Kristdemokraterna fortsätter att kämpa för familjecentraler

I Stockholms län finns mer än 20 familjecentraler där samordning mellan kommun och landsting fungerar väl. Det är alltså ingen omöjlighet för Botkyrka kommun att också starta familjecentraler. Detta förutsätter förstås lokala initiativ, att viljan finns att satsa från kommunens sida och att t.ex. vårdgivare uppvaktas.

När vår motion om att införa familjecentraler i både norra och södra Botkyrka behandlades i Socialnämnden, bedömde socialförvaltningen att idén med familjecentraler är bra. Kommunen vill dock inte ens utreda möjligheterna till att etablera familjecentraler i kommunen, utan vill avslå vår motion helt. Det tycker vi kristdemokrater är mycket tråkigt. Botkyrkas familjer behöver familjecentraler!

Läs mer

Marockanska ambassaden på besök

Partiavdelningen gästades nyligen av den marockanska ambassaden och Marockos ambassadör i Sverige, Mrs. Amina Bouayach. Ett verksamhetsbesök på Syvab gjordes tillsammans med ambassadören och gruppledare Stefan Dayne, som sitter i Syvabs styrelse samt politisk sekreterare Caroline Blom.

Marocko satsar mycket på förnybar energi och vattenrening och har redan kommit långt bl.a. när det gäller solenergi.  Man vill också gärna satsa mer på att utveckla tekniken gällande biogas. VD för Syvab, Carl-Olof Zetterman och investeringschef Richard Cederborg välkomnade gruppen på Himmelfjärdsverket och presenterade hur man arbetar med olika tekniker för rening av avloppsvatten och hur biogasproduktionen fungerar.

Läs mer

Besök hos Botkyrka Kvinno- och tjejjour

Idag besökte Kristdemokraterna i Botkyrka, Botkyrka Kvinno- och tjejjour. Vi var mycket imponerade av det gedigna arbete man gör på jouren, det starka engagemang som finns bland de anställda och volontärerna och hur väl man organiserar sin verksamhet!

Det är en otroligt betydelsefull verksamhet som kvinnojouren bedriver, där man på olika sätt ger stöd och vägledning till kvinnor som är utsatt för mäns våld och förtryck.  Förutom att erbjuda stödsamtal via telefon eller besök, så stöttar man även kvinnor i kontakter med domstolsväsendet, socialtjänsten och andra instanser. Våldsutsatta kvinnor och deras barn kan även få hjälp med skyddat boende.

Läs mer

Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre!

Varje år erbjuds barn och ungdomar runtom i landet i olika perioder sommarkolloverksamhet med ett varierat program av fritidsaktiviteter och kultur i gemenskap med andra i en trygg miljö ur såväl fysisk, psykisk som social aspekt.

Forskare har även studerat fenomenet sommarkollo för äldre närmare och har hittat en rad mycket positiva effekter. Bland annat upplevde deltagarna bättre sömn, tog färre mediciner och använde inte rullatorn lika mycket som annars. Kristdemokraterna i Botkyrka vill även att Botkyrkas äldre ska få ta del av denna hälsofrämjande verksamhet.

Läs mer