• Kristdemokraterna – nu stärker vi vårdgarantin

  Vi kristdemokrater sätter människan, patienten i centrum. Därför tycker vi att dagens situation med växande vårdköer är oacceptabel. De senaste åren har väntetiderna i vården bara fortsatt öka. Förutom att förvärra patientens medicinska tillstånd skapar långa väntetider onödig oro och stress för både patienten och närstående. Regeringen där Kristdemokraterna ingår gör nu därför insatser för att ändra på detta. Vi arbetar för en ny och förbättrad vårdgaranti, som både har kortare tidsgränser och utgår ifrån patientens behov. Fler ska få vård i tid!

  Vi har en styrmodell idag som inte är tillräckligt tydlig och påverkar både patienter och medarbetare negativt.  Bristen på vårdplatser är förutom ett problem för patienter och närstående också ett stort arbetsmiljöproblem för medarbetarna inom vården. Vårdkapaciteten behöver öka.

  Den nya vårdgarantin som ska gälla den specialiserade vården ska även stärka patientens möjligheter att snabbare kunna söka vård på annat håll om vårdgarantin inte uppfylls. Patientens möjligheter att få vård hos en annan vårdgivare ska göras tydligare, liksom regionernas ansvar att tillgodose detta. Vilka rättigheter patienten har och vilket som är regionernas ansvar ska fortsättningsvis regleras i lag.

  En särskild utredare har fått uppdraget att komma fram till den nya vårdgarantin som alltså ska stärka patientens ställning och möjlighet att få vård. Syftet är att hälso- och sjukvården på ett bättre sätt ska leva upp till kraven på en tillgänglig och jämlik vård. Den nya vårdgarantin ska utgå ifrån patientens behov och ha väsentligt kortare tidsgränser än i dag. När utredningen är klar planeras också statliga engångsinsatser för att korta vårdköerna.

  För en bättre kontinuitet och mer effektiv, sammanhållen vård kommer vi att arbeta för fast läkarkontakt även i specialiserad vård. Den fasta läkarkontakten är välkänd inom primärvården där stort fokus sätts på kontinuitet sedan länge. Denna insats ger trygghet, kontinuitet och god patientsäkerhet för patienten, närstående och vårdpersonal. Det underlättar informationsutbytet, medarbetarnas arbetsmiljö och har positiv effekt på behandling och patientens upplevelse av vården.

  Kristdemokraterna – vi gör vården mer tillgänglig!

  Lili André (KD), Riksdagsledamot,

  Jennie Forsblom (KD), Regionråd