Inte van att få priser

På kommunfullmäktige gratulerades Årets Upplands-Broare 2016.img-0219

Priset ska gå till en eller flera personer som varit en god förebild för andra inom och/eller utanför Upplands-Bro kommun. Sedan 2012 är det allmänheten som nominerar till priset. Med följande motivering utses Sharmarke Elmi till Årets Upplands-Broare 2016:

Sharmarke brinner för ungdomarna i Upplands-Bro. Han arbetar på fritidsgården i Bro, är fotbollstränare i Kungsängens IF och general för Upplands-Brofestivalen som arrangeras för kommunens ungdomar. Han är det bästa föredöme man kan önska sig och det vore roligt att uppmärksamma att även en ung människa kan göra mycket för sin kommun. Vi vill lyfta en ung person som gör gott i kommunen och är förebild till andra unga i kommunen. Vi vill även motivera honom att fortsätta sitt goda arbete för kommunens ungdomar.

– Jag skulle vilja dela det här priset med alla som jobbar med Upplands-Brofestivalen. – Det känns kul och lite annorlunda att få den här uppmärksamheten. Jag är inte van att få priser, fortsatte pristagaren.

Stormigt möte om nyanlända

img-0214Det var stort intresse när kommunen informerade om de planerade modulboendena för nyanlända på Violinvägen 4 i Brunna och Lindhagarbergsvägen 2.
Drygt 150 medborgare kom för att få information och ställa frågor. Informationsmötet inleddes med att kommunen informerade om de förutsättningar och lagar som styr arbetet. Informationen handade exempelvis om hur många nyanlända kommunen tar emot i år och hur många som ska tas emot under nästa år, vad som gäller för att kunna bygga tillfälliga modulboenden, vad de nyanlända har att rätta sig efter, hur integrationsarbetet ser ut och mycket mer.

När besökarna fick möjlighet att under närmare två timmar ställa frågor till de styrande politikerna, kommundirektör och tjänstemän var det en hel del personer som uttryckte nervositet och rädsla för vad som ska hända i deras områden i och med modulhusen. Det var också personer som uppmanade alla att ta chansen att hjälpa till med integrationen och göra det så bra som möjligt för de nya invånarna.

Mötet direktsändes på webben och kan ses i efterhand.

klicka på länken:

http://upplands-bro.se/kommun/nyheter-for-kommun/2016-10-18-manga-fragor-pa-informationsmote-om-modulboende.html

Välkomna!

Den 1 mars trädde en ny lag, Bosättningslagen, i kraft. För Upplands-Bro kommun innebar det att 73 nyanlända som fått uppehållstillstånd under 2016 anvisas plats kommunen. 2017 kommer 102 att anvisas plats här.

Enligt Bosättningslagen är kommunen skyldiga att ordna fram bostäder som de kan hyra. De som kommer  är människor som sökt asyl, varit i Sverige mellan ett och två år och som nu fått uppehållstillstånd. Det innebär att de har samma rättigheter och skyldigheter som övriga invånare i kommunen.  Vi är skyldiga att hitta bostäder som de kan hyra och vi jobbar på alla sätt för att lösa det här.

De som flyttar till kommunen enligt den nya bosättningslagen har fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till Upplands-Bro. Under två års tid får de etableringsersättning och ska följa ett integreringsprogram för att få det, bland annat ska de gå SFI (Vuxenutbildningen) och en samhällsorienterande kurs som sker i samarbete med övriga kommuner i länet samt Håbo kommun. Etableringsbidraget de får ska täcka hyra och andra omkostnader.

Kommunens integrationsstödjare träffar varje individ som flyttar till kommunen och stöttar dem på olika sätt, bland annat förklarar de hur det fungerar i Sverige och vad det innebär att bo i kommunen. Integrationsstödjarna håller även i olika grupper för att hjälpa till med etableringen i samhället. Det finns även ett flertal ideella insatser som jobbar med språkcaféer och liknande för att hjälpa nya invånarna att lära sig svenska.Kommunens utbildningskontor är löpande med i samtliga diskussioner som rör befolkningsförändringar och det planeras löpande för placering av barn i förskolor och skolor.

