• Motion till kommunfullmäktige: När onormalt blir normalt

  Motion till kommunfullmäktige

  När onormalt blir normalt

  Coronapandemin har berört oss alla. Ingen är opåverkad. Men vilka konsekvenser den får för våra liv skiljer sig åt. Pandemin har påverkat mångas hälsa, arbetsliv, relationer och sociala liv samt fritidssysselsättningar.

  För kommunens verksamheter har pandemin inneburit förändrade förutsättningar. Restriktioner har tvingat fram nya arbetssätt och i ökad utsträckning har digitala verktyg varit en del i lösningen.

  Redan tidigt under pandemin kände vi en oro för vilka konsekvenser den kunde få för barn och unga. Skulle vi ha samma möjlighet att upptäcka barn i utsatthet, skulle en del elever ha svårt att nå skolans mål när delar av undervisningen blev digital, skulle barnens psykiska och fysiska hälsa försämras av restriktionerna?

  Vi har sett tecken på att barn och unga har farit illa av pandemin. Hur omfattande påverkan den har haft är nog svårt att ännu veta. Det vi däremot vet är att vi måste bli bättre på att anpassa vårt stöd till barn och unga samt deras föräldrar för att kompensera för de effekter som pandemin för med sig.

  Under pandemin har barn även vid milda förkylningssymptom hållits hemma från förskola och skola. Statistiken gällande vård av sjukt barn (sk VAB) har skjutit i höjden. För barn i grundskolan finns till följd av detta en risk att komma efter i studierna. Om barnet under hemmavaron är relativt piggt, vilket varit fallet för en hel del barn, så kan stöd från föräldrarna med hemstudier har stor betydelse för att inte hamna efter i skolarbetet. I de lägre årskurserna torde det vara relativt enkelt för föräldrarna att utgöra ett bra stöd men inte med självklarhet när man kommer upp en bit i årskurserna. Mot bakgrund av detta bör såväl barn- och utbildningsnämnden som utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en strategi för hur studiehandledning ska kunna ges digitalt till föräldrar.

  När barnen och de unga är i skolan har de en naturlig tillgång till elevhälsan. När behov finns kan det enskilda barnet söka elevhälsans stöd utan föräldrarnas vetskap. Vid större perioder av frånvaro från skolan minskar tillgången till elevhälsan och risken finns barnet eller den unga inte kan få det stöd och de behöver. Därför bör såväl barn- och utbildningsnämnden som utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en strategi för hur elevhälsan ska ha en god digital tillgänglighet under perioder där många barn och unga inte finns i skolan.

  Under pandemin har familjecentralernas öppna verksamheter periodvis minskat i omfattning eller helt ställts in. Dessa utgör en viktig del i kommunens stöd till föräldrar i deras föräldraroll. Den digitala omställningen gick för långsamt varför en del stöd inte kunde ges. Individ och familjeomsorgsnämnden bör därför ges ett uppdrag att ta fram en strategi för hur familjecentralernas gruppverksamheter vid behov ska kunna upprätthållas digitalt.

  Vi hoppas att pandemin nu så smått börjar klinga av. Smittan kommer dock att finnas kvar och så länge sjukvårdens kapacitet inte ökar väsentligt och då en grupp av invånarna fortfarande är ovaccinerade finns alltid risk för att framtida mutationer kan innebära nya restriktioner som påverkar barn och unga. Vi kan också med säkerhet säga att nya pandemier i en framtid kommer att uppstå och vi behöver därför se till att ha ett arbetssätt som säkerställer att barn och ungas behov tillgodoses. Kommunens medarbetare har på ett förtjänstfullt sätt medverkat till den omställning som krävts under pandemin men vi behöver utveckla arbetet ytterligare.

  Det som vi tidigare uppfattat som onormalt har till del under pandemin blivit normalt och vardag. Att verksamheter som inte kan genomföras fysiskt istället har fått digitala utformningar. Vi lägger därför ett antal förslag till uppdrag som handlar om de arbetssätt som behöver finnas vid restriktioner eller under perioder där barn av andra skäl är borta från skolan mer frekvent än normalt eller där familjecentralernas verksamheter inte kan genomföras under normala omständigheter.

  • Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur studiehandledning ska kunna ges digitalt till föräldrar.
  • Att ge utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag ta fram en strategi för hur studiehandledning ska kunna ges digitalt till föräldrar.
  • Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur elevhälsan ska kunna ge stöd digitalt till alla barn och unga. Att ge utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur elevhälsan ska kunna ge stöd digitalt till alla barn och unga.
  • Att ge individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur familjecentralernas verksamheter ska kunna erbjudas digitalt.

  Jönköping 2022-01-26

  Andreas Sturesson
  Kommunalråd

  Cecilia Hjort Attefall
  Gruppledare

  Ladda ned motionen i en version som är lämplig att skriva ut