• Hälso- och sjukvården måste se hela människan

  Kristdemokraterna anser att all hälso- och sjukvård ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma värde. Ambitionen är att sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor. En förutsättning är mer statlig styrning där det är den enskilda människan som är i fokus och inte sjukdomsbilden. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare är en självklarhet. Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten.

  Kristdemokraterna är redo att förbättra mötet mellan patient och vården. Sjukvården i Gävleborg ska erbjuda vård av god kvalitet, där det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan att se hela människan. Kontakter med hälso- och sjukvård ska vara enkla och tydliga – en utgångspunkt kan vara digitalt när patienten själv vill och det är möjligt och fysiskt när det behövs. Många patientbesök behöver vara längre än idag för att hinna med att se hela människans behov. Vården blir bäst när patient och läkare känner varandra.

  Vi kristdemokrater vill därför genomföra en rad förändringar;

  • Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården.
  • Hälsocentralerna ska erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt.
  • Vården ska vara personcentrerad och ha ett helhetstänk.
  • Det förebyggande hälsoarbetet ska prioriteras.
  • Hälsocentraler med utökade öppettider ska finnas i varje kommun.
  • Den mobila vården ska förstärkas (t.ex. inom psykiatri).
  • Regionerna ska i samverkan med kommunerna förbättra arbetsformer i syfte att på bästa sätt ge vård och omvårdnad för sköra patienter.
  • Kultur, fysisk aktivitet och grön rehabilitering på recept bör användas som komplement till medicinering.

  Kristdemokraterna är redo – Vi ser hela människan!

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd i opposition 

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare