• Mammografi till kvinnor 75 år och äldre

  Mammografi i Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år, även om Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år genomgår undersökningen. Kvinnor som är 75 år eller äldre faller utanför den allmänna mammografiverksamheten i de flesta länder, och följaktligen saknas studier som utvärderat nyttan av mammografi i denna åldersgrupp.

  Mammografi hos kvinnor över 75 år innebar enligt en amerikansk studie upptäckt av tumörsjukdom i tidigare stadier, mindre behandling och bättre sjukdomsspecifik överlevnad jämfört med patienter vilkas tumörer upptäckts i samband med undersökning av patient eller läkare. Författarna drar slutsatsen att kvinnor över 75 år också kan ha fördel av mammografi, i synnerhet kvinnor med lång förväntad livslängd.

  Vi föreslår,

  att     regionfullmäktige uppdrar till regionledningen att utreda förutsättningar och kostnader för att även erbjuda kvinnor 75 år och äldre regelbundna mammografiundersökningar

  att     ärendet avrapporteras vid fullmäktiges novembersammanträde

   

  Bertil Eriksson                                          Lili André
  Kristdemokraterna                                    Kristdemokraterna