• Nytt äldreboende planeras i Trädgårdsstaden

  Ledamotsinitiativ ‐ Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och
  omsorgsbostäder till Odalen
  Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden etapp 1”. Odalen
  har visat intresse för kommunen i avsikt att bebygga delar av området, med trygghetsbostäder samt
  ett vård‐ och omsorgsboende.
  Med hänvisning till ovanstående ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att omedelbart
  inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och
  vård‐ och omsorgsbostäder.
  Som ett första steg bör ett intentionsavtal med nämnda bolag förhandlas fram, som sedan ska ligga
  till grund för en direktmarkanvisning inom kvarteret Brogård 4:1 och 3:1. Kommunen ska med
  anledning av detta ta fram en värdering av de byggrätter som ska styra köpeskillingen gentemot
  Odalen. Området ska baseras på en aktuell marknadsvärdering som Kommunen ska tillhandahålla.
  Kommunen ska även äga rätt att inhämta ytterligare en marknadsvärdering i syfte att verifiera
  marknadsvärdet för Området. Sådan ytterligare marknadsvärdering ska inhämtas från en till parterna
  oberoende värderingsfirma. Den slutliga köpeskillingen för Området ska baseras på det högsta värdet
  av dessa två marknadsvärderingar.
  Avseende behovet av vård och omsorgsbostäder ska behovet av dessa stämmas av med
  socialkontoret.

  Beslutas:
  1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att ge kommundirektören i
  uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att möjliggöra
  tillkomsten av ett trygghetsboende och vård och omsorgsbostäder