• Kortare Vårdköer

  Var man bor i landet ska inte avgöra vilken vård man får. Så är det inte idag. Nu är det istället ett postkodlotteri där postnumret avgör hur länge du får vänta på vård och vilken vård du får. Hundratusentals väntar olagligt länge på specialiserad vård eller operation, samtidigt som det finns lediga tider i andra delar av landet. Vårdköer är inte någon naturlag. Andra länder klarar av att ge vård utan långa köer och Sverige kan också klara det. Men för det krävs att vi tänker om.

  Huvudförslag

  • Statligt huvudmannaskap för vården, att vi får en gemensam organisation istället för 21 olika, så att en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård kan ges på lika villkor till hela befolkningen.
  • I ett första steg vill vi införa en nationell vårdförmedling som matchar vårdbehovet med den vårdkapacitet som finns i landet – och inte bara i regionen där personen bor.
  • Fler vårdplatser måste till genom en prestationsbaserad ersättning när sjukhusen klarar hålla maximalt 90 procents beläggning i genomsnitt.
  • Fler vårdcentraler på landsbygden och enklare för enskilda läkare att starta egen verksamhet – så kan närheten till vårdbehövande öka.

  Övriga viktiga förslag

  • Fast läkarkontakt på en namngiven läkare och listtak för att möjliggöra relationsbyggande mellan patient och vård. Listtak möjliggör för vårdteamet att utföra sitt uppdrag på hållbart sätt.
  • Ökad möjlighet att vårdas i egna hemmet, särskilt för multisjuka, genom förstärkta möjligheter till hemmonitorering och mobila sjukvårdsenheter som kan ge vård i hemmet.
  • Förbättra förlossningsvården genom kompetenscentrum och nationella mål, ökad bemanning och ett barnmorsketeam genom hela vårdkedjan.
  • Krafttag mot ungas ohälsa genom en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård, stärkt elevhälsa och föräldrastödsprogram som erbjuds alla föräldrar.