• Ludvika

  Ett ännu bättre Ludvika

  En stabil ekonomi utan skattehöjningar

  Kommunen ska drivas med hög effektivitet och ett gott förvaltarskap där kärnverksamheterna prioriteras. Skatten ska vara så låg som möjligt och så hög som nödvändigt. Styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna ska återkommande utvärderas. På områden där kommunen ligger över genomsnittet i kostnad ska en djupare analys genomföras.

  Ökad valfrihet i äldreomsorgen

  Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet därför ska vara stort. Varje person som fyllt 85 år ska utan biståndsbedömning om så önskas garanteras plats i anpassat boende, som exempelvis trygghetsboende. Särskilt boende bör åter erbjudas i Fredriksberg.

  Bra företagsklimat för tillväxt

  Kommunens service till företagen ska tydliggöras genom att det införs servicegarantier, med tydliga besked om vilka effekter det blir för kommunen om garantin inte uppfylls. Företagslotsar ska införas för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och för att ärenden ska kunna få en snabb och säker hantering.

  Värna våra fina sjöar och tjärnar

  Ludvikas ovanligt fina läge med sjöar och tjärnar mitt i stan ska värnas och utvecklas. Tjärnarna ska skötas om väl och strandpromenader i gott skick finnas tillgängliga för allmänheten. Ludvika kommun bör jobba hårt för att planlägga fler tomter för sjönära byggande och ta fighten när länsstyrelsen blockerar utvecklingen här.

  En bra start för de små

  Förskolan i Ludvika kommun ska vara flexibel till sin karaktär och möta varje enskilt barns behov med omsorg och stimulans utifrån det pedagogiska uppdraget. Barnet ska på ett positivt sätt förberedas inför det livslånga lärandet. Barnen i förskolan skall ges möjlighet att ta del av kulturutbudet i närområdet. Vid val av förskola ska stor valfrihet finnas mellan en mångfald av alternativa utförare. Grupperna ska minskas så att barn som är tre år och yngre inte ska tillhöra grupper större än tolv barn. Förskolan har även en alldeles särskild uppgift att fylla för barn som av olika anledningar inte fått sina behov tillgodosedda. Särskilt pedagogiskt stöd ska ges för god utveckling av tal, språk och kommunikation. Språkförskola skall erbjudas barn som behöver det.

  Engelskspråkig skola i Ludvika

  I en liten exportberoende kommun som Ludvika är det av yttersta vikt att vi kan erbjuda internationell skolgång, både för barn till hitflyttade experter från utlandet och för att ge de elever härifrån som vill välja detta för att få en bra start i en globaliserad värld. Därför bör internationell skolgång erbjudas i Ludvika, antingen om en friskola vill etablera sig här eller i kommunal regi.

  Jonas Wide

  Therese Lindberg

  Ann-Christin Anderberg

  Facebook: Kristdemokraterna i Ludvika/Smedjebacken