Mittenmajoritetens Budget 2020

Mittenmajoritetens Mål och Budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.
Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma Politiska Plattform för Botkyrka 2019 – 2022. Den politiska plattformen lyfter åtta problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019 – 2022.

Sveriges kommuner befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge. Trots detta går Botkyrka kommun stabilt framåt. För att fortsätta främja kommunens positiva utveckling måste budget 2020 prioriteras.

Budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 fokuserar på välfärdens kärna: skola och omsorg. Kommande satsningar ska sikta på kvalité, effektivitet och hållbarhet.

För att uppnå satta mål inleds ett skarpare arbete med att prioritera och utveckla verksamheter, överse storleken på kommunens administration samt effektivisera arbetssätt. Botkyrkabornas skattepengar ska användas med fokus på resultat. Botkyrka växer Botkyrka är en tillväxtkommun med aktivitet. Bostäder byggs, företag växer, betygen stiger och ungdomsarbetslösheten har halverats på 3 år. Men utmaningar kvarstår och möjligheter måste tas tillvara.

Skolan är kommunens viktigaste uppgift, och vi ser att vi är på rätt väg. Alla barn har rätt till en stark och jämlik skolgång vilket även är en trygg väg in i vuxenlivet. Vi ska tillvara våra elevers kompetens och förutsättningar. Det kommer att stärka Botkyrka idag och i framtiden. Budget fokuserar därför 2020 på att säkerställa kvalitativ undervisning genom ökade satsningar på studiero och fler vuxna i skolan för att avlasta lärarna.

Mittenmajoriteten sätter stor vikt vid att vård och omsorg ska vara kvalitativ och finnas tillgänglig utifrån behov. Det är en grundläggande rättighet och trygghet som alla Botkyrkabor ska ha rätt till. Budget 2020 prioriterar därför arbetet kring säkerställandet av språkförståelse för att öka patientsäkerheten och möjliggör för privata aktörer att utföra en del av hemtjänsten.

Vi kommer alltid att prata och agera för ökad trygghet för Botkyrkaborna. Ett våldspreventivt center ska startas där polis och kommun kommer att samverka för ökad trygghet i kommunen. Samtidigt fortsätter arbetet med att nå unga som är i riskzonen för att hamna eller permanent fastna i kriminalitet. I trygghetsarbetet ingår även frågan om hedersproblematik och alla ungas rätt att besluta över sin framtid.

Vi agerar för hållbara kommunikationer och för klimatet. Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen gör att Botkyrka kommer närmare Stockholms innerstad och Arlanda. Samtidigt tar vi en aktiv ställning för en hållbar framtid genom satsningar på kollektivtrafik, cykelmöjligheter, stadsnära natur och säkrar rent vatten för framtiden. Med ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en plan för dagvattenhantering tar Botkyrka ett stort steg i rätt riktning.

Läs budgeten i sin helhet här: Mittenmajoriteten Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

Ebba Östlin – Socialdemokraterna
Stefan Dayne – Kristdemokraterna
Myrna Persson – Miljöpartiet de gröna
Ing-Marie Viklund – Liberalerna
Dag Ahlse – Centerpartiet

 


Årsmöte 2020 KD Botkyrka


Läs mer

Verksamhetsbesök i Alby och Fittja


Läs mer

Invigning av Tunängen


Läs mer

Dagvattenparker i Fittja och Alby


Läs mer

Medlemskväll KD Botkyrka


Läs mer

Fler valmöjligheter i hemtjänsten


Läs mer

Politisk plattform för Botkyrka 2019 – 2022


Läs mer

Familjecentraler i Botkyrka på gång!


Läs mer

Tyck till om förslag för nya centrala Tullinge


Läs mer

Bostadsgaranti för alla äldre över 70 år


Läs mer