• I Skövde Kommun

  Under valrörelsen drev vi devisen ”Skövde Kommun – Bästa kommun att växa upp i”. Med detta menade vi att barn och unga ska stå i fokus, men också övriga åldrar. Kristdemokrater sätter familjen i fokus och vår familjepolitik ska gälla hela livet.  Nedan finner du några av våra idéer.

  Bättre för barn och familjer
  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill:
  • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
  • Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
  • Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.

  Bättre företagsklimat för fler jobb
  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:
  • Fortsätta att förenkla för företag att starta och anställa personal bland annat genom att minska företagens sjuklönekostnader och utveckla RUT- och ROT-avdragen.
  • Ha kvar sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms och sänkt skatt på arbete. Vi vill också öka tryggheten vid arbetslöshet.
  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb, bland annat genom att införa en lärlingsanställningsform.

  En god äldreomsorg
  Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi måste värna deras rätt att bestämma över sitt eget liv så långt det är möjligt. De har erfarenhet och kunskap som ska tas tillvara.

  Vi vill:
  • Öka äldres självbestämmande genom att ge personer över 85 år rätt till äldreboende utan biståndsbedömning och införa rätt att välja äldreomsorg var man än bor i landet.
  • Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen bland annat genom att förbättra maten och måltidssituationen inom äldreomsorgen.
  • Fortsätta sänka skatten för pensionärer när ekonomin tillåter