• Familjecentraler i alla kommuner i länet

  Motion

  En familjecentral arbetar förebyggande och är en hälsofrämjande och stödjande mötesplats. För föräldrar, blivande föräldrar, andra vuxna och barn är den en viktig samlingspunkt. Styrkan ligger i samverkan mellan olika verksamheter såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst där huvudmännen vanligast är kommun och region. Målet är att utifrån familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Detta medför att dessa verksamheter tidigt kan fånga upp de föräldrar och familjer som behöver lite mer stöd, och de barn som behöver extra insatser.

  FN’s barnkonvention är idag lag och vi Kristdemokrater ser vikten av att på alla sätt uppfylla målet trygga, jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. Familjecentraler är en väg att nå konventionens mål då de syftar till att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Det är av stor vikt för barnens hälsa att kommuner och regioner genomför gemensamma tidiga insatser.

  Totalt finns tio familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i vår region, men saknas i två kommuner – Ovanåker och Hofors. Vår ambition är att regionen ska prioritera familjecentraler i alla länets kommuner. I dessa ska mödrahälsovård, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst finnas samlade.

  Vi föreslår därför regionfullmäktige besluta:

  • Att arbeta för att införa familjecentraler i alla kommuner i Gävleborg.
  • Att säkerställa att alla befintliga familjecentraler i länet har mödrahälsovård, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst
  Jennie Forsblom
  Peter Åkerström
  Lili André
  Lars Österberg

  Kristdemokraterna region Gävleborg