• Avesta

  Redo för nystart

  1. Stoppa (S)löseriet!

  Det måste bli billigare att vara svensk. Allt börjar med förvaltarskap av våra gemensamma
  resurser. (S) brister både kommunalt liksom i riket i sin helhet. Vår gemensamma ekonomi
  ska hanteras smartare!
  Våra kommunala skattemedel ska brukas effektivt, ge underlag för en robust service i hela
  kommunen. Det ska gå att bo gott, leva och verka även utanför stadskärnan!

  2. Barnen är vår framtid!

  Barnens bästa är en prioritet för Avestas vuxna. Skolans främsta uppgift är att tillhandahålla
  en undervisning som tillgodoser alla elevers behov av stöd, hjälp och utmaningar så
  individuellt som möjligt.

  3. Avesta Kommuns äldre förtjänar bättre!

  Vår uppgift är att ge de äldre en större valfrihet än vad som finns idag, både inom vård och
  omsorg. Vi vill bygga längre relationer med brukare och personal.

  4. Ökad trygghet!

  KD i Avesta vill, så långt möjligt, hjälpa och stödja polisen i deras arbete med den ökade
  brottsligheten. Med en ökad polistäthet i hela kommunen kan kriminalitet beivras med hjälp
  av t.ex. mer kameraövervakning som finns på flera platser.

  Våra vallöften:

  • Skolans kärnuppgift är att se till samtliga elevers individuella behov.
  • Näringslivsklimat; inta minst plats 3 i Dalarna!
  • Avesta tillförs fler synliga poliser, mer kameraövervakning.
  • Äldres möjlighet till gemenskap stärks, större valfrihet inom vården.
  • Personalkontinuitet 12 personal på en 14 –dagarsperiod.
  • Fler bostadsrätter i Avesta samt prioritet för strandnära villabebyggelser utanför centralort.
  • Ställplatser för husbilar och husvagnar.
  • Snabb integration – språkträning på jobbet.

  Vår vision: Ett gott Avesta för alla!

  Det ska vara självklart med god service i hela kommunen, att bo och leva även utanför stadskärnan.
  God och nära vård när vi är sjuka, tanka bilen, arbeta, handla och få hjälp av polisen när vi är utsatta
  för brott. Att använda våra gemensamma skattemedel effektivt, är att använda dem varsamt – och
  därmed hållbart.

  Barnets bästa måste vi vuxna i mycket högre grad ta hänsyn till. Vi får aldrig skylla på ekonomi när vi
  ser att barn far illa. Skolans uppgift att bl.a. lotsa eleverna till behörighet för eftergymnasiala studier
  värnas, samtidigt som samtliga elevers individuella behov tillgodoses. Att bli sedda!

  Företagare är mycket viktiga för bygdens överlevnad och KD arbetar med ett uppmuntrande
  förhållningssätt, och prioriterar snabb handläggning. Livskraftiga företag ger jobb och skapar tillväxt
  och goda förutsättningar för kommuninnevånarna, ska därför uppmuntras. Vi vill förbättra näringslivsklimatet i Avesta, vara topp 3 bland Dalarnas kommuner! Vidare uppmuntras socialt
  företagande i civilsamhällets regi.

  Avesta ska ha låg kriminalitet, så är det inte idag. Vi behöver få ökad robusthet, mer
  kameraövervakning samt fler synliga poliser på våra gator. Polisen ska ha tid och resurser att
  bekämpa brott.

  Sveriges äldre förtjänar en äldreomsorg i världsklass. Pensionärers ekonomi måste förbättras och
  äldres möjlighet till gemenskap stärkas. Valfrihet inom vården innebär möjlighet till ökad kvalitet
  såväl för personal som brukare. Vad avser personalkontinuitet i hemtjänsten som idag innebär att
  brukare i genomsnitt möter 19 olika personer under en 14-dagarsperiod ska minskas till 12 personal
  under två veckor.

  I kommunen bör underlättande av den så kallade flyttkedjan ses över, så till vida att det skapas möjlighet för
  äldre boende i egnahem att flytta in i ett boende med bostadsrätt. Det kan öppna möjligheter till nya
  bostäder till nyinflyttade kommuninnevånare eller barnfamilj med ökat krav av bostadsyta.
  Strandnära villabebyggelse på landsbygden uppmuntras. Snabb och generös handläggning från
  kommunens sida är önskvärt.

  För turisters behov av service inte minst under sommarhalvåret, besökare och arbetspendlare,
  behöver dessa få fler ställplatser för bl.a. husbilar – ett löfte vi haft under många år, även så detta
  valår.

  Snabbare integration av nyanlända är ett måste och en avgörande faktor är svenskundervisning. Att
  lära sig språket på jobbet är en underskattad metod.

  Måste bli billigare att vara svensk! Det senaste året har många gått på knäna till följd av svindyra
  drivmedel och skyhöga elpriser. Det är inte över än. Därför behöver vi byta regering!

  Roy Uppgård

  Facebook: Kristdemokraterna Avesta