• Alliansen

  Alliansplattform för Järfälla 2018-2022

  Om Alliansplattformen

   

  Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, i denna text benämnda Alliansen, har kommit överens om att bilda ett sammanhållet styre i Järfälla kommunfullmäktige.

   

  Alliansen kommer under mandatperioden 2018-2022 med utgångspunkt i respektive partiers handlingsprogram och valmanifest att styra kommunen såsom anges i Alliansplattformen.

   

  Vår målsättning är att under mandatperioden föra breda politiska samtal för att hitta långsiktiga lösningar. I det skede som Järfälla kommun befinner sig i så ser vi gärna att pragmatiska lösningar eftersöks brett för att skapa ett så bra framtida Järfälla som möjligt för alla Järfällabor.

   

  Järfälla har stora möjligheter. Kommunen har ett bra geografiskt läge med goda kommunikationer och närhet till natur, handelsområden och Stockholm. Med en hög ambition att utveckla Järfälla till en attraktiv kommun med en stark skattekraft i relation till andra kommuner i Stockholms län ska Alliansen ta ansvar för den gemensamma ekonomin och erbjuda en hög kvalitet i den kommunala servicen.

   

  Nya ekonomiska åtaganden bör finansieras genom avgifter eller omprioriteringar. Om ekonomiskt utrymme finns kommer vi att sänka skatten. Målsättningen är ett skattetryck som ligger i nivå med länsgenomsnittet.

   

  Fokusområden under den kommande mandatperioden kommer att handla om att öka tryggheten, höja kunskapsresultaten och arbetsron i våra förskolor och skolor, sänka byggtakten för att säkerställa kvalitativ och hållbar byggnation, säkerställa god och hög kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst och bryta det sociala utanförskapet genom att få fler Järfällabor i arbete.

   

   

  Ett Järfälla för alla

   

  Järfälla ska vara en plats för alla. I Järfälla ska välfärden bygga på hög kvalitet och att samhället finns där som ett skyddsnät när det behövs. Inga barn ska lämna skolan utan fullgoda kunskaper att ta sig vidare i livet mot utbildning eller jobb och alla äldre som är i behov av hemtjänst eller äldreboendeplats ska snabbt kunna få det stöd och den service som behövs.

   

  Med en hög kvalitet och valfrihet inom våra förskolor och skolor så bygger vi grunden för ett starkt och inkluderande Järfälla. Ett Järfälla där alla får ta plats och synas och en plats som är tillgänglig för alla. Personer med funktionsvariationer eller utmaningar ska självklart ges samma möjligheter att ta del av såväl hög kvalitet och valfrihet som tillgängliga utemiljöer.

   

  Alla kommunens insatser ska präglas och genomsyras av hög kvalitet, service och valfrihet. Vi ser därför att konkurrensneutralitet är en mycket viktig del i kommunens åtagande gentemot Järfällaborna och de aktörer som bidrar till vår gemensamma välfärd.

   

   

  En förskola och skola med kunskapsfokus

   

  Allt börjar i skolan. Vi vill att Järfälla ska vara en plats fylld av möjligheter och det är i förskolan och skolan vi säkerställer att alla barn och unga ges lika möjligheter till vidare studier och jobb. Förskolan och skolan har som främsta uppgift att ge alla elever den kunskap och de verktyg de behöver för att nå sina mål. Valfrihet och noggrann kvalitetsuppföljning i förskolan och skolan är viktiga verktyg för att höja kvalitén och för att elever tillsammans med sina föräldrar ska kunna påverka.

   

  Under mandatperioden kommer skolan att vara det ekonomiskt mest prioriterade området. Elevpengen behöver höjas till en nivå motsvarande närliggande norrortskommuner och satsningar behövs på en stärkt elevhälsovård.

   

  I Järfällas förskolor och skolor ska kunskap, arbetsro och ordning och reda vara i fokus. Våra förskolor och skolor ska vara fria från mobbning och kränkande behandling. Att kunna känna sig trygg i förskolan och skolan är en förutsättning för att ta till sin kunskap och utvecklas. Precis som stödet till elever med svårigheter behöver ökas så behövs stärkta insatser för särbegåvade barn så att även de kan nå sin fulla potential. Skolorna måste bli bättre på att redan i tidig ålder identifiera problem och, i kontakt med hemmet, erbjuda det stöd som behövs för att alla elever ska klara målen.

