• Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet

  Relationen till sina föräldrar är av väldigt stor betydelse för barns hälsa och utveckling, såväl psykiskt som fysiskt, det visar en närmast entydig forskning. En trygg familj skapar de bästa förutsättningarna för barn att utvecklas på ett positivt sätt. Att få möjlighet till en nära relation med bägge föräldrarna är i de allra flesta fall det bästa.

  När det kommer barn i en familj är det viktigt att relationen är stabil och trygg, samtidigt kan den nya livssituationen också innebära påfrestningar för föräldrarnas relation till varandra. Även i de fall föräldrar inte vill fortsätta en kärleksrelation till varandra är det till barnets bästa att föräldrarna kan finna ett bra förhållningssätt till fortsatt kommunikation sinsemellan.

  I Barnkonventionens inledning, stycke sex står: ”Konventionsstaterna är övertygade om att familjen,
  såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till
  fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället.”

  Och vidare i stycke sju: ”Konventionsstaterna erkänner att barnet för att kunna uppnå en fullständig
  och harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse.”

  Vi vill att alla föräldrar skall få en gratischeck för familjerådgivning vid ett barns födelse eller adoption, en check som ger möjlighet att välja mellan privata och kommunala rådgivare.

  På detta sätt signalerar kommunen att det är viktigt med goda relationer inom familjen och att man vill ge stöd för att detta ska kunna åstadkommas. Kommunen erbjuder föräldrautbildning, vilket är mycket bra, men vi tror att nya föräldrar kan ha nytta och glädje av att också familjerådgivningen blir nära att ta till för att få råd och stöd att hantera sina relationer så att förståelsen för varandra kan utvecklas och fördjupas.

  Individ och Familjenämnden har tidigare tagit ställning till ett tjänstemannaförslag (2019) om att
  upphandla familjerådgivningens verksamhet. Detta skulle både öka tillgängligheten samt vara ett
  bättre nyttjande av kommunala resurser. Idag växer köerna till familjerådgivningen och väntetiden är
  två månader för ett första besök.

  Familjerådgivningen som verksamhet är lagstadgad och ska tillhandahållas av kommunen, men det
  kan ske genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare enligt
  socialtjänstlagen. Genom upphandling kan tillgängligheten öka vilket blir en förbättring för de som
  berörs. Det är vår mening att det även blir en besparing både på kort och på lång sikt.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

  • Att Umeå kommun erbjuder alla nyblivna förstagångsföräldrar en gratischeck för två besök till
   familjerådgivningen
  • Att Familjerådgivningen upphandlas för ökad tillgänglighet.

  Veronica Kerr
  Gruppledare KD
  Birgitta Nordvall
  Ersättare i Kommunfullmäktige KD