Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

Följ oss på sociala medier

8 hours ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

Det viktigaste inom familjepolitiken är barnens välmående. Det är därför vi driver frågan om att småbarn ska ha små barngrupper.

Små barn är särskilt sköra och måste skyddas från stress och stökighet. Men på många förskolor runt om i landet är det problem med för stora barngrupper.

Det innebär att det även är en mycket ansträngd situation för förskolepersonalen runt om i landet. Personalen måste ges möjlighet att ge varje barn den tid och uppmärksamhet de behöver.

Kristdemokraterna vill att barn, föräldrar och förskolepersonal ska kunna lita på att vi politiker gör allt vi kan för att förskolan ska fungera!
... See MoreSee Less

17 hours ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

NEJ till nedläggning av ett äldreboende, NEJ till större barngrupper i förskolan!

Igår presenterade Kristdemokraterna och Moderaterna sitt förslag till budget för Jönköpings kommun. Vi säger nej till att lägga ner ett äldreboende med 30 platser. Då antalet äldre blir fler så kommer platserna att behövas. Vi säger också nej till att öka barngruppernas storlek i förskolan. För små barn behöver små grupper.

Vi vill köpa in mer mark, förstärka insatserna kring förorenad mark och vi säger nej till att minska antalet medarbetare som jobbar med plan- och bygglovsfrågor. För vi behöver bygga mer bostäder, även i en vikande konjunktur.

Vi satsar också på förebyggande arbete genom att förslå fler kontaktpersoner på heltid och fler fältassistenter. Så kan vi minska risken för social problematik bland barn och unga.

I vårt förslag till budget berättar vi också om hur vi ser på framtida idrottsinvesteringar.

För att klara satsningarna inom äldreomsorg och förskola krävs att vi hittar andra kostnadsminskningar än de som Koalitionen har föreslagit. Vi vill därför bla se till att digitaliseringen ger ekonomiska effekter, minska våra hyres- och kapitalkostnader genom en mer sund ambition på våra investeringar samt sälja av en del av de personbilar som kommunen äger.

Jönköping behöver en ny politisk ledning som förvaltar skattebetalarnas pengar väl och som prioriterar välfärdens kärna!
... See MoreSee Less

3 days ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

KD PÅ DJUPET. Om trygghet.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och kommentarsfälten fylls av nättroll ska vi presentera oss själva på djupet. Vår syn på trygghet. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Trygghet är en rättighet. Det kan handla om boende och att kunna försörja sig. Om vår tilltro till rättssamhället. Det handlar också om relationerna med andra länder och det svenska försvaret. Det handlar inte minst om den nära gemenskapen i en familj och att barn och unga ges goda uppväxtvillkor. Eller att någon tar emot oss när vi inte kan stå på egna ben. Trygghet är en omistlig del av samhällets grundvalar.

Vår människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan gott och ont. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Samhällsgemenskapen rubbas varje gång någon begår ett brott och handlar orätt. Otryggheten skadar kittet som binder samhället samman.

Alla brott ska beivras utan undantag, också smärre brott och förseelser. Det är det offentligas uppgift att skipa rättvisa. Övergrepp och kränkningar av människor och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare ska lagföras skyndsamt.

Samhället ska alltid ställa sig på brottsoffrets sida. Men efter fullgjort straff hela samhällets ansvar att återanpassa den tidigare brottslingen så att han eller hon fortsättningsvis respekterar omgivningen och blir en del av samhällsgemenskapen.

Samtidigt som vi visar fasthet mot dem som begått brott, vill vi vara tydliga med familjens och civilsamhällets oumbärliga roll att bekämpa brottslighet genom förebyggande insatser. Det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar att vägleda dem rätt i livet så att brottslighet helt kan undvikas. Därför ska det offentliga sträva efter att ge föräldrar mer tid barnen. En stark sammanhållning mellan föräldrar och barn minskar riskerna för dåliga skolresultat och att unga hamnar i utanförskap och dras in i brottslighet.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, miljöarbete, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap. Ett Sverige att lita på.

Gå med i KD du också.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

1 week ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

ERDOGANS TURKIET HAR INGEN PLATS I EU

Turkiska truppers intåg i nordöstra Syrien är ingenting annat än en invasion. En invasion som enligt FN drivit 160 000 människor på flykt – på mindre än en vecka. Erdogans förklaring om att det är ”terrorister” han vill åt ekar tomt.

