• Förbifart Tegelhagen och GC väg från Säbyholm

  Beslutat på Samhällsbyggnadsutskottet 13 april 2022:

  Förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden /Kvista – Rondellen

  Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag skyndsamt utreda lämplig sträckning samt att genomföra en förprojektering av GC-väg mellan Säbyholm och Bro Mälarstaden/ Kvista-Rondellen. Kostnadsberäkning, förslag på finansiering samt genomförandetid ska redovisas. Uppdraget ska återrapporteras till SBU.

  Förprojektering av väg som ansluter Rösa...

 • Nytt äldreboende planeras i Trädgårdsstaden

  Ledamotsinitiativ ‐ Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder till Odalen Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen har visat intresse för kommunen i avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt ett vård‐ och omsorgsboende. Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av e...

 • Pris som landets näst fulaste byggnad

  Arkitektupprorets pris som Sveriges näst fulaste byggnad gick till det numera kända hyreshuset vid Ringvägen i Kungsängen. Vem bär ansvaret har de flesta av oss frågat? Bygglov skulle aldrig ha beviljats under förra mandatperioden, är ett svar.  Jag håller med! Det finns brister från tidigare politiska ledningar som nu rättas till.

  I spåren av denna erfarenhet tog jag därför initiativet till ett ledamotsinitiativ med uppdrag att ta fram en gestaltningspolicy i vår kommun. Mina partikol...

 • Vi ställer upp i kommunvalet 2022

  Valsedel Upplands-Bro kommun 2022 1 Janne Stefanson Kommunalråd 2 Tina Teljstedt fd Samordnare KI 3 Jan-Erik Björk Ingenjör 4 Karl-Erik Lindholm fd kommundirektör 5 Marlene Juthstrand Pensionär 6 Sarah Andersson Studerande 7 Linus Stefanson Servicman 8 Ylva Henriksson Barnskötare 9 Daniele Spagnolo Enhetschef 10 Milan Gergis studerande 11 Marianne Manell Daniel Lilja 12 AnneMaj Lilly Socionom Ingvar Landälv Civilingenjör 13 Åsa Stefanson fd fö...
 • KD-Kommunpolitiskt handlingsprogram 2022

  Handlingsprogram

  Klicka här för att ladda ned vårt handlingsprogram

  Valprogrammet 2022

 • Nya skolan i Bro

  Omdaning Bro är ett projekt som nu har startat. Två viktiga mål ligger bakom uppdraget. Att skapa ökad trygghet i det av Polisen utpekade området i Bro som ”utsatt område”. Att skapa fler arbetsplatser i Bro C för at öka vuxennärvaron och ökad attraktion till området.

  Första steget blir att nu besluta om ny detaljplan för nya skolan i Bro i direkt anslutning till Finnsta rondellen. Meningen är att Broskolan flyttas dit. Upptagningsområdet blir hela Bro där järnvägen idag de...