutom att kommunala verksamheter kommer ges möjlighet att utöka sin verksamhet under sommaren kommer även fina...