• Äldrevårdsmottagningar inom primärvården

  Äldre människor har ofta en multiproblematik som det visat sig vara svår att hantera inom ordinarie sjukvårdsorganisation. Konsekvensen kan bli överförskrivning av läkemedel samt ”onödiga” besök på akutmottagningar.

  Vissa vårdcentraler i landet har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad för vårdsökande som är äldre än 75 år.

  På äldrevårdsmottagningen finns bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och telefonkontakt utan knappval, även tillgång till bildtelefoni. Här erbjuds även särskilda hälsoinriktade insatser. Särskilt fokus läggs på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor. Den vårdsökandes och de närståendes perspektiv ska alltid efterfrågas i planeringen av vården och på äldrevårdsmottagningen kan man ta del av vårdplanen elektroniskt.

  Region Skåne har öppnat 20 äldrevårdsmottagningar för att förbättra vården. Redan efter drygt ett år har förskrivningen av läkemedel till äldre över 75 år sjunkit med 20 procent. En annan fördel med äldrevårdsmottagningar är att trycket på akutmottagningarna minskar.

  Vi föreslår,

  att regionfullmäktige ger regionledningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta särskilda äldrevårdsmottagningar inom primärvården i region Gävleborg

  att ärendet avrapporteras vid fullmäktiges sammanträde i juni 2017

   

   

  Bertil Eriksson                    Lili André                            Margareta Sidenvall
  Kristdemokraterna              Kristdemokraterna              Kristdemokraterna