   

  Bl.a. genom att öka antalet behöriga lärare och förskollärare höjer vi kvaliteten på undervisningen. Vi ska även ge lärarna ytterligare stöd för att upprätthålla ordning och reda. Lärarnas huvuduppgift är undervisning och Järfällas elever behöver mer tid med sina lärare. Därför vill vi bl.a. se lärarassistenter som ett komplement i klassrummet.

   

  Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av skolgången och vi vill se en utvecklad och mer centraliserad studie- och yrkesvägledning som i större utsträckning möjliggör kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan våra studie- och yrkesvägledare. Vi vill också säkerställa att studie- och yrkesvägledning blir en naturlig del av undervisningen i Järfällas skolor i lägre åldrar än vad som sker idag.

  Vi vill att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning med godkända betyg. Genom införandet av ett uppföljningskansli för Järfällas gymnasieelever så kan man så tidigt som möjligt sätta in insatser vid behov och minska antalet avhopp från gymnasieskolan.

   

  Det är viktigt att förskolor och skolor byggs ut i takt med ökad efterfrågan. Genom förbättrat underhåll av kommunens lokaler och investeringar i inom- och utomhusmiljöer skapas attraktiva studiemiljöer. I Järfälla ska vi verka för en mångfald av förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående med olika profiler och inriktningar. Därför är det viktigt att samtliga förskolor och skolor i Järfälla också ges konkurrensneutrala förutsättningar.

   

   

  Ordning i ekonomin

   

  Med ambitionen att utveckla Järfälla till en mer attraktiv kommun med en stark skattekraft i relation till andra kommuner i Stockholms län ska Alliansen i Järfälla ta ansvar för den gemensamma ekonomin och erbjuda en hög kvalitet i den kommunala servicen.

   

  Järfällabornas pengar ska hanteras med respekt och ansvar. Varje utgift ska inte bara vägas mot andra sätt att spendera, utan också mot vad en vanlig Järfällafamilj skulle kunna ha använt pengarna till för att underlätta vardagen.

   

  Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med överskott och fokusera på höjd kvalitet i kärnverksamheterna. Satsningar på välfärd ska ske genom reformer för Järfällabornas bästa och nya ekonomiska åtaganden bör finansieras genom avgifter eller omprioriteringar. Vår ambition är att skapa utrymme för att sänka skatten.

   

   

  Ett tryggt Järfälla

   

  Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i Järfälla oavsett plats och tid på dygnet. Vi vill att Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun.

   

  I några av våra områden som polisen och kommunen anser vara otrygga ser vi att det behövs bl.a. förebyggande åtgärder såsom trygghetskameror och bättre belysning. Vi vill även se kommunala insatser för att upprätthålla lag och ordning i Järfälla. Vi har en utpräglad ambition om att de som begår brott också ska åka fast. Det ska vara svårt att begå brott i Järfälla.

   

  Vi ska också arbeta för ökad trygghet genom snyggare och fräschare utemiljöer med mer effektiv klottersanering, förbättrad renhållning och satsningar på underhåll av kommunens fastigheter och vägar. Mörka utemiljöer ska få bättre belysning och mörka buskage ska tas bort. En viktig del i arbetet med våra utemiljöer handlar också om tillgänglighet. Att kunna ta sig runt i kommunen på ett tryggt och säkert sätt ska vara lika självklart för alla, även om du har någon form av funktionsvariation.

   

  Det förebyggande arbetet ska ske på kort och lång sikt i samarbete med bl.a. polis, nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället och våra skolor. Grannsamverkan har också en stor betydelse för det brottsförebyggande arbetet och kommunen ska aktivt stötta detta arbete.

   

   

  Ett Järfälla utan utanförskap

   

  Järfälla är en bra kommun att leva och bo i, men bra kan bli ännu bättre. Alltför många människor befinner sig idag i utanförskap och detta utanförskap måste brytas. Upplevelsen att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt med myndigheter och andra människor är några av de saker vi måste komma till rätta med.