Hade så varit fallet hade hans styrkor inte mördat civila.
Hade så varit fallet hade inte hundratals IS-slaktare tillåts rymma från fängelserna.
Hade så varit fallet hade man jagat regionens 11 000 IS-sympatisörer till vägs ände.

Det har Erdogan dock ingen avsikt att göra. Hans invasionskrigföring är nämligen ingen nobel terroristjakt.

Som om Erdogans inskränkningar av turkarnas fri-och rättigheter inte var illa nog.
Som om förtrycket av landets kristna och kurder inte var tillräckligt.
Som om ockupationen av norra Cypern inte dög.

Turkiets invasion hotar inte bara den krigsdrabbade regionens sköra stabilitet – den hotar också oss, här i Europa. Erdogans vapen mot Europa stavas flyktingar. Utan ett uns av skam i kroppen hotar han med att skicka Turkiets 3,6 miljoner flyktingar till Europa om hans invasion kallas just en invasion.

Saker måste kallas vid sina rätta namn. Turkiets angrepp på nordöstra Syrien är en invasion. Den är en invasion som hotar stärka IS snarare än försvaga terrorsekten. Ett stärkt IS vore ett hot inte bara i regionen – det vore också ett hot mot Europa.
Turkiets invasion måste därför få konsekvenser. Vissa EU-länders beslut att omedelbart avbryta sin vapenexport till Turkiet är ett steg i rätt riktning.

Samtidigt måste EU omedelbart avsluta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. Sedan länge har det stått klart att Erdogans demokratiförakt inte är förenligt med EU: s grundläggande värden. Med invasionen måste nu måttet definitivt vara rågat.

Ett EU-medlemskap är nämligen ingen rättighet – det är ett privilegium.
... See MoreSee Less

1 week ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

2 weeks ago

Kristdemokraterna Jönköpings kommundelsförening

KD – EN VÄRDIG OCH MEDMÄNSKLIG FUNKTIONSHINDERPOLITIK

Allmänna motionstiden är över i riksdagen för denna gång. Här är några av de förslag som vi kristdemokrater driver för att skapa en värdig och medmänsklig funktionshinderpolitik:

✅Lagändring för att säkerställa att samtliga grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet. Pengar avsätts för att fånga in de personer som skulle omfattas av lagändringen (se nedan). En lagändring skulle tidigast kunna vara på plats 1 juli 2020

✅Höjning av schablonen för assistansersättningen med 2,2 % (regeringen höjer endast med 1,5% vilket inte ens täcker avtalsenliga löneökningar)

✅Ovanstående medför att KD sammantaget avsätter 730 miljoner kronor för 2020, drygt 2,1 miljarder kronor per år 2021 och 2022 (utöver regeringens ökning av anslaget med 85 miljoner för 2020 och 100 miljoner per år 2021-2022). Regeringen bibehåller de 700 miljoner kronor per år som avsattes till detta ändamål genom KD/M-budgeten vilket vi välkomnar. Sammantaget har därmed kristdemokraternas initiativ stärkt assistansersättningen med drygt 7,1 miljarder kronor mer än regeringen under perioden 2020-2022.

✅Höjning av garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen med 2000 kr per år. Sammantaget 350 miljoner kronor per år 2020-2022.

✅Skyndsamt bereda att staten ska vara huvudman för assistansersättningen

✅Inkludera utövande av föräldraskap och arbete i de grundläggande behoven

✅Rätt att behålla LSS-insatser vid flytt från en kommun till en annan

✅Omprövningar av assistansen ska inte införas förrän nödvändiga lagändringar har gjort som säkerställer att samtliga grundläggande behov anses vara assistansgrundande i sin helhet.

✅Sprida befintlig forskning och kunskap runt bemötande av personer med funktionsnedsättning

✅Bilstödet ska gälla även för specialanpassade bilbarnstolar

✅Ta fram kunskapsunderlag för hur den dagliga verksamheten kan utformas så att de som står längst från arbetsmarknaden får ökade möjligheter till såväl att förvärva och bibehålla sina förmågor som till delaktighet i samhället.

✅Ökad samverkan mellan relevanta myndigheter för att förhindra och upptäcka brottslighet kopplad till LSS

Läs gärna helheten och samtliga förslag inom området i partiets kommittémotion via denna länk:
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-vardig-och-medmansklig-funktionshinderspoli...

-Pia Steensland (KD), talesperson funktionshinderfrågor
... See MoreSee Less

  • Följ oss på sociala medier: