Samarbete leder framåt!

Fredagen bjöd på två viktiga möten. Det första var i riksdagens lokaler där vi diskuterade Mälardalsrådets betydelse för regionen samt KD:s agerande för att ännu tydligare och starkare agera för bättre infrastruktur satsningar. Jag tyckte vi kom en bit även detta område är långt ifrån ett partis agerande. Att samverkan och samförstånd över alla gränser är helt nödvändigt. Inte minst i den region som är landets mest expansiva. Inga soloutspel och sololösningar!

Det andra mötet var i samma anda.

Några av våra kommuner som har samverkan över blockgräns brukar samtal om erfarenheter och ge varandra tips och idéer samt få lära känna den värdkommun som besöks.

Denna gång var det Upplands-Bro som var inbjudare.

Kommunens Samhällsbyggnadschef, Mathias Rantanen fick på drygt en timme beskriva utvecklingen i en av länets mindre kommuner som har planer för närmare 15.000 nya bostäder vilket är en fördubbling av invånarantalet. Han beskrev ocks att kommunen byter halva sin befolkning på fem år med den in- och utflyttning som nu sker.

Örebro, Sundbyberg och Järfälla som hade företrädare i gruppen fick en helt ny bild av vad som sker.

Dagen blev både trevlig och givande. Precis som det var tänkt. En viss nöjdhet också över den kristdemokratiska förmågan att kunna samverka i viktiga lokala frågor trots ideologiska barriärer.

Rädda Barnens, Göran Holmström var inbjuden gäst med och beråättade om deras planer att bli en mer aktiv aktör som en av civilsamhällets väfärdsaktörer utan vinstintresse.

Vi lyssnade med väldigt stora öron och hade en del input av värde, tror jag.

 

”Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen”

”Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen”, skriver tjugotvå företrädare för Kristdemokraterna.

I dag har de flesta vant sig vid att det finns valfrihet i välfärden. Familjer kan välja skola, vårdcentraler och äldreboenden efter tycke och smak. Passar inte den ena, kan man välja den andra. Den valfriheten värnar vi kristdemokrater.

Storsthlm (Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL) har skickat ut ett förslag på remiss.

Förslaget innebär att länets äldre ska kunna välja äldreboende i alla länets kommuner. Vi välkomnar förslaget.

På ålderns höst blir det allt viktigare att ha kontakt med sina anhöriga – att sällan träffa sin familj kan bli ett hälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen upplever var tionde äldre svår besvär av ångest, oro och rädsla. Hela 15 procent besväras dessutom ofta av ensamhet.

I många fall bor de äldre och deras anhöriga i olika delar av landet och avstånden gör att det kan bli svårt att få till regelbundna besök.

Det skapar olust både hos de äldre och anhöriga. Att upprätthålla ett sådant system är att sätta systemet före människan. Storsthlms förslag kan enklast beskrivas som ett stort LOV-system för alla äldreboenden i Stockholms län.

Detta skulle innebära en effektivisering när det kommer till hur länets boendeplatser används, utan att försvåra för den som vill ha en plats på ett äldreboende.

Den äldre som är intresserad av att flytta in på ett äldreboende tar som vanligt kontakt med sin hemkommun. Att hemkommunen handhar ärendet garanterar också att alla kommuninvånare behandlas lika, eftersom att samma regelverk gäller alla medborgare som söker ett enskilt boende, inom eller utom kommunen.

Överenskommelsen beräknas även leda till att fler väljer att bygga äldreboenden med särskilda profiler, till exempel för yngre demenssjuka.

Idag finns en oro att platserna kommer att upptas av personer från grannkommuner. Med den här överenskommelsen kommer kommunen som den äldre flyttade ifrån att behålla det långsiktiga betalningsansvaret.

Ett boende för yngre demenssjuka kan alltså bebos av folk runtom i länet, men varje kommun betalar för sina invånare.

En bra tillvaro som äldre handlar inte endast om kvaliteten på äldreboendet, utan också om att känna sig hemma och ha möjlighet att träffa nära och kära.

Om Stockholms län inför denna möjlighet skulle det innebära en ökad frihet för länets äldre, som på sikt också skulle kunna utgöra en modell för hur detta system skulle kunna implementeras i resten av landet.

Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen.

Så förbättrar vi ekonomin för pensionärerna

Vi föreslår nu att taket för pensionärernas bostadstillägg höjs kraftigt. Tillsammans med höjd nivå för tillägget och slopad pensionärsskatt skulle det ge en välbehövlig ekonomisk förbättring för våra äldre. Det skriver Ebba Busch Thor i SvD.

Sällan får bristerna i välfärden så stora konsekvenser som när de drabbar våra äldre. Äldre får ofta vänta längre när vårdköerna växer. Äldre nekas plats när bristen på äldre­boenden ökar. Och många äldre upplever också en ekonomisk otrygghet när pensionen inte räcker till i slutet av månaden.

Att den äldre generationen som byggt vårt samhälle inte ska få den vård, omsorg och ekonomiska trygghet som de behöver, är inget­ annat än ett välfärdssvek. Ett svek som regeringen Löfven varken ser eller vill åt­gärda.
Äldre har halkat efter i inkomstutveckling. Mellan år 2000 och 2015 ökade den genomsnittliga nettoinkomsten för en person som är 40–45 år gammal med 150 000 kronor medan den för en 80–84-åring ökade med unge­fär hälften, 77 000 kronor.

Det är bra att de som är yngre har jobb och tjänar pengar. Men det är inte bra att de äldre halkar efter. När många hushåll som är yngre får ökade inkomster stiger priserna i sam­hället och när de äldre inte hänger med i inkomst­utvecklingen räcker deras inkoms­ter inte lika långt.

Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.

Kristdemokraterna föreslår nu och kommer att finansiera i sin budget att taket för bostadstillägget för pensionärer höjs kraftigt. Från dagens 5 090 kronor för ensamboende och 2 545 kronor för sammanboende till 7 500 kronor för ensamboende och 3 750 kronor för sammanboende.

Detta ska läggas till vårt befintliga förslag om att höja nivån i bostadstillägget med 300 kronor för sammanboende och 500 kronor för ensamboende.

Kristdemokraterna föreslår detta inte minst för att förbättra de äldres ekonomiska situation och valmöjlighet i boendet. Många äldre vill gärna flytta till trygghetsboende ­eller senior­boende när man passerat 75-årsåldern. Det är bra boenden för äldre med viss service som gör tillvaron enklare och ett ­socialt innehåll som gör livet mer harmoniskt. Men det är också dyrare än vanligt ­boende.

Om fler äldre har råd att flytta till trygghetsboende förbättras trygghet och livskvalitet. Men troligtvis innebär det också att de be­höver flytta till särskilt boende senare, vilket även kan betyda lägre kostnader för kommunerna på sikt.

Vi kristdemokrater anser att förstärkning av ekonomin för äldre är en viktig reform. Slopad pensionärsskatt, höjt bostadstillägg och väsentligt högre tak skulle öka den ekonomiska tryggheten och möjliggöra för fler att kunna komma till ett trygghetsboende.

Vår välfärd har vi byggt upp tillsammans. Över tid har det blivit till ett underförstått löfte. Ett löfte som säger att om du gör din del, arbetar efter förmåga, betalar skatt och gör rätt för dig, då kan du lita på att välfärden finns den dag du behöver. En god sjukvård, värdig omsorg och ekonomisk trygghet.

Sveriges äldre förtjänar ett obrutet välfärdslöfte. En pension att leva på. En välfärd att lita till. Men för det krävs en alliansregering med en stark röst för de äldre. Vi krist­demokrater har varit, är och kommer fortsätta vara de äldres röst. De äldre ska åter ha en röst vid regeringsbordet.

Inför förarbevis och åldersgräns för att köra vattenskoter

Sommaren är här och med det sol, bad och vattensport. På sina ställen kan det bli trångt mellan båtar och badande och därför är sjösäkerhetsfrågan viktig. Vattenskotrarna ökar i antal och kan framföras av vem som helst, utan krav på förkunskaper. Vattenskotrar kan orsaka ett flertal problem. De har starka motorer och kan köras i höga hastigheter på grunt vatten. Därtill kommer störningar och buller som bl.a. riskerar att påverka fågellivet i känsliga områden.

Vi menar att det är ett problem eftersom en vattenskoter med sin snabbhet är potentiellt farlig. Vattenskotern används ofta för nöjeskörning där själva meningen är att det ska gå fort, det ska svindla lite. Tyvärr händer olyckor. Varje sommar sker allvarliga tillbud där vattenskotrar är inblandade.

Därför menar vi att det borde ställas krav på att den som framför en vattenskoter vet vilka regler som gäller på sjön. Ett krav på förarbevis för vattenskotrar skulle kunna förebygga allvarliga olyckor på sjön. Detta förarbevis bör fokusera på att den som framför vattenskotern kan göra detta på ett säkert och tryggt sätt, för såväl föraren själv som för de personer och det djurliv som vistas i närheten, samt är inriktat på att ha förståelse för hastigheter och sjövett. Det är också rimligt att införa en åldersgräns för vattenskoter. Detta har Roland motionerat om i riksdagen som också röstade igenom motionen. Nu är det upp till regeringen att återkomma med lagförslag. Dessvärre drar regeringen frågan i långbänk. Riksdagens beslut kom redan 2015 och fortfarande har regeringen inte kommit till skott. Vi kristdemokrater kommer att följa noga att de faktiskt gör det. Men även innan lagen kommit på plats – visa hänsyn på sjön och njut av sommaren!

Roland Utbult (KD), Riksdagsledamot