• Juni – internationella lipödemmånaden

  Juni månad är den internationella lipödemmånaden. Med anledning av detta vill vi uppmärksamma denna sjukdom och att det finns ett stort behov av att stärka kunskapsläget kring lipödem. Vi kristdemokrater ser det som mycket angeläget att öka kunskapen om flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar, i samhället i stort. Likaså behöver hälso- och sjukvården bli bättre på att diagnosticera och behandla lipödem och andra sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor, för att fler ska kunna få rätt vård i tid.

  Regeringen har tagit flera initiativ till att stärka flickors och kvinnors hälsa. Under 2023 avsätter regeringen 1,7 miljarder kronor på en förstärkt och förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa och beräknar att avsätta ytterligare 1,5 miljarder kronor årligen under 2024 och 2025. Denna satsning innebär bland annat att regionerna ska genomföra insatser för att utveckla vård och behandling av sjukdomar och tillstånd som främst drabbar flickor och kvinnor, till exempel lipödem.

  Idag behandlas lipödem olika –  beroende på var du bor i landet. I ett fåtal regioner kan lipödemiker få hjälp med kompression, som till exempel kan lindra smärta och förbättra rörlighet. Många får ingen diagnos alls, eller blir helt enkel feldiagnostiserade, oftast för fetma. De flesta med lipödem får inte heller tillgång till någon behandling, de som har möjlighet bekostar den själva. Kristdemokraterna har därför i dagarna presenterat startskottet för det som kanske blir århundradets reform inom svensk sjukvård – en ökad statlig styrning för en mer jämlik hälso- och sjukvård över hela landet.

  En positiv utveckling för att lyfta kunskapsläget om sjukdomen har skett under de senaste åren. Lipödem har satts upp på agendan av bland annat forskare, patientorganisationer, media och politiker men trots detta behöver vi göra mer. För att Socialstyrelsen ska kunna komma med riktlinjer för vården av sjukdomen behövs mer forskning inom området. Kristdemokraterna har därför varit med och gett ett uppdrag till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), att i samarbete med Vetenskapsrådet göra en analys av forskningsbehovet inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Uppdrag ska sedan mynna ut i ett förslag på en forskningssatsning.

  Kristdemokraterna arbetar för en mer jämlik hälso- och sjukvård, över hela landet!

  Kristdemokraterna Gävleborg,

  Lili Andre (KD), riksdagsledamot

  Jennie Forsblom (KD), regionråd

  Peter Åkerström (KD), gruppledare regiongruppen