• Kristdemokraterna tar det första steget mot århundradets vårdreform

  Alldeles för många patienter har kommit i kläm i den svenska sjukvården. Sveriges vårdsystem från 1862 är inte byggt för vår tids utmaningar inom vården. Den medicinska kvaliteten och chansen att överleva till exempel svåra cancerdiagnoser skiljer sig åt beroende på var i landet man bor. Så ska det inte vara! Det är varken hållbart eller rimligt att hälso- och sjukvården hanteras av 21 regioner på 21 olika vis. Kristdemokraterna gick därför till val på att avskaffa landets regioner och förstatliga sjukvården redan 2013 var detta en viktig fråga för vårt parti.

  Efter åtta år av växande vårdköer under det socialdemokratiska styret, tar vi nu äntligen det första klivet på väg mot en mer effektiv och jämlik vård över hela landet.

  Regeringen har lagt 2 miljarder kronor till fler vårdplatser och har samtidigt tagit flera beslut för att förbättra svensk sjukvård:

  • En parlamentarisk kommitté som ska utreda statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Det innebär att de får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt, eller delvis, statligt huvudmannaskap. Det är första steget mot århundradets vårdreform.
  • Nationell plan för att behålla och rekrytera ny personal inom sjukvården. Fram till att planen blir klar har 252 miljoner kronor avsatts till regionerna för att fler AT-läkare ska få möjlighet att göra provet för att få ut sin läkarlegitimation 2023.
  • Nationell beredskap för tillverkning av vissa läkemedel och ett stärkt internationellt samarbete. Regeringen har vidtagit åtgärder för en bättre informationsdelning vid bristsituationer av läkemedel och högre krav på rapportering från läkemedelsföretagen samt att lagerhållningen ska utökas.
  • Nationell plan för förlossningsvården. Vi behöver öka tillgängligheten och minska de regionala skillnaderna för gravida kvinnor. Ingen kvinna ska behöva fasa för sin förlossning och därför avsätts 1,6 miljarder till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

  Kristdemokraterna Gävleborg,

   

  Lili Andre (KD), Riksdagsledamot

  Jennie Forsblom (KD), Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Peter Åkerström (KD), Gruppledare regiongruppen