• KD vill främja de äldre med sin politik

  Vi kristdemokrater vill bygga ett samhälle där människor kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska ha en bra pension, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag med bibehållet oberoende. Äldre ska bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldrepolitik.

  ”Fattigpensionärer”
  Omkring hälften av landets pensionärer, en miljon människor, lever på inkomster som ligger strax över, på eller under EU:s gräns för risk för fattigdom på 12 100 kronor. Kristdemokraterna anser att detta är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.  Vi föreslår höjning av bostadstillägget och en sänkning av skatten på pensionsinkomster. Detta kan åstadkomma förbättringar, men på sikt kommer pensionerna ändå att fortsätta halka efter inkomstutvecklingen.

  Detta beror på att pensionssystemet är underfinansierat och inte klarar av att ge ekonomisk trygghet – varken idag eller i framtiden. Pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet. Vi svenskar har i en EU-jämförelse högst sysselsättning, jobbar flest antal år och går i pension sent. Ändå räcker inte ens ett helt arbetsliv till för att ge en rimlig pension. Det måste in mer pengar i pensionssystemet för att ge pensioner som det går att leva på.

  Äldrevårdsmottagningar
  Det är ingen hemlighet att äldre kan fara väldigt illa inom den svenska sjukvården. Det har slagits fast i flera utredningar där man pekat på det grundläggande problemet att många äldre personer skickas runt till olika enheter inom kommunerna och landstingen. Det blir lätt en rundgång mellan hemmet, sjukhuset och olika korttidsboenden där ingen verkar ta något helhetsansvar. Långa väntetider på akutmottagningarna, kort om tid för samtal med läkare inom primärvården och alldeles för hög förskrivning av läkemedel är andra problem som ofta lyfts fram.

  En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år. På äldrevårdsmottagningen finns bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och telefonkontakt utan knappval. Särskilt fokus läggs på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor.

  Vi kristdemokrater har i regionfullmäktige motionerat om att utreda förutsättningarna för att inrätta särskilda äldrevårdsmottagningar inom primärvården i region Gävleborg. Vi har inte fått något gehör hos den rödgröna majoriteten.

  Mammografi för kvinnor över 75 år
  Kvinnor som är 75 år eller äldre står utanför den allmänna mammografiundersökningen. 2000 kvinnor över 74 år insjuknade i bröstcancer i Sverige under 2014 och det är 20 procent av alla nyinsjuknade det året. Med stigande medellivslängd är numera den förväntade återstående livslängden för en 75-årig kvinna åtminstone 12 år. Det är i sig ett starkt skäl att erbjuda äldre kvinnor screening. Ett annat starkt skäl är att de förändringar man hittar i denna åldersgrupp påfallande ofta är just cancer.

  Vi kristdemokrater har i regionfullmäktige föreslagit regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar. Vi anser det vara en viktig rättvisereform och även ett steg i rätt riktning på medicinsk-etisk grund. Vi har inte fått något gehör hos den rödgröna majoriteten.

  Vi kristdemokrater kommer att fortsätta arbeta för att skapa bättre villkor för de äldre både lokalt, regionalt och nationellt. En röst på KD är en röst för en bra äldrepolitik.

  /Anders Bergsten, KD Bollnäs

  (Insändare från 2018)