   

  Vi är övertygade om att både bidragsberoende och utanförskap går att bryta. Främst handlar det om att ge människor verktyg för att skapa sin egen framtid. En kombination av krav, förväntan och stöd ska vara vägledande i Järfällas arbete för integration och mot utanförskap. Jobb är nyckeln till att bli en del av samhället och att behärska det svenska språket är absolut nödvändigt för de allra flesta. Genom att uppmuntra företagande, bygga ut svenskundervisningen och samhällsorienteringen, erbjuda arbetspraktik för nyanlända, inkludera entreprenörsutbildning inom svenskundervisningen och ställa krav på motprestationer kan drömmar bli verklighet.

   

  Samtidigt som varje människa ska erbjudas stöd vid behov så ska också krav ställas på varje individ att göra sig anställningsbar. Genom ett nära samarbete med näringslivet så vill vi skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i olika former och göra det första steget in på arbetsmarknaden lite enklare.

   

  Integration handlar också om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck då det tyvärr är alltför vanligt i Järfälla. Vi behöver kartlägga förtrycket så att omfattningen blir tydlig. Likaså behövs informationsinsatser om bl.a. jämställdhet för nyanlända, men även i skolorna, om flickors och pojkars skyldigheter och rättigheter. Ingen i Järfälla ska behöva leva under förtryckande former och därför vill vi att kommunen ska ha en funktion som bl.a. arbetar med att säkerställa att personal som arbetar med våra barn och ungdomar utbildas i att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

   

   

  Ett Järfälla som växer med kvalitet

   

  Att Järfälla växer och utvecklas är i grunden positivt. Alliansen i Järfälla är dock enig om byggtakten i Järfälla behöver sänkas. Vår viktigaste uppgift är att bygga ett attraktivt och trivsamt Järfälla och då måste vi bygga långsiktigt, kvalitativt och hållbart. Samtidigt som nybyggnation sker måste befintliga områden tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och befintliga Järfällabors önskemål tas hänsyn till i större omfattning än vad som sker idag.

   

  I kommunen gäller respekt för områdens karaktär och uppskattade miljöer ska bevaras. När nya bostadsområden byggs och områden förtätas är det viktigt att vi i dessa områden även bevarar gröna ytor och erbjuder närhet till park och natur. Vi ser också att Mälarpromenaden bör tillgängliggöras ytterligare för att ge så många som möjligt möjligheten att njuta Järfällas rika natur och miljö.

   

  Alliansen i Järfälla är enig i att antalet bostäder i tunnelbaneavtalet gäller men en översyn och utvärdering av avtalet ska göras med målsättningen att revidera tidplan och influensområde.

   

  Vi behöver arbeta fram och fastställa tydliga principer kring byggnationen med fokus på trygghet, livsmiljö och varierade bostäder. I Järfälla ska det vara möjligt att göra bostadskarriär. Framtidens Järfälla byggs med blandad bebyggelse med lägenheter, villor och radhus och olika upplåtelseformer som exempelvis bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter.  När vi bygger så bygger vi ett långsiktigt, attraktivt Järfälla med tilltalande bostäder, både ur estetiskt hänseende och ur miljöhänseende, exempelvis kommunikations- eller sjönära.

   

  Vi behöver öka tryggheten och på olika sätt höja kvalitén för boende i utsatta områden. Vi vill se ett helhetsgrepp med målsättningen att det i Järfälla inte längre ska finnas något område som anses som utsatt.

   

   

  Ett Järfälla att åldras i

   

  För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. Här ska äldre ses som en tillgång och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder. En hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka tryggheten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs.

   

  Att uppmuntra och skapa förutsättningar för våra äldre till socialt umgänge och fysisk aktivitet bidrar inte bara till att människor mår bra för stunden, de mår också bra högre upp i åldrarna. Vi behöver satsa på särskilda insatser för minskad ensamhet tillsammans med civilsamhället och pensionärsorganisationerna.

