• Alla har rätt till en fast läkarkontakt

  Kristdemokraterna anser att vården ska vara personcentrerad och ha ett helhetstänk, att vården ser hela människan. Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården och patienterna ska garanteras en fast läkarkontakt. I nuläget uppger endast 1 av 4 svenskar att de har en fast läkarkontakt, trots att de har rätt till det enligt patientlagen. I till exempel Norge och Danmark har närmare 100 procent en fast läkarkontakt!

  Primärvården är grunden i den svenska hälso- och sjukvården och den vårdnivå som ska tillgodose befolkningens grundläggande behov. Primärvården har också ansvar att stödja den enskilde i det förebyggande arbetet för en god hälsa. På många håll behövs en större tillgänglighet som är anpassad till dagens behov. Det behövs också en bättre kontinuitet. Om patienten hela tiden får träffa olika personer inom sjukvården bidrar det vare sig till trygghet, kostnadseffektivitet eller goda vårdresultat. Ytterligare ett problem är ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar.

  Trots att rätten till en fast läkarkontakt nu stärks i patientlagen träffar många fortfarande olika läkare inom primärvården. Dessutom brister samordningen mellan vård och omsorg framför allt för tre patientgrupper: multisjuka personer med begränsad förmåga att själva söka vård, personer med psykisk ohälsa och personer i riskzonen att utveckla eller förvärra en kronisk sjukdom. Vi kristdemokrater menar att det är absolut nödvändigt att kunna bygga en relation mellan patient och en namngiven vårdkontakt. Genom kontinuitet kan patientrisker minimeras och en god, säker vård möjliggöras. En allmänspecialist på hälsocentral bör heller inte ha fler än ca 1500 patienter listade på sig.

  Kompetensförsörjningen inom vården är en stor utmaning på kort och lång sikt. Kristdemokraterna ger därför personalfrågorna större uppmärksamhet och prioritering. Vi har förslag till karriär- och utbildningsvägar för personalen och vi ser också behovet av att använda kompetens på rätt sätt. Därför vill vi minska vårdpersonalens administrativa börda och säkerställa att service i form av transporter och städning fungerar.

  Inom primärvården i Gävleborg är vi en liten bit på väg, men det går alldeles för sakta! Kristdemokraterna vill prioritera den frågan!

  Jennie Forsblom (KD) Regionråd i opposition 

  Peter Åkerström (KD) Gruppledare