• Kristdemokraterna satsar på nationell stödlinje för psykisk hälsa

  Ett glädjande besked – nu inrättar regeringen där Kristdemokraterna ingår en ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med stödlinjen är att ge ett anonymt samtalsstöd utan kostnad till personer med psykisk ohälsa och suicidrisk. Samtalsstödet ska ges av professionell personal och även anhöriga och närstående kan ta kontakt.  Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt – året om.

  Målsättningen är att den nationella stödlinjen ska fungera som ett komplement till regionernas hälso- och sjukvård. För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns lättillgängligt.

  Vi kristdemokrater är mycket glada och stolta över att kunna presentera denna nyhet. Redan 2019 uppmärksammade vi frågan i Region Gävleborg, då den nationella hjälplinje som då fanns för psykisk ohälsa lades ner. Vi ansåg det rent olämpligt att lägga ner ett nationellt stöd i en tid då den psykiska ohälsan ökar i samhället. Sedan dess har vi haft en pandemi och en allt mer utmanande situation inom flera olika områden i samhället, inte minst vad gäller vår psykiska hälsa.

  Civilsamhället har under denna tid tagit stort ansvar på många sätt, exempelvis genom egna stödlinjer. Kristdemokraterna ser civilsamhället som en av grundbultarna i samhällsbygget. Föreningars, andra aktörers och inte minst den enskilda människans engagemang har stor betydelse för våra medmänniskors hälsa, utveckling och gemenskap. Under 2024 kommer civilsamhället att få 70 miljoner kronor till arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid. Därutöver kommer ytterligare 30 miljoner kronor ges till stödorganisationer som erbjuder medmänskligt stöd via telefon och chatt.

  Förutom detta har regeringen fler insatser på gång, bland annat för att förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, ge bättre vård för personer med samsjuklighet, minska stigmatisering och diskriminering kring psykisk ohälsa samt att öka patienters, brukares och anhörigas delaktighet i vården. Ett statsbidrag för utveckling av den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa kommer också att tilldelas regionerna.

  Ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid.

  Kristdemokraterna satsar på den psykiska hälsan!

   

  Lili André, Riksdagsledamot (KD),

  Jennie Forsblom, Regionråd Gävleborg (KD),

  Peter Åkerström, Ledamot regionfullmäktige (KD)