   

  Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd när det behövs. Äldreboenden och omsorg ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Kvalitativ vård och omsorg ska vara lättillgänglig för den som är i behov av stöd och service. Vi tycker att det är positivt att många är med och driver äldreomsorg för Järfällaborna. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet är det viktigt med tydlig utvärdering och löpande uppföljning.

   

  För de äldre som är i behov av vård ska vi erbjuda många olika lösningar. Att kunna välja att bo hemma med en välfungerande hemtjänst är för oss lika självklart som att ges möjligheten att själv välja äldreboende, oavsett om det handlar om kommunala eller privata alternativ.

   

  För att säkerställa att äldre som är i behov av hemtjänst i så stor utsträckning som möjligt får besök av samma personal så vill vi satsa på en kontinuitetsbonus.

   

  Valfrihet för äldre ska även gälla bostäder. Detta ökar antalet aktörer och skapar en större valfrihet för de äldre. Kommunen ska ha god framförhållning när det kommer till planering av olika typer av senior- och äldreboenden. Vi ska också ta hjälp av och möjliggöra nya innovationer som utvecklar hemtjänsten och äldreomsorgen till det bättre.

   

  Järfälla kommun behöver satsa på att möta de äldres behov med snabb och tillgänglig service. Effektiv och väl utförd handläggning skapar en större trygghet för våra äldre som är i behov av stöd.

   

  God mat och trivsamma måltider är viktiga för alla. Matens betydelse minskar inte med åldern, snarare tvärtom. Därför ska maten som serveras på äldreboenden och i hemtjänsten vara av hög kvalité.

   

   

  Ett Järfälla med företagsklimat i toppklass

   

  Företag och företagare i Järfälla är viktiga grundpelare i vår kommun. Det är genom företag som nya jobb och idéer växer fram. Regelbundna möten mellan politiker, tjänstemän, lokala företagsföreträdare och organisationer är ett sätt att bygga samsyn kring vad som krävs för fortsatt tillväxt. Som företagare i Järfälla ska man vara trygg med att såväl politiker som tjänstemän uppskattar och förstår företagarnas villkor.

   

  I Järfälla finns idag ungefär 6 000 företag som tillsammans bidrar med flera miljoner i skatt som hjälper till att finansiera den gemensamma välfärden. Det är viktigt att de kan lägga sin tid och energi på att driva företag och utvecklas och att de inte behöver lägga onödig tid på kommunal byråkrati. Därför ska vi skapa bättre villkor för lokalt företagande.

   

  En grundläggande förutsättning för ett attraktivt företagsklimat är att vi verkar för underlättande och stöd för nyetablering och utveckling av verksamheter. Det handlar om att ha ett tydligt serviceperspektiv och minimera onödig byråkrati. Handläggning av alla ärenden ska vara snabb och korrekt med förutsägbar tillämpning av lagar och regler.

   

  Oavsett vilken frågeställning det handlar om så ska kommunens företagare ha en tydlig väg in för att snabbt och effektivt kunna lotsas rätt i kommunens organisation. Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för bygglov till svar på frågor som företagaren är i behov av. Tydliga mål med löften om att tillståndsärenden ska hanteras inom en viss tid gör Järfälla kommuns ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service ska vara självklart.

   

  Vi vill också att det i kommunala beslut görs en företagskonsekvensanalys för att säkerställa att företagarperspektivet alltid vägs in. En förståelse för, och konskevensanalys gentemot, kommunens företagare är en del i grunden för att skapa en arbetsmarknad som kommer alla Järfällabor till del och det är på det sättet vi bygger ett starkt Järfälla för framtiden där det inte finns utrymme för utanförskap.

   

   

  Miljö- och klimatfokus i Järfälla

   

  Miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktig del i Järfällas attraktionskraft, både på kort och på lång sikt. Med närhet till Mälaren, stora naturområden och Stockholms innerstad har vi ett fantastiskt läge som måste värnas och utvecklas. Genom att skydda Mälaren, våra vattendrag och våra naturreservat tar vi vara på de värden som gör Järfälla attraktivt, både för oss och för de som kommer att leva efter oss.

