Budget 2018 – Kristdemokraterna i Botkyrka

Kristdemokraternas Mål och Budget 2018 med flerårsplan för 2019–2021

Vi kristdemokrater presenterar Mål och budget 2018 i balans och vi föreslår att skattesatsen fastställs till 20,15 öre per skattekrona.

När det gäller kommunens totala drift så omfördelar vi 22 miljoner kronor mer i relation till majoritetens budget. Vi minskar 8 miljoner kronor från posten KS/KF förfogande och minskar 3 miljoner kronor från KS drift – motsvarande ca 1 % av den totala driften för posten KLF. Vi minskar ramen för Kultur- och fritidsnämnden med 2,5 miljoner kronor samt Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor vilket också motsvarar ca 1 % av den totala driften för respektive nämnd….

Läs mer

Etablera nytt äldreboende med språkinriktning i norra Botkyrka

Den äldre befolkningen växer och med en större andel äldre medborgare ställs kommunerna inför nya utmaningar för att tillgodose behov av omsorg, vård och service. I Botkyrka vet vi att det på sikt kommer att behövas fler vård- och omsorgsboenden.

Enligt Vård- och omsorgsnämndens boendeplan för 2017–2020 är prognosen, förutsatt att planerade byggprojekt håller tidplanen, att man väntas kunna möta behovet av platser inom kommunen till slutet av planperioden. Vi Kristdemokrater har dock högre ambitioner än den röd-gröna majoritetens och vill bygga ytterligare ett äldreboende med placering i norra Botkyrka, för att vara bättre rustade att möta framtidens behov.

Läs mer

Kristdemokraterna fortsätter att kämpa för familjecentraler

I Stockholms län finns mer än 20 familjecentraler där samordning mellan kommun och landsting fungerar väl. Det är alltså ingen omöjlighet för Botkyrka kommun att också starta familjecentraler. Detta förutsätter förstås lokala initiativ, att viljan finns att satsa från kommunens sida och att t.ex. vårdgivare uppvaktas.

När vår motion om att införa familjecentraler i både norra och södra Botkyrka behandlades i Socialnämnden, bedömde socialförvaltningen att idén med familjecentraler är bra. Kommunen vill dock inte ens utreda möjligheterna till att etablera familjecentraler i kommunen, utan vill avslå vår motion helt. Det tycker vi kristdemokrater är mycket tråkigt. Botkyrkas familjer behöver familjecentraler!

Läs mer

Marockanska ambassaden på besök

Partiavdelningen gästades nyligen av den marockanska ambassaden och Marockos ambassadör i Sverige, Mrs. Amina Bouayach. Ett verksamhetsbesök på Syvab gjordes tillsammans med ambassadören och gruppledare Stefan Dayne, som sitter i Syvabs styrelse samt politisk sekreterare Caroline Blom.

Marocko satsar mycket på förnybar energi och vattenrening och har redan kommit långt bl.a. när det gäller solenergi.  Man vill också gärna satsa mer på att utveckla tekniken gällande biogas. VD för Syvab, Carl-Olof Zetterman och investeringschef Richard Cederborg välkomnade gruppen på Himmelfjärdsverket och presenterade hur man arbetar med olika tekniker för rening av avloppsvatten och hur biogasproduktionen fungerar.

Läs mer