• Ön – Maxat eller trivsamt?

  Bild från ön i Umeå

  Kristdemokraterna i Umeå vill härmed delge sina övergripande synpunkter på förslaget till detaljplan för Ön. Det är ett stort, spännande och väl genomarbetat projekt på en av de finaste platser vi har.

  Kristdemokraterna har sedan början av 2000-talet varit angelägna om att om Ön ska bebyggas ska det bebyggas med varsamhet, omtanke och respekt för de som redan bor på ön. Vi förordar en exploatering som är lite mer varsam och försiktig än vad som nu presenteras. Vi vill att stadsdelen Norra Ön blir en plats dit alla Umebor känner sig välkomna med väl tilltagna promenad och cykelstråk samt god tillgänglighet även för de som behöver eller måste använda bil. Speciellt bör detta uppmärksammas för den norra spetsen som planeras att bli ett attraktivt besöksmål för alla.

  Det framkommer att den maximerade exploatering som planeras kommer utifrån en tanke att det ur ekonomisk synvinkel skulle ge billigare lägenheter, den uppfattningen delar vi inte.

  Nedan har vi listat ett antal övergripande synpunkter:

  1. Broarna – Vi anser att bygget av fyra nya broar blir åtminstone två broar för många. Vi anser att det räcker med en ny cykelbro och en ny bro för bilar och tyngre trafik (förutom att renovera den gamla bron). Avståndet mellan de tre planerade cykelbroarna är inte så långt att nyttan med ytterligare broar överstiger kostnaderna för dessa. Tittar vi i backspegeln är ett brobygge ingen enkel sak och medför en stor risk att bli mycket dyrare än budgeterat. Vi får förvisso ett bidrag från staten men där finns ett kostnadstak som begränsning. Slutsatsen är att hela projektets exploateringskostnad som i sin tur ska belasta varje lägenhet inte är försvarbara.
  2. Bygghöjden – Det planeras nya hyreshus på upp till 12 våningar som vi anser vara en orimlig höjd som verkligen anser inte passar in i miljön. Så höga byggnader lär också medföra förhöjda byggkostnader p.g.a. mer pålningsarbeten. Vår önskan är att man i Norra spetsen drar ner bygghöjden till max 6 till 7 våningar för att kunna behålla en aning av den karaktär som Ön har. Låt inte Ön bli Umeås nya ”skyline”, det bör citykärnan utgöra. Låt oss se en siluett av byggnader som visar hänsyn till de som redan bor på ön, har mer en karaktär av trädgårdsstad och därmed en mer sansad bygghöjd. Vi är fullt medvetna om att en ju högre exploatering desto lägre exploateringskostnad per lägenhet. Men även det omvända gäller enligt vårt förslag i punkt 1.
  3. Parkeringsnorm – Vi reagerade också på att man planerar för en alltför låg parkeringsnorm som kan leda till samma misstag som gjorts i andra stadsdelar där gäster inte har plats att parkera. Det låter bra att man planerar för att det är cykel som skall dominera som fortskaffningsmedel. Men sanningen är nog att de flesta som kommer att köpa/hyra lägenhet på ön även vill ha parkering för sin bil. Här måste man göra ett omtag.
  4. Boendekostnaden – Med nuvarande detaljplaneförslag, som innebär höga exploateringskostnader, kommer boendekostnaderna i sin tur att bli väldigt höga. Det är alltid slutanvändaren som kommer att få betala. Umeå kommuns inriktning har varit att hålla nere exploateringskostnaderna för att därmed också skapa så bra möjligheter som möjligt att hålla boendekostnaderna på en rimlig nivå. Vi kan i detta förslag till detaljplan inte se att den linjen upprätthålls. Vill vi ge så många som möjligt med olika ekonomiska förutsättningar att bo på Ön måste vi också se till att rimliga boendekostnader uppnås i projektet.

  Slutsats – Färre broar, lägre bygghöjd, minskade exploateringskostnader, fler parkeringsplatser/besöksparkeringar gör projektet Norra Ön bättre inte bara ur en ekonomisk synvinkel utan skapar ökad attraktivt för boende och besökare. Framförallt får alla Umeåbor tillgång till en mysigare och trivsammare stadsdel.

  För Kristdemokraterna Umeå
  Veronica Kerr, Gruppledare
  Anders Sellström, Ledamot KF
  Jan Kollberg, Ledamot BN
  Maria Eriksson, Ersättare, BN