Kommunen måste ordna en bostad som den anvisade personen kan hyra. Den nya lagen reglerar inte vilken typ av bostad kommunen måste ordna fram och för att lösa situationen krävs bostäder som går snabbt att bygga. Modulbostäder är en tillfällig lösning och krävs för att klara Bosättningslagens krav i det korta perspektivet. Vi arbetar brett med att finna olika boendealternativ och det arbetet fortsätter.

Vi Kristdemokrater i Upplands-Bro har tagit ansvar under den här mandatperioden tillsammans med C, S och MP. Det är ett ansvar som nu prövas av en fråga som ingen idag aktiv politiker har varit med om tidigare. Flyende från kriget i Syrien har ingenstans att ta vägen om vi stänger våra gränser. det gäller såväl landsgränser som kommungränser och bostadsområden.

När valt ut placeringar av olika flyktingmottagningar så har vi valt med omsorg utifrån rådande möjligheter. Processer har pågått både längre och kortare perioder i främst de partier som har tagit på sig ansvaret att leda det kommunala arbetet inom alla områden. Visst är det lätt att leda när målet är bästa företagsklimat eller bästa skolkommun och betydligt svårare med bostäder och lokaler för flyktingar.

Fram till idag kan vi konstatera att den stora utmaningen 2015 möttes av stort hjärta från närboende vid Björknäs när tvåhundra flyktingar var uppdraget. Även frivilliginsatser och allmänhetens insamling av förnödenheter har varit berömvärd.

Ensamkommande flyktingbarn placerades sedan på Korsängen i Kungsängen och sedan lång tid tillbaka också i Brunna. Farhågor om konflikter har uteblivit och mottagandet har också där varit gott.

Nu är det nästa stora utmaning att finna boende för flyktingar som beviljats asyl och ska integreras på samma sätt som du eller jag när vi kom till kommunen från norrland eller Finland. Vara välkommen!

Vårt beslut i kommunstyrelsen är att lösa arbetsuppgiften på bästa sätt. Om detta vara alla partier med en humanistisk människosyn helt eniga.

 

 

Ökad trygghet med nattis

Från och med våren 2017 kommer Upplands-Bro kommun erbjuda en utökad barnomsorg på obekväm arbetstid. En avdelning kommer att startas vid förskolan Ekhammar. Verksamheten betraktas som ett pilotprojekt under tiden 1 mars till 1 mars 2018 för att därefter utvärderas. Utbildningsnämnden gav i maj Utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar. Den nya förskolan kommer vara färdigbyggd i november. Förskolan byggs i form av en paviljong med sex avdelningar, varav en är tänkt att användas till barnomsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar efter kl. 18.30, nätter fram till kl.06.30, samt helger året om. Den avdelningen kommer att öppna 1 mars nästa år. Antalet inskrivna barn i nuvarande form, med barnskötare i hemmet, har ökat från ett barn våren 2014 till närmare tio barn hösten 2016. Ett rimligt antagande är att efterfrågan kommer att öka i takt med att verksamhetsformen blir mer känd och inflyttningen till kommunen ökar.

  • Utbildningskontoret får i uppdrag att starta en avdelning med barnomsorg på obekväm arbetstid vid förskolan Ekhammar med start 1 mars 2017.
  • Förskolebarn som placeras vid ”ob-verksamheten” bör, för barnets bästa, också vara inskrivna i samma förskolas ordinarie verksamhet.
  • Förskolebarn med behov av denna omsorg ska ges förtur till förskolan Ekhammar.
  • Max antal inskrivna barn som övernattar ska vara tio samtidigt.
  • Barnen bör inte vara i ob-verksamheten mer än max tre nätter i följd.
  • Barnen ska inte vara i ob-verksamheten längre än högst ett dygn i följd.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.Satsningen på att öppna en avdelning på obekväm arbetstid på förskolan Ekhammar kommer dessutom att underlätta förutsättningarna för att erbjuda en bra service till familjerna.Barnomsorg på obekväm arbetstid för barn i familjer där vårdnadshavarna har oregelbundna arbetstider främjar många familjers ”livspussel”, vilket skapar förutsättningar för en lugn och trygg miljö för barnen. Att organisera verksamheten på en förskola ökar tryggheten för barnen och familjerna.