Våga bli gammal i Botkyrka

Kristdemokraterna deltog den 18 april i en politisk utfrågning anordnad av seniororganisationen SPF i Tumba. Den stora frågan var – vågar man bli gammal i Botkyrka?

Kristdemokraterna anser att det ska vara en självklarhet att man som äldre får bestämma över sin vardag, var man vill bo och vem som ska hjälpa till med morgonduschen. Att man har ett fritt val, även när man blir äldre.

Läs mer

Dra inte alla konfessionella skolor över en kam

Kristdemokraterna är starkt kritiska till Socialdemokraternas förslag att motarbeta konfessionella skolor i Botkyrka. Ett nämndinitiativ gällande att konfessionella skolor bör förbjudas att hyra kommunala lokaler, i syfte att omöjliggöra vidare etablering av konfessionella friskolor i Botkyrka kommun, röstades igenom under tisdagens sammanträde i Utbildningsnämnden.

Vi kristdemokrater vill istället se ökad tillsyn, konkreta åtgärder och uppföljning samt möjlighet att stänga skolor som inte lever upp till svensk lagstiftning. Att kollektivt bestraffa och dra alla konfessionella friskolor över en kam anser vi vara orättvist och ett förhastat beslut.

Läs mer

Budget 2018 – Kristdemokraterna i Botkyrka

Kristdemokraternas Mål och Budget 2018 med flerårsplan för 2019–2021

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd….

Läs mer

Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka

Den äldre befolkningen växer och med en större andel äldre medborgare ställs kommunerna inför nya utmaningar för att tillgodose behov av omsorg, vård och service. I Botkyrka vet vi att det på sikt kommer att behövas fler vård- och omsorgsboenden.

Enligt Vård- och omsorgsnämndens boendeplan för 2017–2020 är prognosen, förutsatt att planerade byggprojekt håller tidplanen, att man väntas kunna möta behovet av platser inom kommunen till slutet av planperioden. Vi Kristdemokrater har dock högre ambitioner än den röd-gröna majoritetens och vill bygga ytterligare ett äldreboende med placering i norra Botkyrka, för att vara bättre rustade att möta framtidens behov.

Läs mer