• Trafik

    Trafikplanering innebär att väga många angelägna värden mot varandra. Framkomlighet, säkerhet och hållbarhet är de viktigaste. Vi kristdemokrater vill se trafiklösningar anpassade till människor. Idéer som kräver att människor ska manipuleras till att göra uppoffringar och ändra sitt beteende för att fungera, så kallad mobility management, tror vi är fel väg att gå. Vårt fokus ska vara att underlätta vardagen för Järfällaborna, inte introducera fler hinder.

    Vi lever i en tid där teknikutvecklingen går mycket snabbt framåt, och helt självkörande fordon som drivs på förnyelsebara energislag kommer att vara verklighet inom tio till femton år. Vi måste därför redan nu börja att anpassa vårt vägnät till framtidens trafikslag.

    Personbilen är det transportmedel som bäst förenar komfort och framkomlighet. Med självkörande, eldrivna bilar kommer också säkerheten att öka, och forskare beräknar att kostnaden för taxiresor kommer att sjunka till ungefär en tiondel av dagens pris. Den förändringen kommer att skapa starka incitament för många att göra sig av med sin egen personbil, eftersom den genomsnittliga nyttjandegraden på en privatägd personbil idag ligger på ungefär 1%. Simuleringar har visat att mängden bilar i Stockholmsregionen därmed kan minskas med ungefär fyra femtedelar. Vi kristdemokrater i Järfälla anser att vi aktivt behöver börja förbereda vårt trafiknät för denna förändring redan nu.