   

  Det ska vara lätt att göra rätt i Järfälla och bristen på information ska aldrig vara det som gör att människor avstår ifrån det klimatsmarta. Eftersom kommunen har stor påverkan när det kommer till omställningen till ett miljösmart, hållbart och giftfritt samhälle så bör Järfälla kommun under mandatperioden stärka sin position i miljö- och klimatarbetet. Med innovation och ny teknik kommer också nya möjligheter.

   

  Maten som serveras i kommunens förskolor och skolor och på våra äldreboenden har stor betydelse för elevernas och våra äldres resultat och hälsa. Vi vill därför uppmuntra till lösningar som ökar andelen mat som lagas lokalt på våra förskolor och skolor och boenden och som minskar matsvinn.

   

  I linje med en önskan om att minska invånarnas miljöpåverkan och inte minst utsläpp av koldioxid satsar vi på infrastruktur för cykeltrafik för att förenkla för de som bl.a. väljer att cykelpendla till jobb och skola. Vid nybyggnation kan klimatsmarta val premieras liksom modeller för underlättande för andra färdsätt än den egna bilen kan eftersökas. Det kan handla om bilpooler eller laddinfrastruktur för elbilar. Likaså ska vi satsa på tätt byggande i anslutning till spårbunden kollektivtrafik.

   

   

  Kultur- och fritidskommunen Järfälla

   

  Närheten till vatten, grönska och stad gör att Järfälla har ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Det är värdefulla tillgångar som vi ska ta tillvara och utveckla och som ger viktig näring till kommunens invånare och formar bilden som andra har av Järfälla.

   

  Föreningslivet bidrar till fysisk och kulturell aktivitet. Det erbjuder också en social samvaro, som får människor att utvecklas. Särskilt viktigt är att bra verksamhet finns för unga då mycket annat konkurrerar om deras intresse. Genom att vara delaktig i föreningslivet skapas erfarenheter, kontakter och kunskap vilket är nyttigt såväl i dag som genom hela livet. Idrottsföreningar bidrar dessutom till att undvika ett ökat stillasittande.

   

  Järfällas rika föreningsliv ska ges goda förutsättningar att driva sina verksamheter på bästa sätt. För detta krävs både nya lokaler och att vi tar hand om de vi redan har. I så stor utsträckning som möjligt ska kommunens lokaler vara tillgängliga för Järfällas föreningar när de inte används för annan verksamhet.

   

  Vid fördelning av resurser ska ett jämställdhetsperspektiv särskilt beaktas och likabehandling mellan föreningar ska ske. Inte minst när medel beviljas i form av föreningsstöd. En del i detta är att ta fram en policy för att säkerställa att föreningar likabehandlas och en annan är en tydlig uppföljning av samtliga föreningsbidrag. Ytterligare en del är införandet av ett pengsystem för ungdomars kultur- och fritidsverksamhet i form av en fritidscheck.

   

  Fritidsgårdar ska erbjuda Järfällas ungdomar ett brett utbud av aktiviteter och vara en miljö där man bemöter varandra med respekt. Dessa platser är också en viktig bas i arbetet med föräldraengagemang, till exempel som startpunkt för nattvandringar under helgerna.

   

  Kulturverksamheter och bibliotek är kärnan i Järfällas kulturliv. Vi vill ta bort kön till kulturskolan genom att införa en kulturpeng så att fler får möjlighet att ta del av kulturaktiviteter. Biblioteken fyller en viktig funktion som informationsspridare och mötesplats. Öppettiderna ska vara generösa och styras i första hand av besökarnas önskemål, bland annat genom den lyckade satsningen meröppet.

   

  I Järfälla ska det finnas goda möjligheter för spontanidrott i alla åldrar, för att stimulera motion som bidrar till ökad folkhälsa. För att få fram fler och större fritidsanläggningar vill vi göra det möjligt med sponsring av bland annat lyktstolpar, utegym och bänkar. Utomhusmiljöer ska planeras för att skapa möten över generationsgränserna.

   

   

   

  Allianspartiernas gruppledare

   

  2018-10-15

   

   

   

   

   

  Emma Feldman                               Nikoletta Jozsa

  Moderaterna                                    Liberalerna

   

   

   

   

   

   

  Lennart Nilsson                                Aphram Melki

  Kristdemokraterna                           Centerpartiet